Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2020), vychází již 8634 dnů

Dnes je pondělí 1. červen
(19. květen církevního kalendáře iuliánského)
• 2020 rok křesťanského letopočtu
• 7509 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 1. 6.:
Pondělí Svatodušní Sv. Anděly Merici, panny, zakladatelky řádu Voršilek
Svátek dle pravoslavného kalendaria na 19. 5. (1. 6.):
 • 1.4.2020:
  Termín zápisů do škol zůstává, proběhnou on-line
  Přihlášky do škol lze zaslat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo přes webovou aplikaci ZápisyOnline. Osobní návštěvu lze uskutečnit výjimečně po domluvě se školou.
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s nouzovým stavem v České republice opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro nadcházející školní rok. Zápisy se uskuteční v původním termínu, tedy od 15. do 30. dubna, musí ale být provedeny on-line, návštěva školy je možná pouze po telefonické domluvě.
  „Zápisy se budou letos organizovat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Prosíme všechny, aby upřednostnili podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, případně osobním vhozením žádosti do poštovní schránky školy nebo je poslat poštou,“ uvedl uvolněný radní pro oblast školství v Jihlavě Daniel Škarka.
  Žádost může být podána těmito způsoby:
  - do datové schránky školy
  - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  - poštou na adresu školy
  - přes webovou aplikaci (např. ZápisyOnline)
  - osobní podání (ve výjimečném případě a za dodržení bezpečnostních opatření)
  Jaké náležitosti do přihlášky uvést a další informací naleznete na stránkách jednotlivých škol, případně zde.
  Přiřazení nových ulic
  V Jihlavě vzniklo za poslední rok několik nových ulic, které také potřebují spádově svou základní a mateřskou školu. Ohledně zařazení těchto obvodů budou jednat jihlavští zastupitelé na jednání 14. dubna.

  Letošní zápis do prvních tříd bude bez dětí i rodičů
  Z důvodu mimořádných bezpečnostních opatření v naší zemi se mění také organizace zápisů do prvních ročníků základních škol v Třebíči, které se měly uskutečnit v pátek 3. a v sobotu 4. dubna. Abychom eliminovali osobní přítomnost dětí a rodičů ve školách, proběhnou letošní zápisy do prvních tříd pouze prostřednictvím online přihlášky.
  Vygenerované žádosti je nutné podepsat a společně s kopií rodného listu dítěte doručit do 17. dubna do vybrané základní školy.
  „Rodiče mohou využít buď zaslání poštou, nebo v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky vybrané základní školy, nebo mohou dokumenty zaslat datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem. Prostý e-mail bohužel nelze akceptovat, protože je to neověřitelná a tedy snadno zneužitelná forma komunikace,“ popsal způsoby podání přihlášek starosta města Pavel Pacal.
  Na přihlášce musí být vyplněné: jméno a příjmení, datum narození a trvalý pobyt dítěte, dále jméno a příjmení a trvalý pobyt zákonného zástupce a dále doplňující údaje, tedy kontakt na zákonného zástupce (telefon, e-mail, datová schránka).
  V případě, že zákonní zástupci nebudou mít možnost si vygenerovanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy vytisknout, mohou se obrátit telefonicky nebo e-mailem na ředitele vybrané základní školy, případně na pracovnice odboru školství MěÚ Třebíč.
  Informace o změně organizace zápisu jsou vhodným způsobem zveřejněny také na jednotlivých základních školách.

  Na zápisy prvňáčků je letos deset dní, děti zůstanou doma
  K operativní změně u již avizovaných zápisů do prvních tříd pro školní rok 2020/21, které se podle původního záměru měly uskutečnit v pátek 24. a v sobotu 25. dubna, přistoupila radnice ve Žďáře nad Sázavou. V souvislosti s vládními i epidemiologickými doporučeními směřujícímu k omezení kumulace většího počtu lidí se zápisy dětí do prvních tříd žďárských základních škol budou nakonec konat v rozmezí deseti dnů.
  Konkrétně se bude jednat o dny od středy 15. dubna do pátku 24. dubna. Zápisy navíc proběhnou bez přítomnosti nastávajících prvňáčků a v ideálním případě i jejich zákonných zástupců. Ti mohou podat přihlášku svého dítěte do základní školy na základě vyhláškou stanovených spádových obvodů nejenom osobně, ale také prostřednictvím datové schránky, e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem, případně dopisem poslaným do školy přes Českou poštu.

  Zápis do 1. tříd letos bez osobní účasti dětí, radnice v Pelhřimově přináší kompletní informace
  pro rodiče
  Vzhledem k současné situaci bylo MŠMT rozhodnuto, že se letošní zápisy do 1. tříd základních škol skuteční odlišným způsobem než v jiných letech. MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

  Pro lepší informovanost jsme pro Vás připravili informace přímo od základních škol, jak mají rodiče či zákonní zástupci postupovat.
  Základní škola Pelhřimov, Krásovy domky 989, příspěvková organizace:
  V souladu s mimořádným opatřením MŠMT ČR proběhnou zápisy korespondenční formou. Škola zaslala poštou zákonným zástupcům dětí ze spádového obvodu, dětí po odkladu, sourozenců žáků školy a těm, kteří o zaslání požádali, tiskopisy žádostí a zápisový list. Zákonní zástupci tiskopisy vyplní, opatří vlastnoručním podpisem a kdykoliv v termínu 1. 4. - 30. 4. 2020 je vrátí do školy poštou, nebo je mohou vhodit osobně do schránek školy vedle vstupních dveří. V případě žádosti o odklad přiloží kopii doporučení pedagogicko-psychologické poradny a kopii doporučení dětského lékaře. Potvrzení doručení žádosti zašle škola na poskytnutou e-mailovou adresu. Aktuální informace k zápisu najdete na internetových stránkách školy: www.krasovy-domky.cz. Kontaktní osoba: Mgr. Martina Kohoutová, tel. 728 111 911

  Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, p.o.
  Na www.zskompe.cz v záložce "Žáci budoucích 1. tříd" a na nástěnce u hlavního vchodu do školy máte pokyny a potřebné dokumenty ke stažení. Další informace poskytne Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy (email - martin.skorepa@zskom…, tel. 724081218).

  ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543, p.o.
  Metodický postup zápisu je následující: Vytisknout si příslušné dokumenty, které jsou umístěny včetně příslušných informací na našich webových stránkách (www.zs-prazska-pe.cz - Aktuality, Rodič a žák – Zápis). Vyplnit, podepsat a odevzdat škole jednou z těchto možností: datovou schránkou, do schránky u vchodu budovy školy, naskenované mailem na adresu reditel@zs-prazska-p…, nebo poštou. Výsledky zápisu budou během dubna zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny na hlavních dveřích školy.

  ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, p.o.
  Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Zápisové tiskopisy zašle škola zákonným zástupcům poštou.
  Zákonní zástupci tiskopisy vyplní, opatří vlastnoručním podpisem a kdykoliv v uvedeném termínu 1. 4. – 30. 4. 2020 je vrátí do školy poštou nebo je mohou vhodit osobně do schránek školy vedle vstupních dveří. Všechny potřebné dokumenty k zápisu také najdete na www.zsospe.cz v Dokumentech ve složce Zápis do 1. třídy.
  Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Třísková, info@zsospe.cz , 771 121 251 nebo Petra Marková, markova@zsospe.cz , 565 552 888

  Zápis do všech ZŠ v Havlíčkově Brodě se uskuteční od pátku 3. 4. 2020 do pátku 24. 4.
  2020 do 17.00 hodin, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Podání žádostí o přijetí
  k povinné školní docházce, případně podání žádostí o odklad školní docházky, bude
  probíhat rovněž bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
  Bližší podrobnosti o postupu podání žádostí o přijetí, případně žádosti o odklad školní
  docházky, najdete v nejbližší době na webových stránkách příslušných havlíčkobrodských
  základních škol:
  Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884: zs-konecna.cz/
  Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004: http:// www.zsstaflova.cz/
  Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560: http:// www.zssady.cz/
  Základní škola a Mateřská škola Havlíčků Brod, Wolkerova 2941:
  www.zswolkerova.cz/
  Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240: www.zsuselska.cz/
  Zápis do ZŠ je povinný pro všechny děti, které do konce srpna 2020 dovrší věku šesti let.
  Zápisu se dále mohou účastnit také duševně a tělesně vyspělé děti, které dosáhnou šesti let v
  období od září 2020 do června 2021. Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let v období
  od září do prosince 2020, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. U
  dítěte, které dovrší šesti let v období od ledna do června 2021, je pak nutné doložit navíc i
  doporučující vyjádření odborného lékaře. Podle školského zákona mají ředitelé povinnost
  přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v jejich příslušném školském obvodu.
  Školské obvody spádové školy jsou vymezeny obecně závaznou vyhláškou města č.
  5/2019. Rodiče však mají právo vybrat si pro své dítě jinou („nespádovou“) školu, z
  kapacitních důvodů však nemusí být dítě přijato.
  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
  zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
  Žádost zákonného zástupce dítěte musí být doložena nejpozději do 31. 8. 2020 doporučujícím
  posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
  psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v
  němž dítě dovrší osmý rok věku.

  - tz -
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v neděli 31.5.2020 :
  Na Žďársku boural opilý cyklista
  Šestadvacetiletý cyklista projížděl v pátek 29. května po půl desáté večer na jízdním kole po silnici III/3911 Kadolcí od Křižanova na Žďársku a v pravotočivé zatáčce v klesání nezvládl řízení a přejel k levému okraji vozovky, kde s jízdním kolem upadl na vozovku.
 • Vydáno v neděli 31.5.2020 :
  Návštěvy v jihlavské nemocnici jsou povolené v neděli a ve středu na třicet minut
  Návštěvy v jihlavské nemocnici jsou povoleny v neděli a ve středu od 14 do 16 hodin, pokud dané oddělení neurčí jinak.
 • Vydáno v neděli 31.5.2020 :
  Zámecký sklářský den ve Světlé nad Sázavou představí umění sklářů
  Vysočina sklářská se po nucené odmlce znovu rozjíždí. První velkou akcí spojenou s prastarým a krásným řemeslem je Zámecký sklářský den. Proběhne 13. června na zámku ve Světlé nad Sázavou. Nabídne skleněné expozice, křest plastiky Pocta sklářům, jarmark, výtvarné dílny a představí se i vysočinské sklárny.
 • Vydáno v neděli 31.5.2020 :
  Kulturní léto v univerzitním centru v Telči odstartuje vernisáží a koncertem mužského pěveckého sboru
  Vernisáž letní výstavy Ireny Armutidisové ml. a Nikose Armutidise a koncert mužského pěveckého sboru Láska opravdivá, působícího při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, pořádané první červnový víkend (v sobotu a neděli, vždy od 15 hodin) – to jsou akce, kterými se Univerzitní centrum MU v Telči vrací zpět do života a otevírá svoje kulturní léto v Telči.
 • Vydáno v neděli 31.5.2020 :
  Nejstarší muž, který pokořil oba póly byl zapsán v Pelhřimově do České databanky rekordů
  Cestovatel RNDr. Zdeněk Chvoj byl ve čtvrtek 28. května 2020 v Pelhřimově zapsán do České databanky rekordů. Muž, který po sedmdesátce stanul na obou pólech zeměkoule a vytvořil tím světový rekord!
 • Vydáno v sobotu 30.5.2020 :
  Věž kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí se od pondělí otevře pro veřejnost
  Věž kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí bude od pondělí 1. června otevřená pro veřejnost. Přístupná bude denně po dobu tří měsíců. Provozní doba je až do závěrečného dne 31. srpna stanovená vždy od pondělí do soboty od 9 do 18 hodin, v neděli pak až od 12 do 18 hodin.
 • Vydáno v sobotu 30.5.2020 :
  V novoměstském Horáckém muzeu probíhá výstava Život v přírodě
  U příležitosti 50. výročí založení Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy probíhá v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě výstava Život v přírodě.
 • Vydáno v sobotu 30.5.2020 :
  Filmový klub v Jihlavě uvede finský snímek Neznámý voják
  Filmový klub v Jihlavě uvede v pondělí 1. června od 19.30 hodin v kině Dukla snímek Neznámý voják. I malá země jako je Finsko dokáže natočit výpravný válečný film. Píše se rok 1941. Na osudech kulometné roty můžeme sledovat postup bojů proti lépe vyzbrojenému agresorovi s cílem dobýt zpět obsazená území.
 • Vydáno v sobotu 30.5.2020 :
  Studie revitalizace jihlavského náměstí posbírala přes 80 podnětů
  Sběr podnětů ke studii Revitalizace Masarykova náměstí byl minulý týden ukončen. Představení studie a sběr podnětů proběhly on-line a jak bude studie na podněty reagovat, magistrát zveřejní během druhé poloviny června.
 • Vydáno v sobotu 30.5.2020 :
  Na Vysočině na Žďársku přibyl jeden nový případ nemoci covid-19
  Na Vysočině přibyl jeden nový případ nemoci covid-19 a to na Žďársku. Oznámili to hygienici na svých webových stránkách. Předchozí nový případ zaznamenali 22. května. Od začátku koronavirové pandemie v kraji onemocnělo 186 lidí.
 • Vydáno v pátek 29.5.2020 :
  Magdalena Křenková představí ve Staré Říši svou sbírku básní
  Uvedení sbírky básní Měsíc nad Kladinou od Magdaleny Křenkové pod pamětní deskou Josefa Floriana, vydavatele Dobrého díla, jejího dědečka, se bude konat v neděli 31. května od 14 do 18 hodin ve Staré Říši čp. 69 na Jihlavsku. Za příznivého počasí akci doprovodí obrazy autorky. Úvodní slovo přednese Karla Nixová.
 • Vydáno v pátek 29.5.2020 :
  V pondělí začínají maturity, na Vysočině bude skládat zkoušku z dospělosti 3801 studentů
  Podle platného harmonogramu čeká na maturanty 1. až 3. června zadání státních didaktických testů. Od 8. do 9. června čekají střední školy jednotné přijímací zkoušky a po nich začnou dny ústních a profilových maturitních zkoušek. Závěrečné zkoušky budou probíhat od 1. června (praktické mohly začít už po 11. květnu).
 • Vydáno v pátek 29.5.2020 :
  Opilý řidič ve Žďáře nad Sázavou boural
  Osmapadesátiletý řidič osobního auta Mitsubishi ve čtvrtek 28. května asi ve tři hodiny odpoledne ve Žďáře nad Sázavou u obchodního centra na parkovišti narazil nejprve do kovových sloupků a poté ještě do sloupu budovy. Při nehodě nedošlo ke zranění osob. Policistům muž nadýchal 2,14 promile alkoholu a podobně tak i při opakovaných zkouškách. Navíc muž nevlastní řidičský průkaz a má uložený zákaz řízení motorových vozidel. Muž je podezřelý ze spáchání dvou trestných činů, a to maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. Hmotná škoda činí asi deset tisíc korun.
 • Vydáno v pátek 29.5.2020 :
  Patronka hospice v Třebíči svatá Zdislava slaví 800 let od narození a 25 let od svatořečení
  V sobotu 30. května uplyne 800 let od narození a 25 let od svatořečení sv. Zdislavy, která pocházela z Křižanova. Její otec změnil tvář Vysočiny a ona proslula svou obětavou péčí o nemocné a potřebné navzdory svému vysokému postavení.
 • Vydáno v pátek 29.5.2020 :
  Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy slaví jubileum, lidé mohou jít na vycházku
  Při veřejné akci k 50. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, která se uskuteční v sobotu 30. května v době od 10 do 16 hodin v pralese na Žákově hoře, se mohou všichni příchozí pustit po tamní naučné stezce. Ta bude tentokrát lidem přístupná včetně komentáře.
 • Vydáno v pátek 29.5.2020 :
  Unikátní kufry doktora Stingla jsou novými exponáty Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově
  Minulý týden jsme jeli s Mírou Markem na Vyšehrad, do baziliky sv. Petra a Pavla, na zádušní mši za pana doktora Stingla. Věhlasný český cestovatel, jehož knižní dílo vyšlo po celém světě v celkovém rekordním nákladu 16 919 000 ks (!), zemřel 11. 5. 2020. Na mši nás pozvali naši přátelé, cestovatelé Ruda Švaříček a Štěpán Rusňák. Důstojný obřad byl i podle pana faráře pro Vyšehradskou baziliku prvním rozloučením s indiánským náčelníkem.
 • Vydáno ve čtvrtek 28.5.2020 :
  Přetížený náklad museli přeložit; přísné pokuty pro řidiče a sankce ve správním řízení čeká také dopravce
  Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ve čtvrtek 28. května realizovali speciální dopravně bezpečnostní akci, při níž se zaměřili na kontroly dodržování všech právních předpisů ze strany řidičů nákladních vozidel převážejících dřevní kulatinu. Kontroly byly kromě jiného reakcí na dvě vážné dopravní nehody, při kterých řidiči nákladních vozidel naložených kládami havarovali, tahač s návěsem se převrátil a klády se vysypaly na silnici. V jednom případě klády těžce zranily dva seniory, kteří se v době nehody pohybovali na chodníku. Obě nehody se staly v květnu - první 7. května v Želetavě a druhá 18. května na dálničním přivaděči v Jihlavě.
 • Vydáno ve čtvrtek 28.5.2020 :
  Jihlavští zdravotníci pomáhají ve školách, rozvážejí dezinfekce a ukazují správné mytí rukou
  Tento týden se v Jihlavě rozjel provoz v základních školách. Hygienu rukou tam pomáhají zvládnout epidemiologické sestry jihlavské nemocnice. Rozvážejí do škol dezinfekce a ukazují, jak správně si mýt ruce, a proč je to důležité. Projekt, který odstartoval už na začátku roku, je v těchto chvílích obzvlášť potřebný.
 • Vydáno ve čtvrtek 28.5.2020 :
  Kino ve Velkém Meziříčí bude po koronavirové pauze promítat na novém plátně
  Kino v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí začne po koronavirové krizi v pátek 29. května promítat a to rovnou na novém plátně.
 • Vydáno ve čtvrtek 28.5.2020 :
  Rušení nočního klidu v Pelhřimově skončilo napadením policisty
  Pelhřimovští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestapadesátiletého muže z Pelhřimovska, který paralyzérem zaútočil na policistu. V úterý 26. května přijali v nočních hodinách policisté integrovaného operačního střediska na linku tísňového volání oznámení o rušení nočního klidu, ke kterému docházelo v jednom z panelových domů v Pelhřimově. Operační důstojník na místo ihned vyslal policejní hlídku.
Další články vydané ve dnech 17. 5. 2020 - 1. 6. 2020:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2020) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
24. 4. 2020 - Strašlivé poznání: Většina obyvatel této země jsou levicově úchylní lidé, kteří si zamilovali mít moc nad svými bližními

8. 4. 2020 - Ke Škaredé středě…

1. 4. 2020 - Vazby a souvislosti mezi největšími chřipkovými epidemiemi, které se objevují pravidelně každé půlstoletí

23. 3. 2020 - Církev Janova II. – Liturgie

22. 3. 2020 - Církev Janova I.

26. 2. 2020 - K době postní: Jíst – nebo nejíst?

25. 2. 2020 - Rod Toufarů z Horního Smrčného, z něhož pocházel mučedník P. Josef Toufar

11. 12. 2019 - Sedmdesát let od prvního křížového zázraku v Číhošti!

25. 9. 2019 - Hlavní poznávací znak sektářství? Záporný vztah k tabáku!

24. 9. 2019 - Prosme po třiceti letech opět svatou Anežku Českou o zázrak. O svobodu!


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

- Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

- Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

- Pan farář ze Zhoře a jeho koník Vanek

- Netopýr v trolejbusu…

- Jak děda František na přímluvu křtinské Panny Marie vstal z mrtvých…

- Dvojitá pomsta pana domácího

- Bedřichovák v zeleném, aneb pomsta svobodníkova a předpisů nedbalý kocour…

- Vzpomínka na Bosého Laca

- Jak lokomotivy na hlavním nádraží vždy dobře předpovídaly počasí…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...