Homeopatický eshop XIV. svatých pomocníkù...
 • 3.2.2018:
  Informace o přijímacím řízení na střední školy v kostce
  Rodiče žáků devátých tříd i sami budoucí středoškoláci by si měli letos do diáře viditelně označit 1. březen. Jde o nejzazší termín, do kdy je možné podat písemnou přihlášku na střední školu. „Opět mají žáci k dispozici až dvě přihlášky do 1. kola přijímacího řízení, které použijí nejčastěji na dvě různé školy a dva různé obory vzdělání,“ vysvětluje radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. Přinášíme souhrnné informace, které se v rodinách současných deváťáků neztratí a také přehled novinek v oborové nabídce.
  Do konce ledna mají ředitelé středních škol povinnost v rámci vyhlášení 1. kola přijímacího řízení informovat o jednotných kritériích přijímacího řízení a stanovit předpokládané počty přijímaných uchazečů pro 1. kolo přijímacího řízení. Rovněž by měli informovat o zákonných podmínkách přijetí (např. prokázání zdravotní způsobilosti, doložení úspěšného ukončení předchozího vzdělání aj.). Už od loňského školního roku jsou písemné testy z Českého jazyka a literatury a z Matematiky pro uchazeče, kteří se hlásí do maturitních oborů v rámci jednotné zkoušky, povinné. Jednotná přijímací zkouška se netýká pouze oborů vzdělání s talentovou zkouškou, zde však s jednou výjimkou, kterou je obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, kde uchazeči absolvují kromě talentové zkoušky i jednotnou zkoušku, tedy oba testy. Ředitel školy může rozhodnout i o případném konání školní přijímací zkoušky, jako součásti přijímacího řízení (této možnosti se příliš nevyužívá). Přesné a závazné informace k přijímacímu řízení, nezbytné ke správnému vyplnění přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, by měli zájemci o studium najít na webových stránkách škol, případně mohou školu v případě nejasností navštívit či kontaktovat. „Přehled středních škol zřizovaných Krajem Vysočina, jejich oborová nabídka a řada dalších, pro volbu povolání důležitých informací, je k dispozici v publikaci „Střední školy zřizované Krajem Vysočina“, která je dostupná v elektronické verzi na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci Školský portál - Přijímací řízení,“ uvedla radní Kraje Vysočina Jana Fialová.

  Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení, přičemž přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Uchazeč může uplatnit v 1. kole až dvě přihlášky na dvě různé SŠ, nebo na jedné SŠ dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání, případně na zaměření podle školního vzdělávacího programu. Pokud se hlásí na dvě školy, uplatňuje na každé škole jednu přihlášku. Na tiskopisech přihlášek ke vzdělávání uvádí uchazeč obě zvolené školy (popř. oba obory vzdělání, resp. obě zaměření ŠVP v rámci jedné školy) vždy ve stejném pořadí. V 1. kole bylo rovněž možno podat až dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (termín byl do 30. listopadu 2017) a následně rovněž až dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2018.

  Hodnocení jednotné zkoušky započítají školy v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem tak, že bude činit nejméně 60 %, v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Každý uchazeč může písemný test z Českého jazyka a literatury a písemný test z Matematiky konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek písemného testu.

  Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zpřístupněny školám, a to nejpozději 27. dubna 2018. Po zpřístupnění těchto výsledků ukončí ředitel školy do dvou pracovních dnů hodnocení uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým se doručí rozhodnutí o nepřijetí. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je proto nutné sledovat na webových stránkách příslušné školy, dostupné budou rovněž na veřejně přístupném místě ve škole. U oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je možné vyhlášení výsledků nejdříve 22. dubna 2018.

  Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech a je stanovena na dny:

  1. termín
  12. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,
  13. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

  2. termín
  16. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,
  17. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

  Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: 10. května 2018,
  2. termín: 11. května 2018.

  Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami by neměl opomenout doložit k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení, ředitel školy následně rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. Záměr nastoupit na konkrétní střední školu musí uchazeči do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů) potvrdit odevzdáním zápisového lístku na příslušné škole. Povinnost odevzdat zápisový lístek se netýká uchazečů přijatých do jiné než denní formy vzdělávání a rovněž nástavbového a zkráceného studia.

  V případě nepřijetí ke vzdělávání lze odvolání proti rozhodnutí ředitele podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy. K naplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů může ředitel vyhlásit další kola přijímacího řízení, pro další kola už není počet přihlášek omezen. Informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje odbor školství, mládeže a sportu na základě informací ze škol na Školském portálu.

  Informace týkající se přijímacího řízení (včetně tiskopisů přihlášek ke stažení) najdou uchazeči na krajských stránkách www.kr-vysocina.cz – Veřejné služby – Školský portál – Přijímací řízení. Další aktuální informace týkající se přijímacího řízení jsou zájemcům k dispozici dále na stránkách www.msmt.cz (Vzdělávání – Střední vzdělávání – Přijímání na střední školy a konzervatoře) a www.cermat.cz (Informace k jednotné přijímací zkoušce, zde ke stažení rovněž ilustrační testy i první „ostré testy“ z loňského roku s klíčem řešení).

  S ohledem na zájem studentů jsou na středních školách nabízeny nové obory. Nově zařazené obory od školního roku 2017/2018 jsou v Kraji Vysočina Strojírenské práce, Elektrotechnické a strojně montážní práce, Zemědělské práce. Dvě soukromé školy nabízejí nově obory Multimediální tvorba a Rostlinolékařství.

  Od školního roku 2018/2019 požádaly střední školy o další změny v oborové struktuře, které jsou v současné době v režimu schvalování na MŠMT. Jde o školy Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, která požádala o obor Strojní mechanik, Krejčí, Truhlář (dálková forma vzdělávání). Další školou je Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, která znovu zařazuje maturitní obor Analýza potravin (denní forma vzdělávání) a požádala rovněž i o zápis VOŠ, včetně oborů Diplomovaná všeobecná sestra (denní a kombinovaná forma vzdělávání). Škola ekonomiky
  cestovního ruchu soukromá střední odborná škola, s.r.o. požádala o učební obor Včelař (kombinovaná forma vzdělávání).

  Další obory, jako je modelář, slévač, nástrojář, obráběč kovů, kovář, jemný mechanik, klempíř, malíř a lakýrník, kameník, tesař, zedník, pokrývač, pekař, řezník-uzenář, zemědělec-farmář, montér suchých staveb, strojní mechanik, instalatér, elektrikář, elektrikář-silnoproud, autolakýrník, karosář, elektromechanik pro zařízení a přístroje, Kraj Vysočina podporuje studijními a motivačními stipendii. Ve školním roce 2017/2018 se výše prospěchového stipendia zvýšila z 1 000 Kč na 2 000 Kč za pololetí školního roku shodně pro všechny jmenované obory. Tím chce Kraj Vysočina podpořit úspěšnější studenty a motivovat ostatní žáky k co nejlepším výsledkům ve škole.
  Jitka SVATOŠOVÁ
  Sdílet tento článek
  Další zprávy:
 • Vydáno ve středu 21.2.2018 :
  U Větrného Jeníkova v lese zemřel při nehodě šestapadesátiletý řidič osobního auta
  Mezi obcemi Bílý Kámen a Větrný Jeníkov na Jihlavsku v lese se ve středu 21. února odpoledne srazil linkový autobus s osobním autem. Šestapadesátiletý řidič osobního vozu Škoda Octavia nehodu nepřežil.
 • Vydáno v úterý 20.2.2018 :
  Záchytka bude mít na podzim novou adresu
  Na přelomu října a listopadu chce mít Kraj Vysočina k dispozici novou vlastní záchytnou protialkoholní stanici. Vyroste v areálu Nemocnice Jihlava, na pozemcích kraje, jen několik desítek metrů od současné záchytky, která funguje v pronajatých prostorách Zdravotního ústavu. „Jsme na začátku projektování. S ohledem na novou úpravu vyhlášky potřebujeme více místa, specifické zařízení. Zvážili jsme všechny možnosti a shodli se na využití modulární sestavy předvyrobených buněk s napojením na inženýrské sítě nemocnice,“ informoval dnes náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.
 • Vydáno v úterý 20.2.2018 :
  Chřipka má letos na Vysočině již dvě oběti
  Chřipka na Vysočině si letos vyžádala již dva životy. Potvrdila to krajská hygienická stanice.
 • Vydáno v úterý 20.2.2018 :
  100 let republiky – očekávání, naděje a skutečnost
  Letošní významné výročí si jihlavské muzeum připomene mimo jiné i výstavou 100 let republiky – očekávání, naděje a skutečnost, vytvořenou ve spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava.
 • Vydáno v úterý 20.2.2018 :
  Malina Brothers do Třebíče dorazí s novým albem a právničkou Alfonse Muchy
  Zpěvačka Kateřina García, pravnučka malíře Alfonse Muchy, je hlasem aktuálního alba projektu Malinabrothers, ve kterém se sešla „supergroup“ české folkové a country hudby: banjista Luboš Malina (Druhá tráva), kytarista Pavel Malina (ex. Druhá tráva, Žalman..), houslista Josef Malina (Jimmy Bozeman & the Lazy Pigs) a kontrabasista Pavel Peroutka (Spirituál kvintet). Společně dorazí ve čtvrtek 22. února do Třebíče. Od 19 hodin hrají v Národním domě.
 • Vydáno v úterý 20.2.2018 :
  Celé Česko rozehraje dětská tvořivost díky happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open 2018
  Čtvrtek 24. května bude patřit všem malým umělcům. Celostátní happening ZUŠ Open opět nabídne nespoutanou radost z hudby, tance, divadla, výtvarného umění i dalších aktivit žáků základních uměleckých škol. Letos rekordních 370 ZUŠ připravuje na několik set akcí, které se budou odehrávat zejména na veřejných prostranstvích na více než 300 místech po celé republice. Společně tak upozorní na význam uměleckého vzdělávání i mimořádnou práci pedagogů základních uměleckých škol. ZUŠ Open navíc uvádí v život myšlenku společných projektů a setkání uměleckých škol, která rozvíjí vzájemné vazby a v neposlední řadě dokumentuje pestrost uměleckých oborů a života škol v rámci regionů. Do jednotlivých akcí se zapojí i celá řada profesionálních umělců včetně symfonických orchestrů a dalších kulturních institucí či festivalů v čele s Pražským jarem. Akce svým rozsahem aspiruje na kulturní událost roku s největším počtem zapojených účinkujících v České republice.
 • Vydáno v pondělí 19.2.2018 :
  Opravy interního pavilonu jihlavské nemocnice se blíží do finále
  Rekonstrukce interního pavilonu postoupila do další fáze. V uplynulých dnech proběhlo další velké stěhování, kdy se přesunulo celé interní oddělení. Opravených je tak nyní už pět podlaží a pracuje se ve zbylých dvou. Jedna z největších oprav jihlavské nemocnice se tak pomalu blíží do finále.
 • Vydáno v pondělí 19.2.2018 :
  Na Vysočině skokově ubyl hazard
  Podle údajů Ministerstva financí ČR poklesl na Vysočině na začátku roku 2018 skokově počet automatů na hazardní hry ze 1000 na 800, tedy o pětinu. A to ministerská statistika nezahrnuje tzv. výherní hrací přístroje, které povolují obce a které musely všechny do konce roku 2017 skončit. To jsou další stovky svítících skříní, které byly instalovány hlavně v hospodách a barech. Nový zákon o hazardních hrách tak měl na hazard na Vysočině větší vliv, než všechny vyhlášky, které zatím obce a města k regulaci hazardu vydaly.
 • Vydáno v sobotu 17.2.2018 :
  Zmrzlináři z Vysočiny se připravují na sezónu, smetanové výrobky se znovu vracejí
  Návrat ke smetaně, nové nanuky o menším objemu pro děti a rozšíření distribuce po České republice. To jsou jen některé novinky, se kterými jde největší výrobce zmrzliny na Vysočině do letošní sezóny. Výrobní linky jedou na plno od ledna, prodeje zmrzliny, tedy zájem spotřebitelů o zmrzlinu, začíná na začátku března.
 • Vydáno v sobotu 17.2.2018 :
  Přednáška Co se děje na hradě na radnici v Telči
  V prostorách telčské radnice se v pondělí 19. února od 17 hodin uskuteční přednáška Co se děje na hradě? Jak to aktuálně na Roštejně vypadá sdělí posluchačům kastelánka hradu PhDr. Kateřina Rozinková.
 • Vydáno v pátek 16.2.2018 :
  Přednáška na téma Vědecké a nevědecké přístupy k rekonstrukci historie v jihlavském muzeu
  V rámci cyklu Science Café se bude v úterý 20. února od 18 hodin jihlavském muzeu konat přednáška s titulem Vědecké a nevědecké přístupy k rekonstrukci historie v podání Mgr. Pavla Macků, ředitele pracoviště Telč Národního památkového ústavu.
 • Vydáno v pátek 16.2.2018 :
  Na Divadelní tábor s Kufrem
  Venku sice panuje zima a aktuální jsou nyní lyže a sáně, ale léto se nenápadně a neúprosně blíží. Je opravdu nejvyšší čas zamyslet se, jak vlastně strávíme léto. Kdy a kam pojedeme na dovolenou, kam pošleme dítě na tábor? Pro děti, které mají komediální sklony, je nyní v nabídce ekocentra Chaloupky na Vysočině zcela netradiční Divadelní tábor s Kufrem.
 • Vydáno v pátek 16.2.2018 :
  V českých jídelnách se zabydluje gaspacho a paela
  Tradiční španělské menu přizpůsobené studentským strávníkům se servírovalo včera na Obchodní akademii a Hotelové škole v Havlíčkově Brodě. V rámci Dne španělské kuchyně se tým kuchařek velice dobře popasoval s novými surovinami a strávníci z řad studentů a hostů včetně španělského velvyslance v ČR J. E. Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martína ochutnali excelentně připravenou studenou polévku gaspacho, rýžovou paellu s kuřecími paličkami a pomeranče s olivovým olejem a medem.
 • Vydáno v pátek 16.2.2018 :
  Studenti Vysoké školy polytechnické Jihlava vytvořili aplikaci pro Mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum Jihlava (SPC)
  Pro studenty Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) je důležité, aby řešili především praktické úkoly spojené s praxí. Když se to podaří spojit s dobrou věcí, je důvod k radosti. To je i případ naprogramované aplikace Matrika pro Mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum Jihlava (SPC).
 • Vydáno ve čtvrtek 15.2.2018 :
  Michal Hrůza vyjíždí na jarní šňůru Sám se sebou
  Po podzimní první části koncertního turné Sám se sebou chystá zpěvák Michal Hrůza se svojí Kapelou Hrůzy jarní pokračování. Během dvou měsíců zavítá za fanoušky do šestnácti měst a odehraje sedmnáct koncertů v kulturních domech a klubech. Šňůru, která navazuje na stejnojmenné album, jenž zpěvák vydal loni v květnu, zahájí 2. března 2018 v legendárním klubu Žlutý pes v Pardubicích, kde začínal svojí profesionální kariéru. Dva koncerty odehraje i v pražském Lucerna Music Baru.
 • Vydáno ve středu 14.2.2018 :
  Karnevalová tour Kraje Vysočina startuje už tuto neděli v Telči
  Pod hlavičkou Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina se i letos bude konat karnevalová tour pro celou rodinu. Letošní ročník se uskuteční v pirátském duchu, půjde o mezigenerační plavbu na vlnách zábavy. Naplánováno je celkem 5 nedělních akcí, a to v každém okrese našeho kraje. První zastávka proběhne v neděli 18. února v Telči a to od 14.00 hodin v Sokolovně.
 • Vydáno ve středu 14.2.2018 :
  Výstava Chodkyně v mracích v jihlavské galerii
  Výstava Milada Schmidtová Čermáková (1922-2015) Chodkyně v mracích bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 22. února v 17 hodin v Oblastní galerii Vysočiny na Masarykově náměstí v Jihlavě.
 • Vydáno ve středu 14.2.2018 :
  Právě jsem se vrátil z hradu
  Setkání s Jiřím Padevětem bude tentokrát besedou o dějinách na tenkém ledě, vůli lidu a osmičkových letopočtech.
 • Vydáno v úterý 13.2.2018 :
  Začíná oprava jídelny třebíčské stavebky, plánuje se modernizace jídelny Nemocnice Jihlava
  Jídelna třebíčské stavebky projde letos zásadní rekonstrukcí. Kraj Vysočina dnes vybral dodavatele, který ze stávajícího už nevyhovujícího provozu na ulici Kubišova za 13,5 miliónu korun vybuduje moderní jídelnu s kapacitou 550 připravených jídel. Zatímco v Třebíči kraj začíná rekonstruovat, další zásadní oprava jídelny se projektuje. Další na řadě je generální rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice Jihlava. „Předpoklad je, že v Jihlavě začneme jídelnu nemocnice opravovat příští rok na jaře. Stejně jako v případě Třebíče bude i ta jihlavská rekonstrukce probíhat za provozu. Předpokládá to velkou trpělivost ze strany klientů i zaměstnanců obou krajských institucí, ale jiná varianta nebyla průchozí,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 • Vydáno v pondělí 12.2.2018 :
  Pelhřimovský masopust i s pětimetrovou tlačenkou v úterý 13. února
  V alegorii na starý masopustní zvyk, při němž se pochovávala basa na znamení toho, že po týdnech plesů a veselosti, přichází postní doba střídmosti, bude za smutečních tónů hudby vynesena pohřebním průvodem z jednoho z domů na náměstí obří tlačenka, kterou pelhřimovští maškarádi obřadně sprovodí ze světa, rozkrájí všem přítomným a tím ukončí již 15. novodobý Masopust.
 • Vydáno v pondělí 12.2.2018 :
  V jihlavské nemocnici platí zákaz návštěv na všech odděleních
  S ohledem na stále narůstající počet onemocnění chřipkou je v jihlavské nemocnici s okamžitou platností vyhlášen zákaz návštěv na všech odděleních.
 • Vydáno v pondělí 12.2.2018 :
  Přednáška na téma Gravitační vlny: Třetí okno vesmíru dokořán v jihlavském muzeu
  Přednášku ing. Petra Dvořáka z Vysokého učení technického v Brně s názvem Gravitační vlny: Třetí okno vesmíru dokořán se uskuteční v muzejním Malovaném sále v Jihlavě ve čtvrtek 15. února v 17 hodin.
 • Vydáno v pondělí 12.2.2018 :
  Beno Trávníček a Yvonna Horská - autorské čtení a povídání
  Autorské čtení a povídání Beno Trávníčka a Yvonny Horské se bude konat ve středu 21. února od 19 hodin v poetickém podkroví kavárny U Notáře v Havlíčkově Brodě.
 • Vydáno v neděli 11.2.2018 :
  Telč se bude prezentovat na veletrhu Holiday World v Praze
  Ve dnech 15. – 18. 2. 2018 se Telč bude prezentovat v rámci sdružení České dědictví UNESCO a Česká inspirace, jejichž je město Telč členem,na veletrhu Holiday World v Praze. Zároveň má město Telč i stánek, který bude, stejně jako v minulém roce, zajišťovat cestovní agentura Pangea Telč.
 • Vydáno v neděli 11.2.2018 :
  V parku Budoucnost začala dlouho očekávaná revitalizace
  V těchto dnech město Havlíčkův Brod zahájilo dlouho očekávanou revitalizaci parku Budoucnost. Její první etapa začala odstraňováním zhruba 60 starých, nemocnýcha poškozených stromů. Dalších zhruba 4 00 stromů projde odborným arboristickým zásahem.
 • Vydáno v sobotu 10.2.2018 :
  Zima na statku jako za starých časů
  Z povědomí dětí se vytrácí povědomí o tom, kde se vlastně bere mléko, máslo, sýr, maso. A nebo také vlna, ze které jsou teplé ponožky nebo ten parádní svetr. Mléko není od kravičky, ale z krabičky, a to ostatní mají taky v obchoďáku. Těm rodičům, kteří chtějí dětem otevřít oči a ještě mít klid, že je o ně dobře postaráno, se nyní nabízí ohromná příležitost.
 • Vydáno v sobotu 10.2.2018 :
  Mezinárodní den průvodců přinese do Jihlavy bezplatné komentované prohlídky města, provádět budou studenti i pedagogové z VŠPJ
  Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) se i v letošním roce připojuje k celostátní akci, kterou každoročně organizuje Asociace průvodců ČR u příležitosti Mezinárodního dne průvodců v řadě měst České republiky. Na sobotu 17. února zvou Vysoká škola polytechnická Jihlava s Turistickým informačním centrem Jihlava širokou veřejnost na bezplatné komentované prohlídky historického centra města Jihlava.
 • Vydáno v pátek 9.2.2018 :
  Zákaz návštěv v jihlavské nemocnici
  Ředitel jihlavské nemocnice MUDr. Lukáš Velev vyhlašuje s ohledem na narůstající počet onemocnění chřipkou okamžitý zákaz návštěv.
 • Vydáno v pátek 9.2.2018 :
  Z garáže ke hvězdám
  Po loňské úspěšné premiéře v těchto dnech vrcholí II. ročník akce Z GARÁŽE KE HVĚZDÁM. Soutěž mladých kapel, organizovaná třebíčským kulturním střediskem si klade za cíl podpořit pozitivní a zároveň atraktivní náplň volného času mládeže. pozitivní a zároveň atraktivní náplň volného času mládeže. Soutěžní finálový koncert proběhne v sobotu 10. února od 15. hodin v Národním domě v Třebíči. Divákům se představí
 • Vydáno v pátek 9.2.2018 :
  O jarních prázdninách si na stadionu v Chotěboři zájemci mohou zabruslit
  Technická a lesní správa (TELES), která provozuje multifunkční stadion Aréna v Chotěboři, nabídne o jarních prázdninách veřejné bruslení.
 • Vydáno v pátek 9.2.2018 :
  Kraj prodává Sanatorium Buchtův kopec, zájemce složil jistinu
  Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém únorovém jednání prodej areálu bývalého sanatoria Buchtův kopec v katastru Sněžného za 18,15 milionu korun. O opakovaně nabízený areál projevil zájem pouze jeden uchazeč, který Kraji Vysočina poskytl informaci, že areál do budoucna hodlá využít pro rehabilitační zdravotnický provoz a že případné opravy plánuje realizovat do tří až pěti let. Vážný zájem o koupi zájemce stvrdil zasláním jistiny ve výši 300 tisíc korun, která propadne, pokud koupi neuskuteční.
 • Vydáno v pátek 9.2.2018 :
  Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy
  „Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo „zralá“ mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat ...“, říká Halina Pawlowská, která má na svém kontě již 30 knih a dodává, že zralost je ale zároveň i báječná.
 • Vydáno ve čtvrtek 8.2.2018 :
  Masopustní veselí budou provázet vepřové hody přímo na náměstí Zachariáše z Hradce
  Tradiční lidová veselice masopust vypukne na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči v sobotu 10. února ve 14 hodin, kdy vyrazí průvod masek se souborem Podjavořičan. Program vyvrcholí „pochováním basy“. O příjemnou atmosféru se postará hudba Antonína Kernstocka.
 • Vydáno ve středu 7.2.2018 :
  Doporučení návštěvám v jihlavské nemocnici
  Pokud se chystáte do jihlavské nemocnice na návštěvu vašich blízkých a pociťujete jakékoliv příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, kýchání, teplota…), zůstaňte prosím doma a nešiřte onemocnění dále. Chráníte tak hospitalizované pacienty od nebezpečných komplikací, které mohou výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.
 • Vydáno ve středu 7.2.2018 :
  Malí kuchtíci teď mají šanci se přihlásit do 6. ročníku soutěže Finále Zdravé 5
  Nadační fond Albert vyhlašuje celostátní Finále Zdravé 5. Dětské týmy se již pošesté utkají při přípravě správné svačinky. Přihlásit se mohou tříčlenné týmy dětí ve věku od 5 do 15 let z mateřských i základních škol a také děti z dětských domovů, případně jiných organizací nebo volnočasových sdružení. Uzávěrka přihlášek do regionálních kol je 8. dubna 2018.
 • Vydáno ve středu 7.2.2018 :
  Ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina získali Marie Žilová, Eva Jurmanová a Jaroslav Fieger
  Krajské zastupitelstvo dnes udělilo další tři tituly Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Ocenění nově patří Marii Žilové a její dceři Evě Jurmanové z Nového Veselí za tradiční techniky a postupy při zpracování zmenšených součástek lidových krojů a kameníkovi Jaroslavu Fiegerovi ze Světlé nad Sázavou za řemeslný um při zhotovování výrobků z kamene, mimo jiné i obilních mlýnků a sekeromlatů. Seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina čítá od dnešního dne už osm jmen.
 • Vydáno ve středu 7.2.2018 :
  Deset mýtů o manželství
  Již dvanáctý ročník Národního týdne manželství ve dnech 12. - 18. února, největší iniciativy na podporu manželství v ČR, ponese motto „Manželství bez mýtů“ a pokusí se odpovědět na nejvíce omílané mýty o manželství. Mnoho lidí má od manželství pod vlivem pop-kultury nebo rodinných tradic tak nerealistická očekávání, že by je nenaplnil ani ten nejdokonalejší partner. Některé z nich mohou poškodit naše manželství ještě dříve, než si řekneme své ANO.
 • Vydáno ve středu 7.2.2018 :
  Český rozhlas Vysočina poskytne exkluzivní vysílání ze Zimních olympijských her v Pchjongčchangu
  Český rozhlas získal jako jediné české rádio práva na vysílání z nadcházejících zimních olympijských her. To se samozřejmě promítne do samotného programu vysílání.
 • Vydáno v úterý 6.2.2018 :
  Novým náměstkem hejtmana Kraje Vysočina je Martin Kukla
  Novým mužem v krajské radě na Vysočině je Martin Kukla za Hnutí ANO 2011. Ve funkci náměstka hejtmana pro finance a majetek nahradí současně odvolaného Josefa Pavlíka. O změnách ve složení rady dnes rozhodli krajští zastupitelé. Rada Kraje Vysočina je devítičlenná, nejpočetněji zastoupená je pěti místy ČSSD, dva radní má Hnutí ANO 2011, po jednom zástupci mají v radě ODS a SNK ED + STAN.
 • Vydáno v pondělí 5.2.2018 :
  Školáci v kraji neumí hospodařit s penězi, ukázal průzkum
  Polovina dětí na Vysočině má zkušenost s dluhy. Mnohé už se setkaly i s problémy s jejich splácením. Hospodaření s penězi dělá školákům problémy. Ukázal to průzkum, který realizovala Česká spořitelna společně s Millward Brown. Proto připravila Česká spořitelna projekt Abeceda peněz, v němž děti už od základních škol učí, jak s nimi zacházet. Během letošního roku programem projde na 3500 školáků. Projekt usiluje o oficiální akreditaci ministerstva školství.
 • Vydáno v pondělí 5.2.2018 :
  Tříkrálová sbírka 2018 kompletní
  Přinášíme Vám souhrnný přehled Tříkrálové sbírky za rok 2018 za oblast Jihlava. Je sečteno všech 400 pokladniček. Letos se v charitativní sbírce vybralo 1 815 105 Kč, je to rekordní částka. V loňském roce lidé na charitativní účely darovali 1 616 495 Kč.
 • Vydáno v pondělí 5.2.2018 :
  Nastávajícím rodičům poradíme a vezmeme je na porodní sál
  Nejenom nastávající maminky se můžou podívat do zákulisí porodnice a poslechnout si povídání lékařů a porodní asistentky. V pondělí 12. února je v jihlavské nemocnici připravená konference pro veřejnost s prohlídkou porodních pokojů.
 • Vydáno v pondělí 5.2.2018 :
  SOLITUTTICELLI CELLO ENSEMBLE v Třebíči
  Objevte krásu zvuku violoncell prostřednictvím brněnského souboru profesionálních hudebníků při druhém koncertu Kruhu přátel hudby ve foyeru divadla Pasáž ve čtvrtek 8. února od 18 hodin.
 • Vydáno v pondělí 5.2.2018 :
  Kde končí odpad z D1?
  Chaloupky o.p.s. pořádají své letní tábory již více než deset let. Mimo jiné také u Čikova mezi Velkým Meziříčím a Náměští nad Oslavou. Poslední tábor – Staří Slované - byl v této lokalitě na začátku července minulého roku. Tehdy bylo vše v pořádku a všichni se těšili do malebné přírody i na letošní tábor.
 • Vydáno v sobotu 3.2.2018 :
  Svět cínových vojáčků
  Výstava nabízí pohled na starobylé řemeslo cínařství a především seznamuje s výrobou atraktivních cínových figurek vojáčků. Představuje bohatou produkci manufaktury manželů Grégrových z Velké Bíteše, která se 25 let věnuje výrobě cínových miniatur v té nejvyšší kvalitě. Návštěvníci se mohou těšit na detailně zpracované a v těch nejpestřejších uniformách vymalované figurky z různých historických období. Většina z nich náleží do éry napoleonských válek, které se bitvou u Štoků roku 1805 dotkly i Jihlavska.
 • Vydáno v pátek 2.2.2018 :
  Den otevřených dveří na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) aneb „Nebojte se vejšky“
  Letošní Den otevřených dveří na VŠPJ se uskuteční 1. února 2018 od 9 do 15 hodin. Heslem „Nebojte se vejšky“ chceme podpořit ty zájemce, kteří se rozhodli vrátit do vzdělávacího procesu po letech, ale také ty, kteří si z jakéhokoliv důvodu nevěří. Přivítáme i zájemce se speciálními vzdělávacími potřebami. V souvislosti s tímto sloganem jsme se rozhodli postavit přímo v budově VŠPJ lezeckou stěnu, kterou si návštěvníci mohou vyzkoušet. Slovo výška tak u nás získá další rozměr.
 • Vydáno v pátek 2.2.2018 :
  Jaký byl Den otevřených dveří na Vysoké škole polytechnické Jihlava?
  Den otevřených dveří na VŠPJ se vydařil. Návštěvnost byla podobně jako v loňském roce velmi dobrá, změnila se ale velikost skupin návštěvníků. Letos chodili zájemci sami nebo ve dvojicích a trojicích, přišlo se podívat i několik rodin.
 • Vydáno v pátek 2.2.2018 :
  Symbolické kruhy ozdobí Radnici v Telči
  Vstupní síň telečské radnice ozdobí symbolické kruhy, které vytvořily děti z nízkoprahového klubu ZASTÁVka Telč. Vyjadřují jednotu i rovnováhu a jsou doplněny krátkými texty klientů o tom, proč na ZASTÁVku chodí, co tu nejčastěji mohou řešit, ale i jejich osobní příběhy. Jejich díla můžete vidět od 5. 2. – 28. 2. 2018.
 • Vydáno ve čtvrtek 1.2.2018 :
  Mladí hokejisté z Vysočiny jsou olympijští vítězové
  Je to doma! Poslední den Zimní olympiády dětí a mládeže přinesl Vysočině nejočekávanější vítězství – to hokejové. Olympijské hokejové zlato se tak po čtyřech letech vrací na Vysočinu, comeback je ohromující! Oslavy čekají vysočinskou sportovní výpravu hlavně proto, že Kraj Vysočina díky skvělým sportovním výkonům napříč všemi disciplínami skončil na třetím místě v bodování krajů. „Je to zatím historicky nejlepší výsledek Vysočiny od roku 2003,kdy se olympiáda dětí a mládeže koná. Všichni sportovci využili příležitost dát o sobě vědět, je to skvělý výsledek, za který děkuji nejen sportovcům a sportovkyním, ale i jejich trenérům, obrovské dík patří i rodičům. Jsem hrdý na majitele každé z 11 zlatých, 7 stříbrných a 12 bronzových medailí, které letos patří Vysočině,“ vzkazuje všem sportovcům, kteří nyní slaví v pořádajícím Pardubickém kraji, hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.
 • Vydáno ve čtvrtek 1.2.2018 :
  Petronel a Uriáš jsou zpátky! V charitativním spotu pomáhají dětem nemocným cystickou fibrózou
  Anděl Petronel a čert Uriáš si na chvilku odskočili z nebe do obýváku, aby společně rozveselili malou holčičku a nám všem připomněli, že: Pomáhat je nad zlato! Ivan Trojan a Jiří Dvořák v originálním charitativním spotu, který vznikl ve spolupráci s tvůrci a produkční skupinou pohádky Anděl Páně 2, inspirují k podpoře dětí nemocných cystickou fibrózou. Cystická fibróza napadá dýchací soustavu až do jejího úplného selhání, nelze vyléčit, jen zpomalit její průběh. Darujte slaným dětem cenné roky života přispěním na jejich velmi nákladnou léčbu!
 • Vydáno ve čtvrtek 1.2.2018 :
  Kraj opět podpoří spolkovou činnost chovatelů, včelařů i zahrádkářů
  Na aktivity zájmových organizací chovatelů, včelařů nebo zahrádkářů je pro letošní rok připraveno v krajském rozpočtu více než 800 tisíc korun. Krajský radní Martin Hyský, do jehož gesce spadá zemědělství, o tom informoval zástupce jednotlivých okresních organizací na pravidelném každoročním setkání. Neziskové organizace použily v minulosti peníze například na údržbu objektů a spolkovou činnost.
 • Vydáno ve čtvrtek 1.2.2018 :
  Pacienti dostali desítky nových televizí
  V jihlavské nemocnici se pacientům na pokoje instalují desítky nových televizí. Pobyt si mohou krátit sledováním až třiceti programů. V téměř každém pokoji opravovaného interního pavilonu je tak na pokoji nový přijímač.
 • Vydáno ve čtvrtek 1.2.2018 :
  Na budově samosprávy ve Střížově střecha již dosloužila
  Intenzivně se bude pracovat i v místních částech. Momentálně město Chotěboř řeší opravu střechy na budově samosprávy ve Střížově.
 • Vydáno ve středu 31.1.2018 :
  Klubový večer o Tugela Falls – The true is up there
  Klubový večer, který bude probíhat 1. února v Zoo Jihlava v centru PodpoVRCH, seznámí návštěvníky s partou tří nadšenců a čtyř geodetů, kteří podnikli cestu k africkému vodopádu.
 • Vydáno ve středu 31.1.2018 :
  Za vysvědčení do Zoo Jihlava!
  Od čtvrtka 1. února do neděle 4. února 2018 přichystala jihlavská zoo pro všechny žáky a studenty speciální akci „Za vysvědčení do Zoo Jihlava“.
 • Vydáno ve středu 31.1.2018 :
  Na Vysočině dnes ukončí první pololetí 64 tisíc žáků
  Na Vysočině dnes dostane pololetní vysvědčení respektive výpis prospěchu za svou půlroční práci 64 014 žáků. Na jejich vzdělávání se podílí celkem 7 364 pedagogů, a to na všech stupních vzdělávání. Nejvíce učitelů a učitelek působí na základních školách.
 • Vydáno v úterý 30.1.2018 :
  První letošní mláďata v Zoo Jihlava jsou ovce valašské
  „Prvním mládětem, které se v letošním roce v Zoo Jihlava narodilo ve středu 24. ledna, je mladá samička ovce valašské (Ovis aries aries). Hned následující den porodila jehně další z ovcí a v současnosti se v ovčím výběhu na australské farmě prohání hned šest jehňátek“, komentuje první mláďata ředitelka jihlavské zoo Eliška Kubíková.
 • Vydáno v úterý 30.1.2018 :
  Oblastní charita Třebíč zná výsledky Tříkrálové sbírky 2018
  Skončil 18. ročník Tříkrálové sbírky, kterou na území celé naší republiky pořádala Charita ČR od 1. – 14. 1. 2018. Oblastní charita Třebíč do sbírky zapojila v třebíčském okrese opět kolem 1 600 dobrovolníků, kteří obešli na 210 měst, obcí a osad. Ke sbírce bylo vydáno 503 pokladniček. Výsledky v Oblastní charitě Třebíč jsou i letos velmi krásné. Sbírka vynesla 2 676 036 Kč, což je o 259 171 Kč více než vloni, kdy se vybralo 2 416 865 Kč. Ve městě Třebíči a přilehlých obcích je letošní výtěžek 481 975 Kč, tj. oproti roku 2017 o 48 024 Kč víc.
 • Vydáno v úterý 30.1.2018 :
  Národní park Podyjí – Čtvrtstoletí pro přírodu
  Národní park Podyjí vyniká nejen úchvatnými krajinnými scenériemi, ale i mimořádnou rozmanitostí živočišných a rostlinných druhů a jejich vysokou koncentrací na relativně malé ploše.
 • Vydáno v úterý 30.1.2018 :
  Kontejnerové stání u Teska bude estetičtější
  Město Chotěboř již v minulém roce začalo postupně obnovovat a zkrášlovat vytipovaná místa.

Denní lunární horoskop:
(tento každodenní lunární horoskop pro Regionalist připravuje astrolog Leo P. Švančara)

Další informace z astrologie...
Glosa:
(26. leden 2013) - Před 14 dny bych považoval volbu Zemana za presidenta za poměrně neutrální, až snad tu lepší možnost... A v těch 14 dnech neuvěřitelné kampaně jsme dostali jakoby zázrakem z Nebes ještě jednu šanci - a nejspíše v naší generaci tu poslední.


Vyhledávání v Regionalistu:

zpět na vrchol stránky...
aktuální kulturní servis čtenářům Regionalistu na dnešní den, 22. 2. 2018:
zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist - deník Vysočiny: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), spolumajitelka a šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od října 1996 v každý den!

Vydává: Leo Švančara & Eva Švančarová, IČ: 65798457, DIČ: CZ620709010

Filiální weby Regionalistu:
Iglau.czCWBC.czLeosvancara.czSvancara.euCountry-rock.cz

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

Sdílet na Facebooku

© (1996-2011) - Leo a Eva Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Deník...
Kalendarium
Kulturní servis
IGLAU.cz
Čtenářský KLUB
Country music
Metanoon
Křesťanství
Z archivů
(L. Vilímek)
Letopisy L. Vilímka
Genius loci
(doc. J. Bednář)
Zločiny komunismu
Písničky, mp3
Jihlavské tramvaje
Redakce, tiráž
Podpořte nás...
RSS
G losy:
(píše Leo Švančara)Revue:

Krátké ohlédnutí za Augustem Prokopem
Čas neúprosně utíká a tak až nyní, více jak s měsíčním zpožděním, můžeme si připomenout 170. výročí narození významného jihlavského rodáka, Augusta Prokopa. Narodil se 15. srpna 1838 v Jihlavě na dnešním Masarykově náměstí čís.54.


Historický kalendář Jihlavy a okolí roku 1938
1.1.: Závěr roku 1937 provázely sněhové přeháňky, obleva a mrazy. Nový rok započal sněhovou vánicí. Kronikář ve Dvorcích poznamenal : První čas po Novém roce byl v obci zdánlivý klid v soužití obou národností. Jenom zdánlivý, neboť i zdejší Němce zachvacovala vlna nacismu, především mládež. Tak bylo až do března.


Jihlavské hřbitovy...
Jihlavské hřbitovy. Dodnes většina z nás chodí uličkami a náměstími, aniž bychom tušili, že mnohdy vstupujeme na místa posledního odpočinku mnoha generací našich předků. A tak je dodnes dávno zapomenutý hřbitov skryt na Jánském kopci - v okolí nejstaršího jihlavského kostela Jana Křtitele - ve Smetanových sadech, kolem kostelíka sv. Ducha a nebo kolem chrámu sv. Jakuba. Stejně tak, jako na Minoritském náměstí u kostela Nanebevzetí Panny Marie.Nové country-rockové mp3 kapely CWBC...
Add to Google
Regionalist právě čte: čtenářů
Translate the Regionalist:
Übersetzen der Regionalist:

Novínky v Regionalistu:
 Chcete nás podpořit? 


Kulturní kalendář:

<<     [Únor 2018 ]     >>
PoÚtStČtSoNe
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Přidat vaši akci...


Astrologie:
OTÁZKY A ODPOVĚDI:
(astrologie, EFT, formace podvědomí, hypnosa...)

• Co je podmínkou, aby člověk uměl vykládat horoskopy ?
- 5 příspěvků, naposledy přidán 2.6.2011 (19:36)

• Je postavení mých hvězd osudové a nevyhnutelné?
- 2 příspěvky, naposledy přidán 12.2.2009 (15:24)

• Co je to EFT
- 2 příspěvky, naposledy přidán 12.2.2009 (15:24)


Návštěvnost:
hlavní stránku dnes do této chvíle navštívilo lidí
návštěvníků včera: 873
tento měsíc: 10860
hlavní stránku do této chvíle letos zhlédlo 25141 lidí
PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI některých našich dalších webů:
dnes na deníku: 141
• dnes na Iglau.cz: 273
• dnes na našem astrologickém webu:
dnes na CWBC.cz: 13
• dnes na METANOON.cz: 0
atd...
Souhrnná dnešní návštěvnost na celém našem serveru: 427
(celkově včera: 4199)

Diskuse:
Regionalist-Iglau
- poslední příspěvek přidán 6.10.2010 (21:24)
Kácení v Jihlavě
- poslední příspěvek přidán 7.4.2010 (07:31)

Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchZajímavosti:

100 let republiky – očekávání, naděje a skutečnost
Letošní významné výročí si jihlavské muzeum připomene mimo jiné i výstavou 100 let republiky – očekávání, naděje a skutečnost, vytvořenou ve spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava.


Malina Brothers do Třebíče dorazí s novým albem a právničkou Alfonse Muchy
Zpěvačka Kateřina García, pravnučka malíře Alfonse Muchy, je hlasem aktuálního alba projektu Malinabrothers, ve kterém se sešla „supergroup“ české folkové a country hudby: banjista Luboš Malina (Druhá tráva), kytarista Pavel Malina (ex. Druhá tráva, Žalman..), houslista Josef Malina (Jimmy Bozeman & the Lazy Pigs) a kontrabasista Pavel Peroutka (Spirituál kvintet). Společně dorazí ve čtvrtek 22. února do Třebíče. Od 19 hodin hrají v Národním domě.


Celé Česko rozehraje dětská tvořivost díky happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open 2018
Čtvrtek 24. května bude patřit všem malým umělcům. Celostátní happening ZUŠ Open opět nabídne nespoutanou radost z hudby, tance, divadla, výtvarného umění i dalších aktivit žáků základních uměleckých škol. Letos rekordních 370 ZUŠ připravuje na několik set akcí, které se budou odehrávat zejména na veřejných prostranstvích na více než 300 místech po celé republice. Společně tak upozorní na význam uměleckého vzdělávání i mimořádnou práci pedagogů základních uměleckých škol. ZUŠ Open navíc uvádí v život myšlenku společných projektů a setkání uměleckých škol, která rozvíjí vzájemné vazby a v neposlední řadě dokumentuje pestrost uměleckých oborů a života škol v rámci regionů. Do jednotlivých akcí se zapojí i celá řada profesionálních umělců včetně symfonických orchestrů a dalších kulturních institucí či festivalů v čele s Pražským jarem. Akce svým rozsahem aspiruje na kulturní událost roku s největším počtem zapojených účinkujících v České republice.


Opravy interního pavilonu jihlavské nemocnice se blíží do finále
Rekonstrukce interního pavilonu postoupila do další fáze. V uplynulých dnech proběhlo další velké stěhování, kdy se přesunulo celé interní oddělení. Opravených je tak nyní už pět podlaží a pracuje se ve zbylých dvou. Jedna z největších oprav jihlavské nemocnice se tak pomalu blíží do finále.


Zmrzlináři z Vysočiny se připravují na sezónu, smetanové výrobky se znovu vracejí
Návrat ke smetaně, nové nanuky o menším objemu pro děti a rozšíření distribuce po České republice. To jsou jen některé novinky, se kterými jde největší výrobce zmrzliny na Vysočině do letošní sezóny. Výrobní linky jedou na plno od ledna, prodeje zmrzliny, tedy zájem spotřebitelů o zmrzlinu, začíná na začátku března.


stránka byla natažena za sekund.