Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2021), vychází již 8875 dnů

Dnes je středa 27. leden
(14. leden církevního kalendáře iuliánského)
• 2021 rok křesťanského letopočtu
• 7510 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 27. 1.:
Středa po neděli třetí po Zjevení Páně Sv. Jana Zlatoústého,biskupa, vyznavače a Učitele Církve
 • 30.12.2020:
  Zaniklé vesnice v okolí Velkého Meziříčí
  Nejstarší doklady o existenci mnoha osad na jih od dnešního Velkého Meziříčí máme již z roku 1104 z nadační listiny třebíčského kláštera. První zmínky o Meziříčí a ostatních osadách v jeho okolí však nacházíme až v dokumentech pozdějších. Důležitým pramenem o převodech majetku z důvodu dědictví, prodeje apod. jsou Moravské zemské desky. Další informace můžeme nalézt v matrikách, kronikách, urbářích a mapách.
  V průběhu věků některé vesnice zanikly, a to především z důvodů, že se přes ně přehnala válečná vřava (husitské války, třicetiletá válka), nebo je kosily epidemie, především mor. Další příčinou zániku vsí bylo zběhnutí poddaných či přesunutí osady na jiné místo. V jiných případech došlo k tomu, že po určitý čas byla vesnice pustá, ale potom znovu osedlá (např. Svařenov, Pohořílky). S nejvyšším počtem zaniklých osad se setkáváme v 15. a 16. století. Tento trend byl patrný v celé Evropě.

  Výčet zaniklých vsí v našem okolí nikdy nemůže být úplný, proto se tato stat' pouze snaží připomenout názvy některých většinou již dávno zapomenutých vesnic a dostupná fakta o jejich existenci.
  K roku 1104 byla darována třebíčskému klášteru jako nejsevernější osada Dobrutoys na území dnešního Budišova. Roku 1115 v opisu Kosmovy kroniky české je rovněž připsána zmínka o vsi Dobrutoys, pozdější Dobrutovice, ležící mezi dnešním Budišovem a Spáleným dvorem. Na starých mapách lze nalézt trat' s názvem Dobrutovice.
  Z výčtu obcí darovaných roku 1104 třebíčskému klášteru zanikly ještě například Klilohovice, Kvasovice, Hošťálkovice, Malešovice, Hrděbořice, Brod, Nemojovice a jiné, jejichž poloha je dnes neznámá. Ostatní zaniklé obce náležející původně k třebíčskému klášteru lze lokalizovat: Zašov zanikl u Rapotic, Rakovo zaniklo u Okarce, Radmíř stával u Koněšína, kde se nachází trat' „V Radměřicích". Osada Křížanov se rovněž uvádí k roku 1104 a stávala mezi Budíkovicemi a Okřešicemi v trati dosud zvané „na Křížanově". Osada Bor zanikla mezi Rudíkovem a Trnavou, kde se u silnice č. 360 nacházejí rybníky Velký Bor a Malý Bor a rozsáhlá trat' „V boře" jižně od Přeckova, která je pod tímto názvem uvedena např. ve III. vojenském mapování z druhé poloviny 19. století.

  U Rudíkova zanikl Chroustov, kde se nachází stejnojmenná trat'. Osada se připomíná v létech 1366 – 1447.
  Ostrožnice se zřejmě nacházela u Přeckova. Roku 1464 ji totiž držel Pavlík z Přeckova.
  Další zaniklá osada se jmenovala Benedín. Stával u Oslavičky, kde je dosud trat' „Pod Benedínem". Ves Benedín s tvrzí, mlýnem a dvorem měla vlastní vladycký rod z Benedína. Ves se připomíná od roku 1376, kdy byl majitelem osady vladyka Matějek z Benedína, jehož majetky později zdědil jeho bratr Zdich. Obec byla v době husitských válek pravděpodobně rozbořena. V roce 1481 byla pustá osada koupena Mikulášem Oslavickým z Jemničky. Blízký rybník se dodnes jmenuje Benetínský nebo Benedínský. Dnešní název Ovčírna pochází z doby, kdy tam byl hospodářský dvůr, kde se chovalo až několik set ovcí. V nejstarších matrikách obce Rudíkov se nachází několik zmínek o ovčácích z Benedína.
  Poblíž Mostišť se nacházely dnes zaniklé osady Jesenov, který je zmíněn jako pustý už v roce 1370, a Mrhov, který se jako ves uvádí v létech 1376 - 1565.
  U Martinic zanikly Martiničky, které s nimi v podstatě splynuly.
  Osada s názvem Malá Lhotka stávala u Petrávče. Roku 1456 již byla pustá.
  Po vsi Nesměř nebo Nesmíř zůstala samota ve stejnojmenném údolí Oslavy. Písemné zprávy o osadě jsou mezi lety 1376 – 1490. Po tomto datu se už v pramenech neobjevuje a zanikla patrně během 16. století.
  Ulička (Tassendorf) zanikla u Tasova.
  Otěchleby stávaly v trati Hadinka nedaleko Jestřebí u Velké Bíteše, kde jsou zbytky staveb zvané „Dvořiště". Pozemky zaniklé dědiny byly přiděleny obci Březské a Nebštychu (Nové Sady) a větší podíl připadl ke dvoru v Jestřebí. Ves se poprvé uvádí roku 1349. Roku 1354 je zmíněn Ocman z Otěchleb. Jan z Bezděkova a z Otěchleb prodal roku 1490 dvůr Otěchlebský. V roce 1512 je vklad pustého dvora Otěchleby. Ves zanikla patrně koncem 15. století a na pustých pozemcích byly zřízeny dvory, jak tomu nasvědčuje vklad trhové smlouvy o statek Náměšťský roku 1629, kde se jmenují v Otěchlebích tři dvory.
  Ves Starý Rousměrov je k roku 1483 veden v urbáři žďárském. Pustým se uvádí v létech 1560 – 1562. Při vkladu statku žďárského roku 1617 byl osazen. Obnovená vesnice však byla postavena na novém místě. Starý Rousměrov stával v lese zvaném Nivky.
  Laštovičky vznikly parcelací dvora roku 1786. Původně zde stávala osada Suk, která zpustla, nově osazena se jmenovala Nový Rousměrov, který byl k roku 1669 rovněž pustý. Ještě ve III. vojenském mapování můžeme identifikovat název Suk a blízký vrch Suky 583 m.n.m.
  Světlá stávala mezi Chlumkem a Meziříčkem, kde je polní trat' „na Světlých". Jako ves se uvádí roku 1556, od roku 1557 pak jako ves pustá.
  Žďárná byla dle urbáře z roku 1585 pustá. Na místě této zaniklé vesnice byl roku 1838 založen Geršov.
  Pohořílky také na čas zpustly: poprvé se připomínají jako osedlé roku 1376, potom k roku 1609 jako pusté a 1680 znovu osedlé, patřící ke Stránecké Zhoři.
  Svařenov – roku 1491 bylo ve vsi 5 a ¾ lánu, které získal Vávra z Bystřice od Jiříka z Všeborova. Pustým se uvádí v létech 1156 – 1591.
  Starý Telečkov náležel roku 1370 ke zboží hradu Mostic a v letech 1146 – 1670 hradu Meziříčí. Koncem 17. století musel být pustý, protože nynější osada s názvem Starý Telečkov vznikla roku 1780 z rozparcelovaného panského dvora.
  Hojšiny: pustá ves „na Hojšinách" se roku 1480 připomíná u Horních Borů.
  Loučky zanikly jižně od Křižanova – roku 1546 již byly pusté. Dodnes chodí křižanovští na procházku „do Louček" k Loučskému rybníku.
  U Bobrové zpustla ves Břidla, o níž je zmínka z roku 1436.
  U Březejce v lokalitě Chlostov zanikla vesnice Chlístov, která se roku 1552 uvádí již jako pustá.
  V trati „v Kyjovech" u Ronova poblíž (Nového) Ořechova zanikla vesnice Kyjov. Na místě Jakubovického dvora stávaly Jakubovice, analogicky na místě Křeptovského dvora bývala vesnice Křeptov. Zaniklá obec Rohy se nacházela u Heřmanova.
  Ves Kosovy stávala u Pikárce, kde se po ní zachoval název polní trati. Připomíná se roku 1393, kdy byla přifařena do Křižanova. Ve smlouvě o prodeji moraveckého statku z roku 1595 je již uvedena jako pustá.
  Urbanice stávaly mezi Vídní a Dobrou Vodou v trati Urbanice a náležely žďárskému klášteru. K roku 1487 byly pusté. Více o Urbanicích v článku Ing. Karla Hromka v tomto čísle Velkomeziříčska.
  Ves Zahradiště zanikla před rokem 1503 a roku 1552 byla obnovena. Je pravděpodobné, že se jedná jen o přeložení sídla, neboť východně od nynějších Nových Zahradišť je polní trat' zvaná Staré Zahradiště.
  Vesnice Vetla se k roku 1439 uvádí jako pustá. Stávala mezi Vatínem a Žďárem nad Sázavou v lokalitě zvané Vetly.
  Roku 1640 je zmiňována pustá Víska u Bohdalova při prodeji kučerovského statku.

  Prameny: Nekuda, V. 1961. Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno: Krajské nakladatelství v Brně 1961. 232 s., Hosák, L. 1938. Historický místopis země Moravskoslezské. 2. vydání. Praha: Academia 2004. 1144 s., Matriky obcí, Mapy III. vojenského mapování

  Helena Švecová

  Zaniklá ves Urbanice
  O její přesnou lokalizaci se zasloužila náhoda: v roce 1985 při provádění meliorací u Dobré Vody byl drenážním strojem překopán kamenný základ domu a kamenem roubená studna ze zaniklé vsi Urbanice. Do té doby nikdo ze současníků nevěděl, kde se obec, z níž se zachoval pouze název, přesně nacházela. Zastupitelstvo Dobré Vody v roce 2006 rozhodlo, že označí prostor, kde se nacházely středověké Urbanice, pamětním kamenem. Na památku dávné vsi a jejích obyvatel byl u mistra Štoksy z Oslavice objednán pamětní kámen z amfibolitu, který byl slavnostně odhalen 14. září 2008. Na kameni je nápis: „Památce obyvatel zaniklé vsi Urbanice, která stávala v těchto místech ve 13. – 15. století." Úpravu okolí památníku provedli obyvatelé Dobré Vody. V den slavnosti vyšel průvod ve 13 hodin z Dobré Vody. Po uvítání starostkou Marií Žejškovou přednesl projev autor scénáře slavnosti Karel Hromek.

  Obsahem sdělení byla historická fakta o zaniklé vsi Urbanice:
  Vesnici Urbanice založil žďárský klášter někdy koncem 13. století. Usadil zde své lidi, aby pro něj vzdělávali zdejší půdu. Byla to obrovská práce: bez jakékoliv mechanizace snad jen s pomocí tažných zvířat vymýtit les, vybrat kameny, zorat půdu a zasít ji. Chudá sklizeň se sklízela za pomoci srpů. Kdo byli první obyvatelé Urbanic? Byli to lidé z okolí, nebo ze vzdálenějších krajů? Nevíme přesně ani to, kolik zde bylo domů. Byly totiž většinou ze dřeva a nezachovalo se z nich nic. Urbanice pro svou vrchnost nepředstavovaly žádný velký zdroj příjmů, proto o nich klášterní urbáře mlčí. Víme jen, že urbaničtí poddaní museli mimo svých dalších feudálních povinností odvádět klášteru vosk na výrobu svíček. Nakonec zde v roce 1486 zbyly jen dva domy a zřejmě už byly opuštěné, neboť se o jejich pozemky v Urbanickém žlebě svářili Dobrovodští s Vídeňskými. Tento spor se dostal až před úředníky brněnského práva, kteří konstatovali, že dožívající ves, která odedávna patřila žďárskému klášteru, náleží ke křižanovskému panství, které tehdy vlastnili páni z Pernštejna, a že vídeňští k ní žádného práva nemají. Při té příležitosti brněnský soud rozhodl, že poddanské dávky vosku mají držitelé urbanických pozemků odvádět nové křižanovské vrchnosti. A jak se tehdy včelí vosk získával? Chov včel ještě neexistoval. Vosk a med se získával tzv. brtnictvím. Brtníci byli lidé, kteří vyhledávali staré stromy, v jejich dutinách žily divoké včely. V období, kdy končila hlavní snůška medu, tito staří včelaři šplhali po stromech, vybírali z dutin stromů včelí plásty i se včelami a medem do pytlů. Včely potom v pytlích utopili, vyndali plásty, které rozmačkali a získali z nich med. Ten museli přecedit přes řídké plachetky, neboť obsahovaly i vosk. Vosk potom vytavili v nádobách, opět přecedili, aby se oddělila papírovina včelích plástů a získaný čistý vosk prodali držitelům urbanických pozemků, kteří jej odnesli bud' klášteru nebo na správu pernštejnských panství do Křižanova. Nakonec někdy koncem 15. století po dvou stech letech existence zmizely i dva poslední urbanické domky z povrchu země a v těchto místech byly podle tehdejšího obyčeje založeny pány z Pernštejna Urbanické rybníky.

  Po odhalení pamětního kamene následovalo jeho požehnání křižanovským farářem Tomášem Holcnerem s modlitbou za zemřelé obyvatele Urbanic. Poté pronesl krátký projev Ing. Jan Kasal za současné žďárské občany a jejich jménem zapálil u pamětního kamene velkou voskovou svíci. Následovalo Schubertovo Ave Maria v podání Márinky Ambrožové za doprovodu paní učitelky Němcové. Na závěr byla předvedena scénka o založení Dobré Vody a Urbanic, k níž napsal scénář Karel Hromek. Slavnostní setkání zakončila hudba a předání malých pozorností pro účastníky.

  Každoroční putování z Dobré Vody k pamětnímu kameni v Urbanicích a projev úcty k jejich dávným obyvatelům se stalo již tradicí.

  Foto: Zuzana Najtová, zaniklá ves Urbanice

  Karel HROMEK, Křižanov
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 16:59 hodin:
  Z policejního deníku: opilá agresivní žena se zranila, opilec seděl na chodníku, šestnáctiletý hoch usedl opilý za volant
  U silně opilé agresivní ženy zasahovala v úterý 26. ledna po sedmé hodině večer v bytovém domě v Jihlavě policisté a záchranáři. Pětadvacetiletá žena si způsobila povrchová řezná poranění, chovala se značně agresivně. Při dechové zkoušce jí policisté naměřili hodnotu 2,7 promile alkoholu. Po ošetření byla převezena na záchytku k vystřízlivění. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno dnes v 16:23 hodin:
  Auto, se kterým řidič ujížděl policistům, patři matce řidiče bez řidičáku, policistům se přihlásil důležitý svědek
  Policistům se na základě zveřejněných výzev přihlásil řidič kamionu, kterého ohrozil řidič osobního auta ujíždějící policejní hlídce. Policisté v Třebíči v pondělí 25. ledna deset minut po půlnoci chtěli zkontrolovat osobní vůz, jeho řidič však nereagoval a začal ujíždět. Zastavila jej až nehoda na silnici I/23 směrem na Krahulčí asi ve tři čtvrtě na jednu v noci.
 • Vydáno ve středu 27.1.2021 :
  Zděděná sbírka obrazů Josefa Kosinky by mohla být instalována ve Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou
  Výstavní síň, kde budou vystaveny obrazy ze sbírky, kterou Žďár nad Sázavou před lety vedle finanční hotovosti zdědil po Jitce Bödefeldové, dceři žďárského malíře a patriota Josefa Kosinky (1908 – 1983), a po jejím manželovi, by měla vzniknout v jedné z místností žďárské Staré radnice. Kosinkova dcera Jitka Bödefeldová zemřela v roce 2003, dva roky po ní zesnul její německý manžel Albert.
 • Vydáno ve středu 27.1.2021 :
  Registr vozidel v Jihlavě již funguje v běžném režimu, pracovníci se vrátili z karantény
  Kvůli nemoci Covid-19 musel být v minulém týdnu omezen provoz registru vozidel na odboru dopravy u autobusového nádraží v Jihlavě. Nyní je však většina pracovníků zpět a registr již funguje v běžném režimu.
 • Vydáno ve středu 27.1.2021 :
  Sněžení nejvíce komplikuje dopravu na Žďársku
  Na silnicích Žďárska, kde stále sněží, se stalo dnes, ve středu 27. ledna ráno, několik nehod. Jedna nehoda se zraněním se stala před půl sedmou u obce Záseky, kde se střetlo osobní auto s nákladním vozem. Silnice mezi Netínem a obcí Záseky je neprůjezdná. Uvedla to policejní mluvčí Dana Čírtková.
 • Vydáno v úterý 26.1.2021 :
  Havlíčkův Brod je Historickým městem roku 2020, postupuje do celostátní soutěže
  Havlíčkův Brod získal titul Historické město roku 2020 za Vysočinu a postoupil tak do celostátního kola soutěže, jejíž výsledky budou vyhlášeny v dubnu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.
 • Vydáno v úterý 26.1.2021 :
  Na Vysočině loni zemřeli při nehodách tři cyklisté; příčina vážných zranění nebo úmrtí cyklisty při dopravní nehodě je poranění hlavy
  Dodržováním zásad bezpečné jízdy cyklisté výrazně snižují nebezpečí úrazů, které hrozí i ostatním účastníkům silničního provozu. Proto by cyklisté měli dodržovat základní pravidla související především se svojí bezpečností.
 • Vydáno v úterý 26.1.2021 :
  Z policejního deníku: krádež horského kola, žena neplatí alimenty, šoféři bez řidičáků
  Policisté pátrají po pachateli, který v sobotu 23. ledna v době mezi čtvrtou odpoledne a devátou hodinou večer v Jihlavě - Pávově sebral jízdní kolo a majiteli způsobil škodu za přibližně dvacet tisíc korun. Pachatel vnikl na pozemek rodinného domu, dále vešel do neuzamčené dílny a ukradl odložené horské kolo značky Radon. Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody a po pachateli a jízdním kole pátrají. Zároveň připomínají, že je nutné objekty důsledně zamykat. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno v úterý 26.1.2021 :
  Za přetížená vozidla padají vysoké pokuty; policisté z Kamion týmu se loni zaměřili na vozidla převážející dřevo
  Policisté ze speciálního týmu „Kamion“ Krajského ředitelství policie kraje Vysočina věnují dlouhodobě pozornost důkladným kontrolám kamionové dopravy, a to zejména na dálnici D1, ale také na ostatních důležitých a páteřních silnicích nižších tříd. V loňském roce jsme ale zvýšenou pozornost věnovali kontrolám vozidel převážejícím dřevní kulatinu.
 • Vydáno v úterý 26.1.2021 :
  Tuhou zimu prožívají nejhůře dravci a sovy, kterým jde často o život
  V lednu jsme se dočkali sněhu a několika mrazivých dní. Zatímco rodiče s dětmi oprášili brusle a sáňky a zimu si užívají, zvířata prožívají těžké období. Připravili jsme přehled jak a koho v zimě správně přikrmovat a jakých pravidel se držet. Možná vás překvapí, že nejohroženější skupinou jsou dravci, sovy a krkavcovití ptáci.
 • Vydáno v úterý 26.1.2021 :
  Výjimečná naučná stezka Šebeň nedaleko Velkého Meziříčí je poškozená
  Unikátní trasa, která prochází přírodní památkou Šebeň a pojednává o životě mravenců, je ve špatném stavu. Na vině je těžká lesní technika, která těží a transportuje dřevo napadené kůrovcem i přes část naučné stezky.
 • Vydáno v úterý 26.1.2021 :
  „Covidový“ rok přinesl v Jihlavě více porodů; narodilo se 1370 dětí
  Plánovaná péče byla loňský rok v jihlavské nemocnici omezená, ale počty porodů vyšší, než předchozí roky. V roce 2020 se narodilo o šedesát dětí více, než v roce předchozím. Stále oblíbenější je místní porodnice také pro ženy z okolních měst.
 • Vydáno v úterý 26.1.2021 :
  Do schránek havlíčkobrodské Charity v někdo vložil obálky s penězi, ta je ale přijmout nemůže
  Ve dvou poštovních schránkách služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod nalezli zaměstnanci neoznačené obálky s penězi. Zda jde o dar, není zřejmé. Charita proto odevzdala peníze na příslušné městské úřady. Nyní se čeká, zda se k penězům někdo přihlásí, jinak peníze propadnou městům.
 • Vydáno v úterý 26.1.2021 :
  Na Vysočině je 276 mostů, žádný není v havarijním stavu
  Na Vysočině je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR celkem 276 mostů. 174 se jich nachází na silnicích I. tříd a v součtu mají délku 4,5 km. Zbytek 102 mostů je v trase dálnice D1 nebo ji překlenují a mají celkovou délku 3,6 km. Pomyslným rekordmanem je okres Žďár nad Sázavou, kde je celkem 93 mostů (D1 57/ sil. I. tř. 35) v celkové délce 2,6 km.
 • Vydáno v pondělí 25.1.2021 :
  Z policejního deníku: zloděj vzal šperky a peníze, opilec skončil na záchytce, řidiči a řidičky pod vlivem alkoholu a drog
  Policisté prověřují případ pachatele, který se v sobotu 23. ledna v době mezi čtvrtou hodinou odpoledne a osmou večer v Jihlavě vloupal do domu na ulici Nad Plovárnou. Zloděj vnikl na zahradu rodinného domu, poškodil dveře, rozbil okno a dostal se dovnitř. Z domu vzal finanční hotovost a šperky, čímž způsobil škodu asi pětadvacet tisíc korun. Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání tří trestných činů, a to krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Po pachateli a odcizených věcech pátrají. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno v pondělí 25.1.2021 :
  Poctiví nálezci odevzdávají do městských ztrát a nálezů i desítky tisíc korun
  V minulém roce se do ztrát a nálezů odevzdalo 238 nalezených věcí. „Mezi odevzdanými nálezy jsou například tašky s oblečením, nářadí, brýle, klíče či mobilní telefony,“ uvedla Kateřina Škarková ze správního oddělení magistrátu města. Výjimkou nejsou ani peněženky s většími finančními obnosy či zlaté šperky.
 • Vydáno v pondělí 25.1.2021 :
  Řidič v noci nebezpečnou jízdou ohrožoval ostatní, policistům nezastavil, nakonec havaroval; policisté žádají o pomoc svědky
  Policisté se obracejí s naléhavou výzvou na motoristickou veřejnost v souvislosti s nočním pronásledováním osobního vozu, jehož řidič odmítl zastavit v Třebíči na pokyn policejní hlídky, která chtěla provést silniční kontrolu tohoto vozidla. Policisté v Třebíči dnes, v pondělí 25. ledna, v noci v 00:11 hodin chtěli zkontrolovat osobní vůz Škoda Felicie tmavě zelené barvy, které projíždělo v Třebíči po Žerotínově náměstí. Řidič na výzvy policistů k zastavení nereagoval a z místa začal ujíždět po ulici Pražská. Policisté řidiče začali pronásledovat. Řidič ujíždějícího vozidla pokračoval ve vysoké rychlosti po ulici Pražská a poté po silnici I/23 přes Červenou Hospodu, Štěměchy do Předína, kde náhle odbočil na obec Želetava. V Želetavě se vozidlo pohybovalo zhruba kolem 00:22 hodin.
 • Vydáno v pondělí 25.1.2021 :
  Za krádeže v jihlavské prodejně recidivistovi hrozí až osmiletý trest
  Tuňákové konzervy a lososový krém za více než dvacet tisíc korun odcizil v jihlavské prodejně šestadvacetiletý muž. O týden dříve při jiné krádeži napadl dokonce zaměstnance obchodu, kteří se mu snažili v odcizení lahví alkoholu zabránit. Navíc se jedná o opakovaně soudně trestaného recidivistu. Policisté muže zadrželi, byl obviněn ze spáchání tří trestných činů a na podaný návrh byl vzat do vazby, hrozí mu až osmiletý pobyt za mřížemi.
 • Vydáno v pondělí 25.1.2021 :
  Domácnosti navštíví pracovníci statistického úřadu
  Od 30. ledna do 13. června 2021 navštíví domácnosti v Jihlavě pracovníci Českého statistického úřadu. Výběrové šetření s názvem Životní podmínky 2021 naváže na předchozí ročníky, které shromažďují údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 33 evropských zemích.
 • Vydáno v pondělí 25.1.2021 :
  Kolem skal ve Žďárských vrších pokračuje těžba, dominanty se po létech odhalují
  I nadále bude probíhat těžba dřeva v okolí přírodních památek a rezervací Žďárských vrchů, kde v důsledku řádění kůrovce, sucha a kalamit odumírají a padají zejména přestárlé porosty. Těžit se tak stále bude například v okolí Drátníku, Lisovské skály i u Devíti skal, tudíž lidé by při aktuálních procházkách do přírody měli dbát na svoje bezpečí a nevstupovat do míst, kde se práce provádějí.
Další články vydané ve dnech 12. 1. 2021 - 27. 1. 2021:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2021) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
18. 1. 2021 - Svatou zázračnou vodu může mít každého 18. a 19. ledna doma každý z nás!

13. 1. 2021 - Je nejvyšší čas se začít učit radikálnímu konservatismu: Tedy, jak se léčit sami a bez lékařů!

8. 1. 2021 - Jak může rozumný člověk věřit vědcům, kteří sami vyznávají nesmyslné bludy?

7. 1. 2021 - Gulagy a koncentráky vždy začínají prvním dobrovolným odevzdáním částečky vlastní svobody!

1. 1. 2021 - K novému roku 2021: Nikoho nenuťme činit to, k čemu nechceme být někým nuceni my sami!

26. 12. 2020 - Neomylnou předzvěstí kamenování je, když si dav před Pravdou s křikem zacpává uši.

25. 12. 2020 - Využijme moci Slova!

20. 12. 2020 - Co vlastně byla Betlémská hvězda? Rozhodně ne to, co si myslíme!

20. 12. 2020 - Co bylo, bylo. Nyní vykročme na zcela nové cesty – je to jen k našemu prospěchu!

14. 12. 2020 - Dávný předvánoční rozhovor s Oldou Říhou: Zapomenout na všední skuhrání…


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…

- Jak jsem kdysi rozebíral a vzápětí postavil – kremační pec!

- Důstojník socialistické armády zůstane důstojníkem – i kdyby byl třebas ministrem!

- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...