Homeopatický eshop:

  Nehody, krimi:

Jihlava - nehody, krimi, policie, hasiči... Jihlava - doprava

  Dopravní informace:

  Další zprávy z Jihlavy:

Jihlava - náměstí...

  Kultura v Jihlavě:

Jihlava - kultura...

  Jihlava - Revue:

R E K L A M A :
Nyní máte možnost nakupovat naše homeopatika v mém elektronickém obchodì


Sdílet Jihlavské tramvaje

Historie jihlavských tramvají...

Tramvajová dráha spojující centrum města s dnešním hlavním nádražím byla v Jihlavě v provozu v letech 1909 - 1948.
Jednokolejná tra o rozchodu 1000 milimetrů počínala
naproti budově nádražní pošty (nyní pošta Jihlava 2) na okraji nádražního parku. Odtud vedla po Bahnhofgasse (Havlíčkovou ulicí) čtvrtí Dřevěné mlýny okolo Jánského kopce po mostu přes řeku Jihlavu k jatkám (Slachthaus). Zde byla vedle elektrárny v kilometru 1,436 tramvajová vozovna (dodnes zachovaná téměř v původním stavu, nyní objekt truhlářství Kukra, Havlíčkova č. 60) a odtud tra pokračovala prudkým stoupáním (77,66 promile) až na Josefsplatz (náměstí Josefa II., dnes náměstí Svobody). Zde dráha odbočila mírně vpravo k městskému divadlu a kolem hlavní pošty (pošta Jihlava 1) pokračovala na konečnou stanici Hauptplatz (Masarykovo náměstí).
2734 metrů dlouhá tra byla na obou konečných stanicích v prvních letech provozu ohraničena pouze vidlicovitým ukončením, teprve v roce 1934 je zřízena u nádraží kolejová smyčka a manipulační odbočka k nákladní drážní pokladně a na Masarykově náměstí pak výhybna.
Provoz na jednokolejné trati s osmi zastávkami byl zabezpečen třemi výhybnami (od roku 1934 pak celkem pěti), a to v Bahnhofgasse - Nádražní ulici (0,465 km), u Elektrizitätswerk - vozovny (1,455 km) a u Josefsplatz - náměstí Svobody (2,054 km). K nim přibyly v roce 1934 výhybny na obou konečných stanicích a v Komenského ulici odbočka k poště (2,422 km).
Celkem se na jihlavské elektrické dráze nacházelo 3102 metrů kolejí a deset výhybek (od roku 1934 pak 3180 metrů kolejí a 13 výhybek). Tra byla v kilometru 1,366 napájena z městské elektrárny dvěma dynamy o výkonu 32 kWh, poskytujícími stejnosměrné napětí 500 V (od roku 1934 bylo napětí zvýšeno na 550 V).
Nejvýše položenou zastávkou na jihlavské elektrické dráze byla Neugasse (v horní části Masarykova náměstí) s nadmořskou výškou 524 metrů nad mořem, zastávka Slachthaus (Jatka) u řeky Jihlavy byla s nadmořskou výškou 472 metrů naopak na celé trati stanicí nejnižší. S průměrnou výškou 500 metrů nad mořem byla jihlavská tramvajová tra spolu s Jabloncem nad Nisou a Mariánskými Lázněmi jednou ze tří nejvýše provozovaných tramvajových sítí v zemích Koruny České.
Stavba tramvajové dráhy
Při stavbě rakouské Severozápadní dráhy ve druhé polovině minulého století bylo z terénních důvodů nutno situovat jihlavské hlavní nádraží téměř dva kilometry od historického a obchodního středu města. Toto - stejně jako v mnoha jiných městech Čech a Moravy - sebou přineslo mimo jiné i zvýšené požadavky na veřejnou dopravu mezi centrem a železničním uzlem, obsluhujícím tehdy mimo jiné i spojení mezi Brnem a Prahou a Prahou a Vídní.
Doprava omnibusy a dostavníky mezi středem Jihlavy a nádražím se v průběhu let ukazovala jako čím dál tím více nedostatečná a na přelomu století již nebylo výjimkou, když cestující přijíždějící do Jihlavy čekali u nádraží na odvoz i více jak hodinu.
Královské město Jihlava v té době bylo osmým největším městem české Koruny (údaje o počtu obyvatel z roku 1899: Praha: 304.900, Brno: 104.900, Plzeň: 67.300, Ústí n. Labem: 38.700, Liberec: 33.500, České Budějovice: 32.700, Opava: 24.900, Jihlava: 24.600, Moravská Ostrava: 24.500, Prostějov: 23.700) a tak se zde již v devatesátých letech objevily myšlenky na zřízení buď parní či elektrické pouliční kolejové dráhy.
V roce 1904 proto starosta Jihlavy, lékárník Vincenc Inderka, vznesl jako první požadavek na zřízení veřejného dopravního spojení centra města s nádražím Severozápadní dráhy. Po zvažování několika variant - mimo jiných i možnosti zřízení parní tramvaje - nakonec 12. září 1906 městská rada rozhodla o výstavbě elektrické pouliční dráhy a 14. prosince téhož roku zadala vypracování variantního návrhu jejího provedení firmě Leo Arnoldi z Vídně.
Tramvaje měly v Jihlavě jezdit i po železnici!
Je zajímavostí, že tyto dvě v hlubinách jihlavského archivu dochované studie počítaly každá s jiným vedením trati. Jedna studie trasovala elektrickou dráhu zhruba v pozdějších obrysech trati z náměstí přes Havlíčkovu ulici až k nádraží Severozápadní dráhy.
Ovšem ta druhá, která je z dnešního hlediska velmi kuriosní, předpokládala, že tramvajová tra normálního železničního rozchodu bude začínat na Císařském náměstí a posléze povede dnešními ulicemi Komenského a Havlíčkovou až do dnešní ulice Chlumovy. Dále pak skrze park Legionářů se na dnešním městském nádraží měla napojit na železniční dráhu z Kostelce do Jihlavy. Odtud pak měly tramvaje podle autorů projektu jezdit už po běžné železniční trati přes most u Jánů až na nádraží Severozápadní dráhy!
Obě vypracované studie pouliční dráhy předpokládající běžný kolejový rozchod 1435 mm však nebyly přijaty, mimo jiné pro protesty jihlavských speditérů, kteří se konkurence elektrické dráhy normálního rozchodu značně obávali.
Městská rada proto na svém zasedání 21. června 1907 na nátlak těchto lobbistů rozhodla o výstavbě pouze úzkokolejné tramvajové dráhy (1000 mm), vedoucí pouze jednokolejně z hlavního náměstí na nádraží Severozápadní dráhy. Dne 10. dubna 1908 pak její realisaci radní zadali již zmíněné firmě Leo Arnoldi z Vídně.
Zlatá i kamenná léta jihlavských tramvají...
Stavbu firma začala po získání koncese v roce 1908 a dokončila ji v červenci 1909; k slavnostnímu zahájení provozu došlo 26. srpna 1909. Velký počáteční rozmach provozu jihlavské pouliční dráhy v období prosperity na počátku 20. století však pozastavil konec první světové války a související rozpad naší podunajské monarchie, po němž v českých zemích následoval v dalších letech již jen hospodářský pokles (pro ilustraci: jen co se týče městské dopravy bylo do roku 1918 v českých zemích vybudováno přes 40 elektrických dopravních systémů, od roku 1918 pak až do dnešních dnů kolejovou pouliční dopravu nezřídilo ani jediné české město!).
Vypracované plány na rozšíření o další tramvajovou linku do čtvrtě Bedřichov (s předpokládanou trasou z nádraží Kollárovou ulicí k populárnímu hostinci Na Růžku a poté dnešní Sokolovskou ulicí až do středu Bedřichova k restauraci Na rybníčku) nebyly nakonec realisovány a navíc i jediná kmenová tra mezi nádražím a centrem počala bez jakýchkoli investic do údržby koncem 30. let zvolna chátrat.

Provoz tramvají nicméně v Jihlavě doznal ještě druhého vrcholu v četnosti spojů i přepravených osobách během druhé světové války. Vzmáhající se válečný průmysl v Jihlavě totiž kladl vysoké požadavky na přepravu osob, a tak v roce 1942 byla elektrická dráha doplněna i autobusovou dopravou. Následujícího roku musely být u firmy Škoda objednány další dvě tramvaje, nicméně k jejich dodávce již do konce války nedošlo.
I se stávajícím zanedbaným vozovým parkem (5 tramvají a dva vlečné vozy pro osobní dopravu) však jihlavská pouliční dráha vytvořila v roce 1944 svůj poté již nikdy nepřekonaný rekord, když za jediný kalendářní rok přepravila 3,6 milionu cestujících (pro srovnání: za celý kalendářní rok 1999 přepravil jihlavský dopravní podnik svými 29 trolejbusy a 24 autobusy po městě 16,5 milionu osob).
Soumrak elektrické dráhy v Jihlavě...
Po roce 1945, kdy v důsledku vyhnání značné části původního jihlavského obyvatelstva a na druhé straně překotné imigrace venkovanů z okolních obcí do města došlo v Jihlavě samotné mimo jiné k oslabení konservativních a citových vazeb k městu, bylo novými městskými orgány rozhodnuto o změně po čtyři desítky let sloužícího tramvajového provozu. Myšlenku rekonstrukci tramvajové dráhy, jež by si dle propočtů nového poválečného vedení dopravního podniku vyžádala - včetně prodloužení trati do Bedřichova - 4,5 milionu tehdejších korun, rada Městského národního výboru dne 17. prosince 1945 odmítla! Namísto toho zvolila záměr výstavby tehdy velmi novátorského systému, trolejbusové sítě, v investičním rozsahu 12,8 milionu korun.
Konec starých časů...
V roce 1947 byly zahájeny přípravné práce na změně provozu a 14. července 1947 pak projela celou tra na hlavní nádraží poslední tramvaj. Poté zůstal v provozu již jen 1,4 kilometru dlouhý úsek z náměstí k jatkám. Kolejová doprava pak byla na tomto torsu původní trati definitivně ukončena v listopadu roku 1948. (Jeden z dnes ještě žijících přímých pamětníků uvádí, že poslední jízda, které se tehdy údajně sám zúčastnil, prý po torsu někdejší trati proběhla v předvečer svátku svatého Mikuláše, tedy 5. prosince 1948, ovšem písemné archivní prameny říkají, že ke skutečnému ukončení provozu prý mělo dojít již o několik týdnů dříve...) Podle písemných pramenů tak patrně poslední tramvaj v dějinách Jihlavy projela ulicemi tohoto kdysi královského města v pátek 12. listopadu 1948 ve 20. hodin večer...

Poslední existující památka na jihlavské tramvaje: Vozovna v Havlíčkově ulici (vpravo stav v roce 1944 - s tramvají a personálem - a vlevo současná podoba remizy sloužící dnes jako dílna soukromé společnosti)

Tramvajové motorové i vlečné vozy i s vybavením byly z Jihlavy předány do severomoravské Opavy. Motorový vůz č. 5 (v Opavě jezdící pod číslem 17) byl po zrušení tramvajové dopravy v Opavě předán v roce 1956 do Mostu, kde jezdil pod č. 26 v osobní dopravě. Později, až do svého vyřazení v roce 1960, zde sloužil jako vůz služební.
Na konci devadesátých let se (mj. i díky Regionalistu, jehož redakci tehdy s tímto objevem kontaktoval jeden z fanoušků MHD) podařilo objevit dochované vozidlo, které ještě kdysi jezdilo po jihlavských ulicích. Jedná se o vlečný vůz se zřetelně viditelným jihlavským znakem, který sloužil jako zahradní kůlnička. Do té doby se mělo zato, že z jihlavských tramvají nezůstal jediný vůz (zda se podaří kůlnu-vůz zachránit a využít pro případné nadcházející oslavy 100. výročí jihlavských tramvají, zůstává ovšem otázkou...)
Nicméně podle náměstka primátora Jihlavy Radka Vovsíka (ODS), se ke zmíněným oslavám 100. výročí tramvajové dopravy v Jihlavě připravuje ve spolupráci s občanským sdružením "Za záchranu historických trolejbusů a autobusů" aspoň zadláždění památky na jihlavské tramvaje do dlažby náměstí. "Mělo by jít o několik metrů kolejí s pamětní deskou," naznačil Vovsík. Podle něj navíc byla jihlavskými nadšenci s tohoto občanského sdružení nyní objevena poslední jihlavská tramvaj, sloužící po desetiletí v Opavě jako seník, a v současné době se jedná o jejím převezení do Jihlavy a o rekonstrukci. Záměrem je, že by v budoucnu mohlo toto unikátní historické vozidlo zdobit náměstí na oněch několika metrech tramvajových kolejí...

Leo ŠVANČARA


zatím poslední názory v diskusi k tomuto článku:

31.7. 2017 (04:11) JimmiXzSqc : rEVX8U http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
8.3. 2016 (10:34) M.G. : Dovoluji si přičiniti poznámku, že výskyt jihlavské tramvaje, a motorové či vleku v Budějovicích je velmi nepravděpodobný. Z Jihlavy by patrně odešel až po skončení provozu, ale tu už byl i v Budějovicích tramvajový provoz postupně likvidován. Takže potřeba doplnění vozového parku z jiného města (jak se tomu běžně dělo na severu Čech) reálně neexistovala. A mimochodem. Tramvaj v ČB byla zrušena již v roce 1950. Školní výlet pamětníka by se musel konat do Opavy. Tam jihlavské vozy po ukončení provozu doputovaly a nedlouhou dobu rovněž do provozu opavské tramvaje zasáhly.
14.4. 2013 (03:46) xpVKPCfXJmO : sir"ഒര ക ട ട നല ക യ ഉത തരമ ത a^2+(a+1)^2+[a(a+1)]^2=[a(a+1)+1]^2ex;- 1^2+2^2+2^2=3^25^2+6^2+30^2=31^210^2+11^2+110^2=111^2................"CBSE Text Book Standard VIIIExercise 6(1)6. Using the given pattern find the misinsg numbers$1^2+2^2+2^2=3^2$$2^2+3^2+6^2=7^2$$3^2+4^2+12^2=13^2$$4^2+5^2+$(__)^2 $=21^2$$5^2+$(__)^2$+30^2=31^2$$6^2+7^2+$(__)^2=(__)^2To find the patternThird number is related to First and Second number. How ?Fourth number is related to third number. How ?ഈ ച ദ യ ഞ ന കണ ട ട ട ണ ട . അത അത പ ല തന ന ല ശര യ വ ല ല എന ന ത ന ന യത ന ല ണ സ വന തമ യ ര ത യ ല മറ റ ന ന ന ശ രമ ച ചത
3.4. 2013 (17:48) ZHJKljpXzvTatTBz : This is exactly what helps make puhsnacirg Chanel totes online this kind of amazing chance. My fondest memory of gym class was playing pocket pool and 4-square in 5th grade. You might end the night logon date from his office on the inside of an hour food Npotentially far led to almost any site with a high chance to solve a simple accommodation just a matter of a few minutes to deliver. Dre cashed in $100 million pre-tax when HTC bought a 51 percent stake in his Beats headphone company last year.. Also I've found in the movie the tributes were very two dimensional and very annoying but when reading the book I didn't notice this at all.
25.2. 2013 (22:52) Caliga : Ústním podáním jsem se dozvěděl o dopravní nehodě jihlavské tramvaje. Utrhl se vlečný vůz obsazený cestujícími, nedal se ubrzdit, projel kolem Tabákové továrny, v prvé zatáčce někde pod ní vykolejil a skončil rozbitý o železniční násep. Víc nevím, ani kdy se to stalo. Vím jen že tam můj otec poskytoval první pomoc zraněným.
19.12. 2012 (16:23) pBBFsfzQLJpnDFLa : Katrin / To che1pu. Je1 je osobně nezne1m, takže soudedm jen jak se chovajed v telivezy atd Alice je taky celkem sympaticke1, ale neme1m re1da plastiky:-( Ale musedm uznat, že me1 fažasnfd oči;-)
20.6. 2012 (23:49) Gabo : Nerad si hraju na rýpala ale Opava je Slezsko a ne Severní Morava!!!
9.8. 2011 (13:13) mUUnwXcnwklCIzF : Now I know who the brainy one is, I'll keep looknig for your posts.
2.5. 2010 (09:49) mBsivBgOqZUkKneD : lZqPAy kwmtgimrvqjg, [url=http://wesaxcsqhqby.com/]wesaxcsqhqby[/url], [link=http://dyokrqywohlz.com/]dyokrqywohlz[/link], http://tyywhfianchn.com/
1.3. 2010 (05:49) ZHHQyMSovmKdVyH : GIwiM4 lrmdmfgljxrv, [url=http://qvasnvznoqke.com/]qvasnvznoqke[/url], [link=http://nnttrrjdoypj.com/]nnttrrjdoypj[/link], http://sisjcyvohknm.com/
10.4. 2008 (23:04) GAPA : Perfektní článek a skvělá myšlenka s několika metry kolejí a restaurovanou tramvají (seníkem). Jen do toho! Finančně by určitě pomohla zmiňovaná sbírka.
1.8. 2007 (13:14) rudaj. : Velmi zajímavý článek i fotografie. Kdysi jsem záhledl - pravděpodobně ve vagonářském muzeu ve Studénce - výkresovou dokumentaci jihlavskžých vozů. Možná by se tam daly čerpat další informace o zajímavém provozu tramvají. Navrhuj vytvořit sbírku na obnovu vozů k příležitosti 100. výročí jihlavské tramvaje.
25.7. 2007 (13:36) Jan R. : Hezká stránka, ale uvítal bych zde aspoň malinký plánek, kudyma tedy přesně tramvaje v Jihlavě jezdily.
22.7. 2007 (13:20) Milan Z. : Gratuluji, krásná stránka!!!
21.7. 2007 (22:37) Zimak : Nevím, ale myslím, že v ČB nikdy v historii žádný jihlavský vůz nebyl. Aspoň o tom není nikde žádný záznam. Co když je ale možné všechno?
21.7. 2007 (18:29) Karel H. : Vzpomínám si, že na jednom školním výletě v Českých Budějovicích, někdy v letech 1951-1952 jsem si všiml tramvaje, která měla v horní části reklamní ceduli Duba-zahradnictví, věnce, kytice /či tak podobně/ a poznal, že se jedná o jihlavskou tramvaj.
21.7. 2007 (11:32) Karel : Zajímavé, ale kdo je prosím ten pamětník, který tvrdí, že poslední jízda tramvaje se měla uskutečnit 5. prosince? Nedal by se s ním zveřejnit rozhovor?

26. leden 2013Glosa
(Leo Švančara)
Dneškem jsme legalisovali nacikomunismus
Před 14 dny bych považoval volbu Zemana za presidenta za poměrně neutrální, až snad tu lepší možnost... A v těch 14 dnech neuvěřitelné kampaně jsme dostali jakoby zázrakem z Nebes ještě jednu šanci - a nejspíše v naší generaci tu poslední.
Pokračování . . .

Nejlepší místo pro rozšíření vaší sbírky
Diskuse čtenářů Iglau.cz:
Regionalist-Iglau
- poslední příspěvek přidán 6.10.2010 (21:24)
Kácení v Jihlavě
- poslední příspěvek přidán 7.4.2010 (07:31)
Z dopravy na Jihlavsku:
Denní zprávy z Jihlavy:


Revue iglau.cz:


Zajímavé dopravní weby: