Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Letos zemřeli při dopravních nehodách na Vysočině dva chodci

Bezpečnost chodců se i v letošním roce řadí v Kraji Vysočina mezi priority dopravních policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Chodci patří k těm nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Proto se také v letošním roce budou realizovat nejrůznější dopravně bezpečnostní akce, které budou zaměřené především na bezpečnost pěších účastníků silničního provozu. První z akcí Zebra se za Tebe nerozhlédne, startuje již zítra na území celého Kraje Vysočina.
Od začátku letošního roku do 30. srpna jsme v našem kraji zadokumentovali 50 dopravních nehod, při nichž měl účast chodec, když v jedenácti případech je chodec podezřelý, že nehodu zavinil. Dva chodci při nehodě zemřeli, šest jich utrpělo těžké zranění a 38 se zranilo lehce. Pouze čtyři chodci vyvázli z dopravní nehody bez zranění. V jednom případě policisté při šetření dopravní nehody zjistili, že je chodec pod vlivem alkoholu.

V loňském roce šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 81 dopravních nehod, na nichž mělo účast 81 chodců. Při těchto dopravních nehodách bylo pět osob usmrceno, čtrnáct utrpělo těžké zranění a 58 chodců bylo při nehodách zraněno lehce. Pouze čtyři chodci vyvázli z nehody bez zranění. Počet dopravních nehod chodců se meziročně snížil a snížil se současně počet tragických nehod, při kterých chodec zemřel. Tři chodci – účastníci dopravních nehod – byli pod vlivem alkoholu.

Například dopravním nehodám, které se stávají za snížené viditelnosti, lze účinně předcházet tím, že chodec bude důsledně dodržovat pravidla pohybu chodců po komunikacích, který upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Chodec musí užívat především chodníku a tam, kde chodník není, se chodí po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít v těchto případech nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Tou nejzákladnější povinností je užití reflexního prvku při nedostatečné viditelnosti. Jde o povinnost, která výrazně přispívá ke snížení rizik střetů osob s vozidly na místech, která jsou nedostatečně osvětlena a zároveň na nich chybí chodník. Užitím reflexního prvku nebo oděvního prvku s reflexními doplňky se dosáhne významného zviditelnění chodce, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. S reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů, takže řidič má možnost adekvátně zareagovat. Reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se za snížené viditelnosti pohybuje po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Novelizované ustanovení zní: Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je

povinen mít na sobě prvky z retro reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit v příkazním řízení pokutu až 2 000 korun. Každý chodec by vždycky měl pamatovat na to, že reflexní prvky používá proto, aby chránil sám sebe před případnou kolizí s vozidlem, jehož řidič chodce v tmavém oblečení bez reflexních prvků spatří mnohdy na poslední chvíli.

Chodec je povinen při přecházení vozovky použít přechod pro chodce vždy, když je od něho vzdálen do padesáti metrů. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na komunikaci se chodec musí přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejít. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče náhlé změnit směr nebo rychlost jízdy. Dále nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Chodec také nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce. Chodci musí být také velice opatrní při přecházení nebo přebíhání silnice v místech, kde není vyznačený přechod pro chodce. Je důležité se dostatečně rozhlédnout a přesvědčit se, že mohu silnici bezpečně přejít V případě, že vystupuji z autobusu, který zastavil na zastávce na okraji komunikace, silnici přecházím až poté, co autobus odjel ze zastávky.

Dana ČÍRTKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)