Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Výstava předmětů, historických plánů a dobových fotografií domů U Mincovny 6 a 8 v Jihlavě

Výstava s titulem U Mincovny 6 a 8, která probíhá ve výstavním sále jihlavského muzea představuje nově zrekonstruované domy U Mincovny 6 a 8 od jejich nejstarší historie, kdy zde stály jejich předchůdci, po současnost. Prezentovány jsou zejména předměty z archeologického výzkumu domů, historické plány a dobové fotografie.
V rámci rekonstrukce domů bývalé Okresní vojenské správy v ulici Mincovny 6 a 8 pro potřebu nových prostor magistrátu probíhal záchranný archeologický výzkum. Ten byl prováděn zejména v nepodsklepené místnosti, kde vznikl nový průjezd do dvora.

Po odtěžení přibližně metru recentních suťových vyrovnávek byl odkryt stále funkční odvodňovací kanálek z 19. století a renesanční kamenné zdi. Tyto konstrukce narušují starší středověká souvrství. Ve východní části místnosti byla odkryta 150 cm hluboká jímka s částečně dochovanou výdřevou. Obdélná konstrukce jímky je tvořena 130 cm dlouhými štípanými prkny, které jsou z vnitřní strany rozepřeny trámky. Dno je zahloubeno do podloží a má trychtýřovitý tvar.

Z jímky pochází fragmenty skleněných nádob s nálepy, keramický trojboký pohár s uchem a dva celé hrnce. Nálezy můžeme datovat do 14. století. K pozoruhodným středověkým nálezům, mimo obsah jímky, patří olověná plomba s reliéfem a opisem po obou stranách. Nejstarší situace je tvořena částí zahloubeného suterénu, pravděpodobně ze 13. století.

Výstava v jihlavském muzeu potrvá do 17. listopadu.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)