Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2020), vychází již 8570 dnů

Dnes je sobota 28. březen
(15. březen církevního kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 28. 3.:
Sobota po čtvrté neděli postní - Sitientes Sv. Jana Kapistrána, vyznavače
Svátek dle pravoslavného kalendaria na 15. 3. (28. 3.):
 • 23.2.2020:
  Výstava Adriena Šimotová, Jiří John Dvojí obrazotvornost Návrat v návratu se pokouší přispět k rozšíření povědomí o významu uměleckého odkazu této partnerské dvojice a to nejen v kontextu jejich pomyslného návratu na Vysočinu
  Výstava Adriena šimotová, Jiří John Dvojí obrazotvornost Návrat v návratu bude zahájena slavnostní vernisáží v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě v Komenského ulici 10 ve čtvrtek 27. února v 18 hodin. Její součástí bude program Hildegarda z Bingen, (1098–1179), chorální kompozice z rukopisu Riesenkodex: Antifona O beata infantia (Ó, blažené dětství) – ke sv. Disibodu, Antifona Caritas abundat in omnia (Láska zaplavuje všechno) – k Duchu svatému, Hymnus Ave, generosa (Budiž pozdravena, urozená) – k Panně Marii, zpívá Kamila Mazalová Marek Kopelent, Cantus rogans pro violoncello solo (Prosebný zpěv pro sólové violoncello), hraje Petr Nouzovský (violoncello). Komentovaná prohlídka výstavy se bude konat 16. dubna v 17 hodin.
  Výstava s názvem Adriena Šimotová, Jiří John - Dvojí obrazotvornost se pokouší přispět k rozšíření povědomí o významu uměleckého odkazu této partnerské dvojice a to nejen v kontextu jejich pomyslného návratu na Vysočinu. Jiří John pocházel z Třeště, prožitky dětství a mládí na venkově a pozorování přírodních procesů mu poskytovaly podněty pro tvorbu po celý život. Jedná se o jednoho z nejvýraznějších představitelů generace nastupující na scénu v padesátých letech, byť se jeho tvorba odvíjela na okraji dominujících výtvarných tendencí zcela svébytným způsobem.

  Adriena Šimotová byla stejně jako Jiří John zakládající členkou skupiny UB12. Celou její tvorbou prostupoval hluboký zájem o člověka, síť vztahů a symboliku lidského těla. Tento zájem směřoval do nitra člověka, nikoli k jeho tělesné schránce. V průběhu tvůrčího života opustila klasické grafické a malířské techniky a různými způsoby pracovala s kresbou, frotáží, papírem, textilem a dalšími materiály.

  Na úvod našeho rozhovoru uveřejněného na sklonku života Adrieny Šimotové, před zahájením její výstavy v pražské Galerii Rudolfinum, Adriena řekla: „Myslím si, že úplně v základě toho, co dělám, je motiv blízkosti z těch nejdůležitějších. S blízkostí souvisí vlastně celý můj důvod a potřeba udržet se v určitém emočním poli, s nímž je blízkost spojená… Blízkostí samozřejmě nemyslím prvořadě fyzickou blízkost, ale jde mi o duševní oblast nebo duchovní sféru… V mé práci to zanechává důležité stopy. To, co dělám, je taková oslava blízkosti. Blízkost také souvisí s komunikací, která je založena na setkání, a setkání je zase postaveno na blízkosti“.1

  V návaznosti na takto chápaný vztah blízkosti, vztah založený eticky, duchovně, v soupatřičnosti, ve společném zaměření, pak Adriena promýšlela podstatu blízkosti také v její různorodé souvislosti s oddálením, s distancí, … Na Adrieniny úvahy o blízkosti jsem chtěl výstavou věnovanou tvorbě Jiřího

  Johna a Adrieny Šimotové navázat. Nacházel jsem v nich východisko pro koncipování výstavy upořádané v kraji, s nímž byli oba, každý svým způsobem, spjati, a který byl, jak se říká, rodným krajem jednoho z nich. Výstava Dvojí obrazotvornost Návrat v návratu se přiřazuje k nemnoha společným prezentacím jejich tvorby, je z nich nejucelenější, a je první poté, co z vezdejšího světa odešli oba… Je společným setkáním jejich tvorby uspořádaným nedaleko Třeště, kde se Jiří John narodil, kam za ním a s ním jezdívala jeho žena Adriena, která ve svých pravidelných návštěvách pokračovala i po jeho předčasné smrti v roce 1972, při návštěvách jeho rodičů, zejména Johnovy matky, k níž měla hluboký, přátelský vztah…

  Oporu pro hledisko, jímž výstavu uvádíme, můžeme najít už v raném díle Jiřího Johna, v jeho soustavném zájmu o krajinu, která mu byla od dětství domovem. Jeho malby z tohoto období můžeme chápat jako niternou výtvarnou reflexi souvislosti obojího, čím jsme v návaznosti na Adrienina slova tento text uvedli, souvislosti blízkosti i oddálení a jeho či lépe jejich hloubky. Můžeme ji nacházet v obrazech Zima (1947), Zimní plán (1951), První sníh (50. léta), Pole (1952), a v mnoha dalších pozdějších malbách, kresbách či grafických listech. Adriena vzpomínala na slova Josefa Kaplického, který u Johnova obrazu Zima (1947) poznamenal: „… pane John, za ten obzor bych chtěl jít, abych poznal, co je za ním“. Obzor či horizont byl pro Johna v tematické struktuře těchto děl motivem podstatným a příznačným; zprostředkovával blízkost i oddálení. Pro běžné vědomí je obzor hranicí na dohled, pokud k ní vůbec pozdvihne zrak. Hranicí mezi tím, co je dole a nahoře, hranicí mezi tím, co je viděné, protože je to před touto hranicí, a co je neviděné, protože je to právě za ní. Překročíme-li meze tohoto postoje, můžeme nahlédnout, že horizont jako hranice rozdělující i spojující viděné a neviděné, probíhá uvnitř teritoria obzorem původně vymezeného, jako jeho neoddělitelná součást. A postoupíme-li ještě dál, můžeme si uvědomit, že hranice mezi viděným a neviděným, proměnlivá hranice zprostředkovávající jejich vzájemný vztah i souvislost, je s celou svojí dynamikou, kvalitou, orientací… hranicí v nás, že je z nás a námi. Cesta za obzor tak může být pro toho, kdo se na ni vydá a kdo po ní jde, cestou k sobě, cesta k rozvinutému chápání horizontu pak vede k idiognozi, k sebepoznání, k takové orientaci sebevztahu, v níž můžeme hledat svoji míru v oblasti, jež vede k takovému přijetí odpovědnosti za vztah k sobě, které cestu za obzor neuzavírá, ale prohlubuje, rozvíjí a naplňuje. To je u Jiřího Johna v celé jeho tvorbě prokazováno a potvrzováno. V jeho celoživotním díle můžeme vidět, jak tato cesta prohlubuje a rozvíjí osobnostní schopnost sladit se s životním výrazem jiného či druhého živého, navázat s ním komunikativní vztah a přivést jej svou tvorbou ke slovu. Nebo ke společně sdílenému tichu… Za mnohé z autorových děl, která nám tuto zkušenost zprostředkovávají, můžeme uvést malbu ze závěru jeho života, obraz, který Jiří John nazval Úsvit, lze jej chápat jako jeho modlitbu nad rostlinou a za rostlinu, za rostlinu, která se sama modlí.

  John byl žákem prof. Josefa Kaplického, spolu s Václavem Bartovským, Václavem Boštíkem, Adrienou Šimotovou, Stanislavem Kolíbalem, Vlastou Prachatickou, Alenou Kučerovou a dalšími byl členem skupiny UB 12, pedagogicky působil na Akademii výtvarných umění v Praze. Během šedesátých a na počátku sedmdesátých let, v době, v níž se jeho talent naplno rozvinul, se stal jednou z výrazných a profilujících osobností českého výtvarného umění. V Třešti, kde se narodil v roce 1923, žil s vynuceným přeryvem totálního nasazení za okupace až do svého odchodu na Státní grafickou školu v Praze, na níž studoval u prof. Zdeňka Balaše, a odkud pak po roce přešel na Vysokou školu

  uměleckoprůmyslovou. V námětové rovině jeho tvorby brzy převládl zájem o krajinu, nejdříve o krajinu, v níž vyrůstal, která mu byla v dětství a dospívání domovským okolím. Po studiích, když se natrvalo přestěhoval do Prahy, přibylo do jeho námětového okruhu město, městské prostředí, i v určité souvislosti s dobovou tendencí tzv. civilismu. Zájem o krajinu přerostl u Johna na sklonku padesátých let v zájem o přírodu, o přírodu v její genezi, měli bychom možná říci o přírodu vůbec, a ještě spíše pak o to, co se v ní, jako původnější než příroda sama, projevuje a sděluje, aniž by bylo se zkušenostně dostupným v přírodě totožné a na ně samotné redukovatelné. V setkání s Johnovým dílem máme jistě před sebou obrazy venkovských krajin, městských zdí a osamělých staveb, travin, kapek, zrn v jejich klíčení, rostlin v jejich rašení i tlení, nerostů pod povrchem země, obrazy zim a nocí… Neměli bychom však přehlédnout, že celé jeho dílo je možná především ve své podstatě řádoslovnou skladbou aktů, v níž John hledá a nachází nezjevnou souvislost − v souvislosti všeho − dostatečně nosnou pro sebezaložení, pro nalezení světlonosného základu pro toho, jenž chce být tichým a pozorným bratrem všemu sourodému, s čím se v jiném setkává…

  Johnův talent se rovnoměrně rozvíjel v malbě, grafice, a vedle toho se přesvědčivě uplatnil také v ilustraci i dílech pro architekturu. Z autorů, na něž navazoval, či kteří mu byli blízcí, musíme jmenovat především Josefa Šímu, s nímž se přes dobová omezení i spolu s Adrienou několikrát setkal. Jmenovat, byť s výhradou, můžeme i Maxe Ernsta, u něhož patrně (přímo či nepřímo) navázal mimo jiné na techniku gratáže, kresebného proškrabávání malby. Příbuznost nacházel v Morandiho meditacích věcí, věcnosti věcí i v metafyzičnosti Georgese Braquea. Z českého prostředí mu byl vedle jeho ženy Adrieny Šimotové zvláště blízký Václav Boštík. Počátkem padesátých let přenechal Boštík Johnovi a Adrieně svůj ateliér. Od poloviny padesátých let pak (na Johnovo pozvání) spolu pracovali na Památníku židovských obětí v Pinkasově synagoze v Praze. Po dobu pěti let John s Boštíkem na stěny synagogy společně zaznamenávali bezmála osmdesát tisíc jmen těch, kteří padli za oběť nacistické zločinné zvůli. Tuto mezní konfrontaci s tragickým osudem jejich současníků je třeba pokládat, a to v souladu s vlastním Johnovým stanoviskem, i na základě Adrienina svědectví, za integrální a velmi důležitou součást jeho tvorby. Lze v ní možná hledat jednu z podstatných souvislostí pro odpovídání na otázku, kde je v Johnových malbách či v jeho volné grafické tvorbě člověk. V krajinách z raného období jeho díla jej ve výtvarně explicitní podobě nepotkáváme, nepotkáme jej takto, až na několik výjimek, ani mezi opuštěnými budovami měst či mezi městskými zdmi, nepotkáváme jej ani v Johnových meditacích o mystériu živého v přírodě, genezi a smyslu spojení živého se zemí. Jistě, pole v Johnových krajinách jsou místem lidské práce, práce lidí pro lidi, místem, z něhož člověk odešel a kam se znovu, až nastane příslušný čas, snad vrátí. Rozkrojené jablko na Johnově obraze se nerozkrojilo samo. Hořící ohně na polích jsou také znamením lidské přítomnosti, stejně tak jako jím je opuštěný stůl s plodem ovoce, abychom neopomněli jeden z obrazů, jímž se sedmačtyřicetiletý těžce nemocný Jiří John se živými loučil. V kontextu celkové souvislosti Johnova díla je dle našeho soudu člověk v jeho obrazech přítomen nejpodstatněji v meditativním či kontemplativním sebevztažení toho, kdo v sebeuvolnění do otevřené vstřícnosti viděné, zjevující se prostřednictvím obrazotvorného jednání, uvádí v soulad s nejvýše myslitelným, které se zjevným bezprostředně nestává. V obraze nezpodobovaný člověk je v něm přítomen v pozici toho, kdo ve světle zjevujícího se nezjevného sebe přesahuje a naplňuje v hledání ztraceného nebo

  skrytého místa pro sebesplnění a dovršení živého; zprostředkovává tak perspektivu smíru a pokoje, a jeho vnitřní tiché slávy, nebo alespoň vytrvává v zápase o uchování jejich možnosti.

  Zatímco zastoupení tvorby Jiřího Johna na výstavě v OGV v Jihlavě lze chápat jako do značné míry reprezentativní i z hlediska struktury oborů, v nichž pracoval, prezentace tvorby Adrieny Šimotové musela být v rámci výstavy vzhledem k mnohotvárnosti jejího díla, i s ohledem na dané prostorové podmínky, koncipována jinak. Společně se snahou o reprezentativní zprostředkování podstatných hodnot, které její tvorba přináší, jsou se zřetelem ke konkrétním souvislostem místa, regionu a s tím spojené orientace výstavy ve výstavním souboru ve větší míře zastoupena díla, v nichž autorka navazovala na vztahy se specificky blízkými, na vztahy se členy rodiny – je mezi nimi dlouho nevystavovaná textilní koláž Rodiče Jiřího Johna (1974), obdobně obraz Mrtvá hlava (1973), v němž jsou rozpoznatelné rysy tváře Jiřího Johna, Portrét chlapce (Martin) (1975). Jsou zde zastoupena díla, v nichž se autorka vztahovala ke své matce Maminka z r. 1985, Maminka z r. 1986, (Adrienin synovec mi o Adrienině matce řekl, že byla nejlaskavějším člověkem, s nímž se setkal), a spolu s nimi také objekt Co zbylo z anděla (1979-80) který je dílem, v němž navazovala na siluetu matčiny postavy v jejím pozdním věku, ta je také zobrazena na grafice Velká překážka (Anděl) (1976). Do těchto souvislostí patří také Čekání (1974), v němž reflektovala svoje vzpomínky na babičku Mathyldu a tetu Adrienu… Z dalších, do výstavy nezařazených autorčiných děl, můžeme připomenout alespoň Osamělost z roku 1977, které je v době trvání výstavy v OGV v Jihlavě vázáno pro výstavu v zahraničí…

  Adriena Šimotová se narodila 1926 v Praze v česko-francouzské rodině spjaté s masarykovskými tradicemi první republiky, prožila zde válečná léta. Také ona studovala na Státní grafické škole u prof. Balaše, Jiřího Johna tam krátce předcházela, následně pak spolu s ním studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Josefa Kaplického, kde strávila po absolutoriu ještě další roky v rámci aspirantury… Spolu s Jiřím Johnem a dalšími už jmenovanými byla členkou UB 12...

  V uzavírající se (či uzavírané) československé společnosti padesátých let s ním i mnoha jinými sdílela naděje v demokratizaci společenského života, které rostly v letech šedesátých i zklamání z jejich zmaření. Adrienina cesta k nalezení a vymezení vlastní profesní orientace postupovala po studiích pomaleji, než tomu bylo u Jiřího Johna. Pro její osobní a tvůrčí formaci byla rozhodující druhá polovina šedesátých let a pak následující desetiletí, konfrontace se ztrátou nejbližšího člověka a s dramatickými politickými událostmi… Toto období osobních i společenských bolestí a zkoušek je obecně považováno za dobu, v níž se profilovala k lidské i umělecké svébytnosti, zralosti a jedinečnosti. Stále častěji se v její grafické a malířské tvorbě od druhé poloviny šedesátých, a pak od sedmdesátých let můžeme setkávat s výslovným zobrazováním člověka, v němž postupně radikalizuje existenciálně formulované téma lidské personality spolu se soustředěným vymezováním podmínek, vztahů a situací pro ni podstatných. A to v takové důslednosti, výrazové jasnozřivosti, že se v tomto období a v následujících desetiletích její tvůrčí cesty toto její soustavně formulované tematické zaměření rozvinulo ve svébytnou výtvarnou fenomenologii obecně lidské situace, jejíž integrální součástí byla mnohostranná reflexe podstaty obrazu a obrazové komunikace.

  Adrienino tehdejší hledání nových možností výtvarného vyjádření vyplývalo z úsilí o stupňování komunikativnosti výtvarné formy ve vztahu k tematice, kterou nově objevovala a formulovala. Jako respektovaná malířka se rozcházela s tradiční podobou uplatnění média malby v ploše dvojrozměrného závěsného obrazu, malířské plátno, později nejenom plátno, ale i tapety, jemné pletivo, síťovina, a zejména papír, ten pak ve větší míře než cokoli jiného, se z pouhého věcného nositele výtvarného sdělení stávaly vlastní stránkou obrazného výkladu, smyslově názorným momentem vnitřní formy v procesu její artikulace a projevu. Lze přitom myslet na „otevírání“ díla, jak jej tematizovali mezi jinými Umberto Eco či Georges Didi-Huberman, ale především snad na otevírání autorčiny obrazotvornosti, a to v mimořádné mnohotvárnosti výrazových prostředků a metod na hranicích malby, kresby, objektu, sochařství, instalace, umění akce, body artu, a na poli jejich přechodů a prolínání.

  Pracovala s perforací, transparencí, vrstvením kreseb, obracením a prolínáním jejich rubových a lícových stran, se skladbou vrstev zobrazení v návaznosti na časovou posloupnost jejich vzniku, se šablonami, fotografickým obrazem a proměnami jeho role ve vztahu k individuální či skupinové paměti, se seriálním momentem obraznosti… Jedinečným způsobem uplatňovala ve své tvorbě frotáž (prokresbu), a to osob (druhých i sebe samé), předmětů z vlastního domova, předmětů a objektů z míst mimo domácí prostředí, v nichž reflektovala věcnost vůbec, později pak interiérů z míst, ve kterých věci nacházela a ve kterých vznikaly následně také její instalace nebo svého druhu výstavní akce zahrnující konkrétní prostor s jeho příběhem, historií… To vše zde jen ve zkratce shrnuté lze chápat jako postupné kroky na cestě, na níž můžeme s Adrienou Šimotovou a také díky ní nahlédnout, sledovat a promýšlet, že a jak je konstitutem nejen v autorčině obrazotvornosti „otevíraná“ skutečnost obrazu, ale i skutečnost v něm se vyjevující a sdělující, že obrazy nejen vytváříme, ale obrazem také sami jsme. Základním médiem, v němž se tak dělo, a ústředním důvodem, pro který se tak dělo, byl pro Adrienu komunikativní vztah. Komunikativní vztah s druhým, s druhými, se sebou. Komunikativní vztah chápaný jako průběžná jednota sdílení a sdělování, podstatně otevřená vůči transcendenci.

  Autorka opakovaně připomínala pro ni inspirativní blízkost myšlení Martina Bubera a jeho filosofie rozhovoru. Mimo jiných příležitostí tak učinila i v knize Hlava k listování… Z Buberovy knihy Já a Ty si mezi jiným na útržek papíru v ateliéru vypsala „Jdeme-li nějakou cestou a setkáme-li se s člověkem, který nám kráčel vstříc a šel také nějakou cestou, známe jenom svůj kus cesty a nikoli jeho – jeho kus cesty totiž prožíváme jen v setkání… Všechen skutečný život je setkáním“.

  V určitém smyslu lze říci, že v této orientaci a díky ní cesta Jiřího Johna v Adrienině tvorbě pokračovala, že Adriena Jiřího odkaz s pozorností a péčí přijala, a po svém učinila zvláštní součástí svého díla.

  Připomněli jsme Adrieninu literární tvorbu shrnutou v knihách Uvnitř-vně (malá sdělení) a Hlava k listování, dodejme, že doplňuje strukturu výstavy Dvojí obrazotvornost Návrat v návratu prostřednictvím zvukového záznamu její četby v interpretaci Marie Tomášové. Adrieninými slovy jsme tento text uvedli, citací z knihy Uvnitř-vně (malá sdělení), krátkým fragmentem zprostředkovávajícím jednu z podstatných stránek Adrienina myšlení, její tvorby, její víry… můžeme tento text uzavřít: „Tajemství – vždy vylučováno, popíráno, tam, kde omezení je skutečnou

  omezeností. A přece nelze udělat jedinou čáru, nelze napsat jediné slovo bez vědomí toho, že existuje. Obsahuje sám smysl bytí, obsahuje vše, co je mimo nás, ale i v nás, vše, čemu se blížíme i vzdalujeme. A každé vítězství a každá porážka – zcela upřímně – je ve jménu tohoto poznávaného s nepoznatelného“. (červen 1977)

  Adriena Šimotová
  Narozena 6. 8. 1926 v Praze.
  Zemřela 19. 5. 2014 v Praze.
  1945 Státní grafická škola v Praze, studovala u Richarda Landera a Zdeňka Balaše
  1945–50 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, studovala u Josefa Kaplického
  1950–53 Postgraduální aspirantura tamtéž
  Byla členkou Umělecké besedy, skupiny UB 12, Nové skupiny a obnovené Umělecké besedy.

  Samostatné výstavy (výběr)

  1965 Obrazy a grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha

  1970 Obrazy a kresby, Galerie Václava Špály, Praha

  1976 Graphic Art (s Alenou Kučerovou), Jacques Baruch Gallery, Chicago

  1977 Vymezení a komunikace, ateliér Josefa Mžyka, dům Mlynářka, Praha

  1978 Grafika Adrieny Šimotové, Divadlo hudby OKS, Olomouc

  Adriena Šimotová: Kresby, Klub školství a vědy Bedřicha Václavka, Brno

  1981 Samostatná výstava na The 14th International Biennial of Graphic Art,

  Ljubljana

  1982 Adriena Šimotová, Galerie Witte-Baumgartner, West Berlin

  Empreintes, Galerie de France, Paris

  1983 Two Artists from Prague (se Stanislavem Kolíbalem), Riverside Studios,

  London

  1985 Kresby, bývalý františkánský klášter, Hostinné

  1986 Práce na papíře, Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštátu, Brno

  1987 Kresby, Galerie Sovinec, Sovinec

  1989 Problém hlavy, Oblastní galerie v Liberci

  Dialog: Adriena Šimotová – Václav Stratil, Galerie moderního umění, Hradec Králové

  1990 Setkání 1969–1990, Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice

  Frottagen und Zeichnungen, Galerie Christine Konig, Wien

  1991 Adriena Šimotová, Galerie de France, Paris

  Svěcení reality, Zapadočeská galerie v Plzni

  Miesto veci, Klub priatelov českej kultúry, Bratislava

  Svěcení reality, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

  1992 Objekte und Zeichnungen, Galerie Christine Konig, Wien

  Tisch-Wachter, Hypo Galerie im Romanischen Keller (ve spolupráci s Galerií

  Christine Konig), Salzburg

  1993 Tisch-Wachter, Galerie Knoll, Budapešť

  Dotyk barvou, Galerie Půda, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

  1994 Zwei Raume, Galerie Christine Konig, Wien

  O blízkém a vzdáleném, výstavní síň Mánes, Praha – Galerie výtvarného umění v Litoměřicích

  1995 Co mizí a co zůstává, Muzeum Aš

  Adriena Šimotová, Galerie Saint-Severin, Paris

  1996 Memoire de famille, Galerie de France, Paris

  Paměť rodiny, Nová síň, Praha

  Co mizí a co zůstává, Dům umění, Brno

  1997 Prchavost trvání, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

  1998 Mapování dotykem, Dům umění, České Budějovice

  Was vergeht und was bleibt, Galerie im Traklhaus, Salzburg

  V hranicích dorozumění, Galerie Šternberk, Šternberk

  Adriena Šimotová, Izbrisane podobe, Umetnostna galerija Maribor, Razstavni

  salon Rotovž, Maribor

  1999 Stopy pamäte, Galéria Medium, Bratislava

  Adriena Šimotová: S kolemjdoucím, Dům umění, Krajská galerie výtvarného

  umění ve Zlíně

  S kolemjdoucím II, AP galerie, Praha

  2001 Adriena Šimotová, Retrospektiva, Národní galerie v Praze

  Kresby k textům, Francouzský institut v Praze

  2002 Kunstler aus Tschechien (s Jindřichem Štreitem), Katolische Akademie

  in Bayern, Munchen

  L’oeil ephemere, Musee des Beaux-Arts de Dijon

  2004 Adriena Šimotová, Ecole des Beaux-Arts, Galerie du Quai, Toulouse

  Tvář, Slovenská národná galéria, Bratislava

  Kresby k textům (1967–2003), Moravská galerie v Brně

  2005 Věci, místo (s Markétou Othovou), Galerie Caesar, Olomouc

  2006–07 Adriena Šimotová – retrospektiva (1959–2005), Muzeum umění

  Olomouc, Trojlodí

  2008 Adriena Šimotová, perforace, kresby (1975–85), Galerie moderního umění

  v Roudnici nad Labem

  Pocta Adrieně Šimotové – V. Nový zlínský salón 2008

  Hosté, tvorba z let 2000–2006, Galerie města Plzně

  2009 Oh l’ombre, ma lumiere, grafitové čáry čára, AP Ateliér, Praha

  2010 Prostrace, kostel Nejsv. Salvátora, Praha

  Ruce, Památník Leoše Janáčka, Moravské zemské muzeum, Brno

  2011 Menší ohlédnutí, Museum Kampa, Praha

  Vyjevování (2008–10), Galerie Rudolfinum, Praha

  2012 My jsme ti, které hledáme, Galerie 19, Bratislava

  A je takové ticho …, White Gallery, Osík

  2014 Adriena Šimotová, Vzpomínka, Museum Kampa, Praha

  Adriena Šimotová, Magdalena Abakanowicz, Křehkost a síla bytí,

  Galerie Závodný, Mikulov

  2016 Adriena Šimotová, Grafitový anděl, Galerie Václava Chada, Zlín

  2017 Adriena Šimotová, A je takové ticho… (II), Galerie současného umění

  a architektury, Dům umění, České Budějovice

  Skupinové výstavy (výběr)

  1965 UB 12, Dům umění města Brna

  The International Biennial of Young Artists, San Marino

  1967 The 7th International Biennial of Graphic Art, Ljubljana

  Mostra d’Arte Contemporanea Cecoslovacca, Turin

  1968 Czechoslovak Contemporary Graphic Art, Monetary Fund, Washington, D. C.

  1969 6 graveurs tcheques, Galerie La Hune, Paris

  1970 Biennale Internazionalle della grafica, Firenze

  1971 Premio Biella per l’incisione, Biella

  1974 Internationale Biennale der Graphik, Frechen

  1976 The International Biennial Exhibition of Prints in Tokyo, Museum

  of Modern Art, Tokio

  1979 Internationale Biennale der Graphik, Heidelberg

  1980 Eleven Contemporary Artists from Prague, New York University – Michigan

  University, Ann Arbor

  1981 Contemporary Paintings of Eastern Europe and Japan, National Museum

  of Modern Art, Osaka – Museum of Art, Kjoto

  1982 Triennial of Contemporary Art, Museum of Modern Art, Dilli

  1983 Dessins tcheques du XXe siecle, Centre Georges Pompidou, Paris

  1985 Siecle de Kafka, Centre Georges Pompidou, Paris

  Kunst mit Eigen-Sinn, Museum des 20. Jahrhunderts, Wien

  1987 Expressiv, Museum des 20. Jahrhunderts, Wien – Hirshhorn Museum

  and Sculpture Garden, Washington, D. C., 1988

  1988 Triennale rysunku, Vratislav

  1990 Inoffiziel, Museum der Stadt, Řezno

  40 artistes tcheques et slovaques, Musee de Luxembourg, Paris

  1991 Tradition und Avantgarde in Prag, Kunsthalle Dominikanerkirche,

  Osnabruck – Landesmuseum, Bonn

  Detente, Dům umění, Brno – Museum des 20. Jahrhunderts, Vídeň – Kiscelli

  Muzeum, Budapešť 1992 – Fondazione Mudina, Milan, 1992

  1992 V dimenzích prázdna, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

  D’une generation, l’autre, Musee d´art Moderne de la Ville de Paris, Paris

  1993 Identity Today, the Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art,

  Centre de conferences Albert Borschette, Brusel

  1994 Europa – Europa, das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa,

  Kunst- u. Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

  1995 Glaube: Hoffnung: Liebe: Tod, Kunsthalle, Wien

  1997 Kořeny, Mánes, Praha

  1998 Entgegen: Religion, Gedachtnis, Korper in Gegenwartskunst, Štýrský Hradec

  Skulptur, Weiblich, Figur, Oberosterreichisches Landesmuseum, Linec

  1999 K nebi, Galerie Šternberk, Šternberk

  Le Regardement, Musee de l´Hospice St. Roch, Ville d´Issoudun, Issoudun

  Noc, Galerie Šternberk, Šternberk

  2000 Flexible 3, Oberosterreichisches Landesmuseum, Linec – Galeria Sztuki

  Wspołczesnej, Vratislav – Dutch Textile Museum, Tilburg – Kunst Museum

  Bayreuth, Bayreuth

  2001 Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno

  2002 Christmas, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava

  2003 Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno

  2005 Místo a čas, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

  2006 Česká grafika, České centrum v Paříži, Paris

  Acquisitions recentes du Cabinet d'art dessin, Centre Georges Pompidou,

  Musee national d’art moderne de Paris

  2007 Invention et transgression, le dessin au XXe siecle, Collection du Centre

  Pompidou, Musee national d´art moderne, Paris, au Musee des Beaux-Arts

  d’Archeologie de Besancon

  2009 elles@centrepompidou, National d’Art Moderne, Centre Georges

  Pompidou, Paris

  Visages, New Galerie de France, Paris

  Po sametu, Galerie hlavního města Prahy

  Gender Check. Femininity and Masculinity in Eastern Europe Art

  MUMOK, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2010

  Zachęta National Gallery of Art, Warsaw

  2010 100 let Domu umění, Dům umění, Brno

  2011 Já, bezesporu, Galerie Rudolfinum, Praha

  Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Moravská galerie v Brně

  2012 Josef Pleskot – Cesta, Gong, Ostrava – Vítkovice

  Od Tiziana po Warhola, Muzeum umění Olomouc, Olomouc

  2013 Karl Prantl, rodina a priatelia, Danubiana, Meulensteen Art Museum,

  Bratislava

  2014 Grey Gold, Dům umění města Brna

  2015 Apparitions: Frottages and Rubbings from 1860 to Now,

  Hammer Museum, Los Angeles, Menil Collection, Houston

  Grey Gold, Nitrianska galéria, Nitra

  2018 Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu,

  Západočeská galerie v Plzni, Plzeň

  Pocta suknu, 8smička, Humpolec

  2018–19 The Medea Insurrection, Kunsthalle, Dresden

  Možnosti dialogu / Dimensions of Dialogue / Moglichkeiten des Dialogs,

  Národní galerie Praha, Praha

  2019 Síla činu. Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969–2009, Museum

  Kampa, Praha

  Zastoupení ve veřejných uměleckých sbírkách:

  Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora; Galerie Benedikta Rejta, Louny; Galerie hlavního města Prahy; Galerie Klatovy / Klenová; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie umění Karlovy Vary; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě; Galerie výtvarného umění v Ostravě; Galerie Zlatá husa, Praha; Moravská galer

  Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha; Nadace a Centrum současného umění, Praha; Národní galerie Praha; Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě; Oblastní galerie Liberec; Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích; Galerie výtvarného umění v Chebu; Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně; Sbírka města Prostějov; Západočeská galerie v Plzni

  Albertina, Wien; The Art Institute, Chicago; Bibliotheque Nationale de France, Paris; Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, Firenze; Frac Picardie, Amiens; Library of Congress, Washington, D. C.; The Menil Collection, Menil Foundation, Inc., Houston; Moderna Museet, Stockholm; Musee d’Art et d’Histoire, Geneva; Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris; Musee des Beaux-Arts de Dijon, Dijon; Musee national d’art moderne / Centre Georges Pompidou, Paris; Museum Wurth, Kunzeslau; National Museum of Modern Art, Kjoto; Seoul Museum of Art, Soul; Muzeum Sztuki, Lodž; Muzeum Sztuki Wspołczesnej, Vratislav; Slovenska národná galéria, Bratislava

  Ocenění:

  Zlatá medaile na Mezinárodním bienále grafiky ve Florencii (1970)

  Grand Prix na Mezinárodním bienále grafiky v Lublani (1979)

  Grand Prix na Mezinárodním trienále kresby ve Vratislavi (1988)

  Herderova cena (Johann-Gottfried-von-Herder-Preis), Universität Wien (1990)

  Řád rytíře umění a literatury / Chevalier d’Ordre des Arts et Lettres – udělen

  vládou Francouzské republiky (1991)

  Medaile Za zásluhy I. stupně – udělena prezidentem České republiky (1997)

  Řád důstojníka umění a literatury / Officier d’Ordre des Arts et Lettres

  – udělen vládou Francouzské republiky (2003)

  Doctor honoris causa Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (2005)

  Cena Společnosti pro vědu a umění (2005) v Senátu Parlamentu České republiky

  Cena Ministerstva kultury České republiky za rok 2005

  Jiří John

  Doctor honoris causa Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (2007)

  Narozen 6. listopadu 1923 v Třešti.
  Zemřel 22. června 1972 v Praze.
  1945–46 studoval v Praze na Státní grafické škole u prof. Zdeňka Balaše
  1946–51 Vysoká škola uměleckoprůmyslová u prof. Josefa Kaplického
  Od roku 1963 vyučoval kresbu na Akademii výtvarných umění v Praze.
  V letech 1953–60 byl členem Umělecké besedy, od roku 1960 UB 12 (až do jejího násilného zrušení koncem 60. let) a také členem SČUG Hollar.

  Samostatné výstavy (výběr)

  1960 Jiří John: Obrazy, Alšova síň Umělecké besedy, Praha

  1965 Jiří John, Galerie Nová síň, Praha

  1966 Jiří John, Mala Galerija, Ljubljana

  Jiří John: Grafika a obrazy 1957–1966, Dům umění, Hradec Králové

  Jiří John, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

  1968 Jiří John: Obrazy a grafika z let 1961–67, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

  Jiří John: Obrazy a grafika z let 1961–67, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod

  Jiří John: Obrazy a grafika z let 1961–67, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

  1969 Jiří John, Galerie Wendtorf–Swetec, Düsseldorf

  Jiří John: Bilder, Grafiken, Galerie Mahlerstrasse, Wien

  Jiří John: Grafika, Pracheňské muzeum, Písek

  1969–70 Jiří John: Obrazy z let 1962–69, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

  1970 Jiří John: Obrazy z let 1962–69, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

  Jiří John: Peintures, dessins, gravures, Galerie Engelberts, Geneve

  Jiří John: Obrazy a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

  1974 Jiří John: Poslední obrazy, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

  1979–80 Jiří John: Malba, kresba, grafika, Dům umění města Brna, Brno

  1980 Jiří John: Malba, kresba, grafika, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

  1981 Jiří John: O přírodě, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha

  1988–89 Jiří John: Obrazy a grafika, Dům umění, Gottwaldov

  1989 Jiří John: Obrazy a grafika, Horácka galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě

  Jiří John: Obrazy a grafika, Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava

  1992 Jiří John: Životní dílo, Jízdárna Pražského hradu, Praha

  1994 Jiří John: Grafika, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem

  1996 Jiří John: Grafika, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové

  Jiří John: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň

  1998 Jiří John: Grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

  Jiří John: Maľba, grafika, kresba, Turčianska galéria v Martine

  2000 Jiří John: V otevírání vstřícnosti, Galerie Šternberk, Šternberk

  2000–01 Jiří John: Kresby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

  2001 Jiří John: Kresby, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové

  Jiří John: Kresby, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

  2001–02 Jiří John: Kresby, Galerie umění Karlovy Vary

  2002 Jiří John, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

  2004 Jiří John: Retrospektiva, Mánes, Praha

  Malíř, grafik, ilustrátor… a člověk Jiří John, Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť, Třešť

  2006 Jiří John: Grafika, Městská galerie Hasičský dům, Telč

  2012 Jiří John: Grafika, Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť, Třešť

  2013 Jiří John, Adriena Šimotová – doteky, Galerie Moderna, Praha

  Jiří John, Za obzor, Museum Kampa, Praha

  2014 Jiří John, Galerie města Trutnov, Trutnov

  2015 Jiří John, Ve vrstvách, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

  2016 Jiří John, Galerie umění Karlovy Vary

  Společné výstavy (výběr)

  1957 Výstava pěti výtvarníků, Alšova síň Umělecké besedy, Praha

  Malá krajina, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha

  Město očima soudobých malířů, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha

  1958–59 Umění mladých výtvarníků Československa 1958 Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha

  1962 Modern Czechoslovak Art, Seven Arts Gallery, London

  Tvůrčí skupina UB 12, Galerie Československý spisovatel, Praha

  7. Bienal de Sao Paulo, Parque Ibirapuera, Sao Paulo

  1964 Czechoslovak Graphic Art, Alexandria

  1965 5. Biennale Internazionale d‘Arte Contemporanea della Repubblica di San Marino, Palazzo Kursaal, San Marino

  Mednarodni bienale grafike, Ljubljana

  8. Bienal de Sao Paulo, Parque Ibirapuera, Sao Paulo

  Tschechoslowakische Kunst heute: Profile V, Stadtische Kunstgalerie, Bochum

  Quatrieme biennale de Paris, Musee d‘Art Moderne de la Ville de Paris, Paris

  Tschechoslowakische Grafiker, Schleswig–Holsteinisches Landesmuseum, Schleswig

  Mostra internazionale di bianco e nero, Lugano

  Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Kunste, Berlin

  Arte actual Checoslovaco, Museo de Arte Moderno, Mexico City

  Grafiek uit Praag, Stedelijk Museum, Amsterdam

  1967 Mednarodni bienale grafike, Ljubljana

  Internationale Biennale der Grafik, Neue Pinakothek, Munchen

  8 grafici cecoslovacchi, Calcografia nazionale, Roma

  Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Torino

  Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967, Oslo Kunstforening, Oslo

  Intergrafik 67, Altes Museum, Berlin

  1967–68 Hedendaagse Tsjecho–Slowaakse kunst, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen

  1968 2. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie, Krakow

  50 let československého malířství 1918–1968, Slovenská národná galéria, Bratislava

  Izložba savremene čehoslovačke grafike, Muzej savremene umetnosti, Beograd

  Contemporary Prints of Czechoslovakia, National Gallery of Canada, Ottawa

  1969 Zestien Tsjechische kunstenaars. Dertien grafici en drie keramisten, Galerie De Tor, Amsterdam

  Česká krajina, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

  6 Graveurs de Prague, Galerie La Hune, Paris

  L´art tcheque actuel, Renault Champs–Elysees, Paris

  Arte contemporanea in Cecoslovacchia, Galleria Nazionale d‘Arte Moderna e Contemporanea, Roma

  Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Moravské uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

  1970 International Biennale of Original Drawing, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka

  La Biennale di Venezia 1970, Venezia

  Graveurs tchecoslovaques contemporains, Cabinet d‘arts graphiques, Geneve

  Cien grabados y cien fotografias Checoslovaquia, Museo universitario de ciencias y arte, Mexico City

  Tschechische Kunst des 20 Jahrhunderts. Einige Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zurich, Zurich

  1971 11. Bienal de Sao Paulo, Parque Ibirapuera, Sao Paulo

  45 zeitgenossische Kunstler aus der Tschechoslowakei. Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte, Baukunst, Koln

  Premio Internazionale Biella, Museo Civico, Biella

  Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960–70, Centraal Museum Utrecht, Utrecht

  1972 La Biennale di Venezia, Venezia

  Výstava současné české ilustrace, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

  Tjeckoslovakisk grafik av idag, Nationalmuseum, Stockholm

  Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart, Durerhaus, Nurnberg

  35 artisti cecoslovacchi contemporanei Grafica e oggetti, Unimedia Galeria d’arte contemporanea, Genova

  1973 Czeska i słowacka grafika wspołczesna ze zbiorow Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Zachęta Narodowa

  Galeria Sztuki, Warszawa

  1974 Osteuropaische Kunst aus der Sammlung des Museum Bochum, Museum

  Bochum, Bochum

  Krajina snů a představ, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

  1975 Wspołczesna sztuka czeska ze zbiorow Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łodź

  Eastern European Printmakers, Cincinnati Art Museum, Cincinnati

  1978 Tshekkoslovakian nykytaidetta, Helsingin Taidehalli, Helsinki

  1981 České malířství a sochařství 1900–1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

  1983 Hommage to Jiří Balcar and Jiří John, Riverside Studios, London

  Česka krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

  Dessins tcheques du 20e siecle, Centre Pompidou, Paris

  1983–84 Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des

  20. Jahrhunderts, Museum Bochum, Bochum

  Současná krajina, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

  Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Muzeum Narodowe,

  Wrocław

  1986 Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, The British Museum, London

  1990 Neue Blatter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Dresden

  České výtvarné umění 1960–1990, Středočeská galerie, Praha

  1993 České výtvarné umění 1930–1960, České muzeum výtvarných umění, Praha

  1994 Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel– und Osteuropa,

  Kunst– und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

  UB 12, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

  1996 V prostoru 20. století. České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha

  Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Gohre, Jena

  1997 Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969–1985, Moravská galerie v Brně, Brno

  Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989, Trojlodí, Muzeum umění Olomouc, Olomouc

  1997–98 Proměny krajiny v českém malířství 20. století, Národní galerie Praha, Veletržní palác

  2002 Europaweit. Kunst der 60er Jahre, Stadtische Galerie, Karlsruhe

  Anima & Animus (manželské páry v generaci 60. let), Galerie Zlatá husa, Praha

  2003 Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha

  2003–04 Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno

  České umění XX. století 1940–1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

  Hory, skály, kameny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

  2009 České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava

  2011 Duše krajiny, duch místa, Galerie U Betlémské kaple, Praha

  2012–13 Od Tiziana po Warhola. Muzeum umění Olomouc 1951–2011

  (IV. Výtvarné umění 1948–2011), Muzeum umění Olomouc, Olomouc

  2019 Vrchovina, krabatina, mrchovina, Galerie 8smička, Humpolec

  Zastoupení ve veřejných uměleckých sbírkách:

  Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora; Galerie Benedikta Rejta, Louny; Galerie hlavního města Prahy; Galerie moderního umění, Hradec Králové; Galerie umění Karlovy Vary; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě; Galerie výtvarného umění v Náchodě, Galerie výtvarného umění v Ostravě; Moravská galerie v Brně; Muzeum umění Olomouc; Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha; Národní galerie Praha; Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě; Oblastní galerie Liberec; Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích; Galerie výtvarného umění v Chebu; Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně; Západočeská galerie v Plzni

  Stedelijk Museum Amsterdam; Museum Folkwang, Essen; Muzeum Sztuki w Łodzi; Montreal Museum of Fine Arts, Montreal; Bibliotheque Nationale de France, Paris; Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam; Gallery of Modern and Contemporary Art, Citta di San Marino; Moderna Museet, Stockholm; Library of Congress, Washington D. C.; Musee d‘Art et d‘Histoire, Geneve

  Ocenění

  7. Bienal de Sao Paulo (stříbrná medaile za grafiku) (1963)

  5. Biennale Internazionale d‘Arte Contemporanea della Repubblica di San Marino (1964)

  Grafika 65, Pisek (1965)

  International Biennale of Graphic Art, Ljubljana (1965)

  Mostra internazionale di bianco e nero – Lugano (1. cena) (1966)

  Státní cena Klementa Gottwalda (1968)

  International Biennale of Graphic Art, Ljubljana (odkupni cena) (1969)

  Cena Václava Hollara 1970 International Biennale of Original Drawing, Rijeka

  (cena Muzea moderního umění – Muzej moderne i suvremene umjetnosti) (1969)

  Pavel BRUNCLÍK
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 11:45 hodin:
  V domově pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu je na covid pozitivních 12 lidí, dvě klientky budou hospitalizovány
  Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě informovala o deseti pozitivních testech u klientů a dvou pozitivních testech u zaměstnanců Domova pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu. Aktuálně je průběh onemocnění u většiny pozitivních klientů doprovázen celkem mírnými příznaky s výjimkou dvou klientek, u nichž se připravuje hospitalizace. V sobotu 28. března ráno byly odebrány k testování vzorky od všech ostatních dvanácti klientů a 22 zaměstnanců domova. Vedení DD Břevnice prosí o shovívavost a klid, aby se mohlo věnovat zvládnutí aktuální situace.
 • Vydáno dnes v 10:31 hodin:
  Provoz Urgentního příjmu v nemocnici v Novém Městě na Moravě částečně vrácen k původnímu režimu
  Nemocnice v Novém Městě na Moravě od pátku 27. března dopoledne znovu spustila provoz urgentního příjmu částečně v původním režimu. Pacienty s obtížemi, které nejsou respiračního charakteru, nevyžadují pobyt na expektačních lůžkách, jejich stav je neohrožuje na životě a za normálních okolností by navštívili svého praktického lékaře, ošetří v rámci prostor urgentního příjmu. Pro tuto službu ale nyní není vyčleněna samostatná lékařská služba, proto musí počítat s čekáním na ošetření.
 • Vydáno dnes v 10:55 hodin:
  Na Vysočině stoupl počet nakažených koronavirem na 76; na Havlíčkobrodsku onemocnělo deset lidí v domově seniorů
  Celkový počet osob s prokázanou nákazou koronavirem na Vysočině je aktuálně 76. Nejvíce nemocných, celkem šest, přibylo na Havlíčkobrodsku.
 • Vydáno dnes v 08:31 hodin:
  Požár v Enviropolu v Jihlavě je již zažehnán, jedovaté látky by již do ovzduší unikat neměly
  Požár, který vypukl ve firmě Enviropol v Jihlavě - Hruškových Dvorech v pátek 27. března okolo půl páté odpoledne, se podařilo hasičům lokalizovat před půlnocí a úplně zlikvidovat dnes, v sobotu 28. března, před pátou hodinou ranní.
 • Vydáno dnes v 07:55 hodin:
  Uzavřená obec Kynice na Havlíčkobrodsku kvůli koronaviru se otevře ve středu 1. dubna, některé rodiny ještě zůstanou v karanténě
  Obec Kynice nedaleko Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, která je od pondělí 16. března uzavřená kvůli nákaze novým typem koronaviru, se otevře ve středu 1. dubna. Opatření uzavírající obec bylo původně vydané do odvolání, minimálně však na 14 dnů. V obci je osm případů potvrzené nákazy nemocí COVID-19. Některé rodiny však zůstanou i po otevření obce dál v karanténě.
 • Vydáno dnes v 07:38 hodin:
  Blokové čištění v Jihlavě v nouzovém stavu: Odtahovat se nebude, ale pokud můžete, přeparkujte
  Jarní blokové čištění proběhne v omezeném režimu. Značky budou na čištění upozorňovat osm dní předem, auta se ale odtahovat nebudou, nehrozí ani pokuta. Přesto vyzýváme Jihlavany: Pokud si výzvy všimnete, přeparkujte.
 • Vydáno v pátek 27.3.2020 :
  Na Vysočině je nemocných koronavirem 70 lidí, nejvíce na Havlíčkobrodsku
  Za posledních čtyřiadvacet hodin přibylo na Vysočině pětadvacet lidí nakažených koronavirem. V kraji je tak nyní 70 osob s prokázanou nákazou.
 • Vydáno v pátek 27.3.2020 :
  V Jihlavě - Hruškových Dvorech hoří elektroodpad, do ovzduší unikají nebezpečné toxické látky
  Ozývají se rány a obří černý kouř se valí nad Jihlavou z hořícího průmyslového zemědělského objektu - skladů v Hruškových Dvorech v Jihlavě. Hoří elektroodpad ve firmě Enviropol.
 • Vydáno v pátek 27.3.2020 :
  Nově narozené jehně bretaňského skřítka hned ráno uvítalo ošetřovatele
  Z radostné události se právě těší ošetřovatelé i další pracovníci ZOO v Táboře. Ovce ouessantská, nejmenší plemeno ovce na světě, jim totiž připravila překvapení v podobě čerstvě narozeného jehňátka. Chundelatý beránek, černý jako čert, se narodil v noci na pátek a už po ránu stál naprosto jistě na všech čtyřech končetinách a vítal zaměstnance přicházející do zoo.
 • Vydáno v pátek 27.3.2020 :
  U Rokytna na Žďársku se těžce zranil řidič, přiletěl pro něj vrtulník
  Dopravní nehoda osobního auta se stala v pátek 27. března krátce před třičtvrtě na jednu odpoledne u obce Rokytno na Žďársku.
 • Vydáno v pátek 27.3.2020 :
  Charita v Třebíči poskytuje všechny služby, které umožnila vláda
  Oblastní charita v Třebíči nepřestává pracovat. Poskytuje veškeré služby, které umožňuje vládní nařízení. Také se zapojuje do pomoci lidem, kteří pomoc nejvíce potřebují v souvislosti s omezeními v době ohrožení nákazou COVID-19.
 • Vydáno v pátek 27.3.2020 :
  Město Jihlava ukončilo spolupráci s advokátní kanceláří Bánský
  Minulý týden vypověděla advokátní kancelář Bánský-Helmová (AKBH) spolupráci s městem Jihlava. Město teď proto jedná s novou místní advokátní kanceláří, která by měla Jihlavu komplexně zastupovat.
 • Vydáno v pátek 27.3.2020 :
  Ze soboty na neděli začne platit úřednický, tzv. letní čas
  V neděli 29. března přesně v 02.00 hodin se ručičky všech hodin posunou o hodinu dopředu, tedy na 03.00 hodin. Lidé tak budou mít o hodinu kratší noc.
 • Vydáno v pátek 27.3.2020 :
  Na železničním přejezdu ve Ždírci nad Doubravou se střetl kamion s osobním vlakem
  Na železničním přejezdu ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku se v pátek 27. března asi v sedm hodin ráno střetl kamion s osobním vlakem.
 • Vydáno v pátek 27.3.2020 :
  Tržnice na Masarykově náměstí v Jihlavě od 1. dubna letos nebude
  Služby města Jihlavy oznamují, že s ohledem na trvající opatření vlády v době nouzového stavu nezahájí provoz městské tržnice, která se měla veřejnosti otevřít ve středu 1. dubna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Případný náhradní termín otevření provozu včas oznámí s dostatečným předstihem. Uvedl to mluvčí SMJ Martin Málek.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.3.2020 :
  Pomůžeme zemědělcům, ti ochrání stáda před vlky, a ti zase prospějí lesům. Jak jednoduché!
  V záplavě informací o vývoji pandemie koronaviru málem zanikla zpráva, že ministerstvo životního prostředí připravilo dokument nazvaný Program péče o vlka obecného. Tento obsáhlý materiál čítající téměř 120 stran velmi pečlivě a z různých stran nahlíží na potěšující skutečnost, že vlci se znovu postupně zabydlují v české kotlině. Na velmi podrobném programu je na první pohled patrné, že nevznikl jen tak u „zeleného stolu“, ale podíleli se na něm také ochránci přírody, odborníci z univerzit, zástupci chovatelských svazů, myslivci, ministerstvo zemědělství a další.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.3.2020 :
  Firma BOSCH diesel v Jihlavě má prvního nakaženého koronavirem
  Ve firmě Bosch Diesel v Jihlavě - Pávově se ve čtvrtek 26. března nakazil první zaměstnanec koronavirem. Dotyčný pracuje v závodě III na úseku MFH. V současnosti zůstává v domácí izolaci, stejně jako jeho kolegové, se kterými se dennodenně potkával.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.3.2020 :
  Město Jihlava vyzývá k omezení návštěv sběrného dvora
  Služby města Jihlavy (SMJ) uvažují kvůli velmi častým a zbytným návštěvám o uzavření posledního sběrného dvora v Jihlavě. Hrozí totiž nákaza klíčových pracovníků, proto i magistrát žádá veřejnost o omezení návštěv.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.3.2020 :
  V novoměstské nemocnici mají dva zdravotníci pozitivní testy na COVID-19
  Výsledky testů na COVID-19 průběžně prováděných u zaměstnanců nemocnice v Novém Městě na Moravě prokázaly druhého pozitivního zdravotnického pracovníka. Jedná se o osobu, která byla v kontaktu s první pozitivní zdravotní sestrou (spolujízda autem do zaměstnání). Tento druhý nemocný zdravotník je od úterý v přísné dvoutýdenní domácí karanténě, nevykazuje žádné příznaky onemocnění.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.3.2020 :
  V gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou tisknou štíty pro zdravotníky
  První stovku ochranných štítů pro zdravotníky vytiskly dvě malé 3D tiskárny žďárského gymnázia. Tyto štíty už chrání zdravotníky novoměstské nemocnice.
Další články vydané ve dnech 13. 3. 2020 - 28. 3. 2020:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2020) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
23. 3. 2020 - Církev Janova II. – Liturgie

22. 3. 2020 - Církev Janova I.

26. 2. 2020 - K době postní: Jíst – nebo nejíst?

25. 2. 2020 - Rod Toufarů z Horního Smrčného, z něhož pocházel mučedník P. Josef Toufar

11. 12. 2019 - Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti!

25. 9. 2019 - Hlavní poznávací znak sektářství? Záporný vztah k tabáku!

24. 9. 2019 - Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!

1. 8. 2019 - Svatý Serafim Sárovský: „Získej vnitřní pokoj – a tisíce okolo tebe naleznou spásu!“

20. 6. 2019 - Mariánský sloup: Staletý symbol řádění běsů v českých levicových duších

2. 5. 2019 - 2. květen: „Slovo se vtělilo, abychom my se zbožštili!“


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

- Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

- Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

- Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

- Netopýr v trolejbusu…

- Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

- Dvojitá pomsta pana domácího

- Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

- Vzpomínka na Bosého Laca

- Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...