Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2021), vychází již 8955 dnů

Dnes je sobota 17. duben
(4. duben církevního kalendáře iuliánského)
• 2021 rok křesťanského letopočtu
• 7510 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 17. 4.:
Sobota po první neděli Velikonoční Sv. Aniceta, papeže a mučedníka
 • 25.3.2021:
  Covidová cesta k inflaci a socialismu
  Covidová krize už trvá téměř rok a zasáhla nejenom zdravotní stav lidí a fungování zdravotnických systémů. Stala se katalyzátorem změn v ekonomice i společnosti, které směřují k daleko zásadnější proměně našeho světa, než si je většina z nás ochotná připustit.
  Před rokem byli obyvatelé téměř všech zemí na naší planetě zaskočeni přístupem, který jejich vlády unisono zaujaly k před několika měsíci se vynořivší epidemii nového koronaviru v daleké čínské provincii Chu-pej. Během několika týdnů byl prakticky ve všech státech světa bez ohledu na jejich politické zřízení a společenské tradice přijat zcela bezprecedentní jednotný přístup k řízení společnosti ohrožené neznámou epidemií.

  Tento přístup vychází z premisy, že život každého jednotlivce má pro společnost absolutní hodnotu a jeho záchraně musí být podřízeno úplně všechno. To je v dějinách lidské společnosti zásadní novum, neboť žádná lidská společnost k jednotlivci v situaci svého ohrožení takto nikdy nepřistupovala. Naopak, smrt člověka bývala chápána až donedávna jako přirozená součást života, jako jeho nevyhnutelné zakončení, které k normalitě světa patří. Zdroje a možnosti lidské společnosti byly vždy omezené a pro lidstvo bylo proto základním imperativem zajistit přežití a reprodukci společnosti, chránit její mladou generaci a produktivní síly. Život jednotlivce absolutní hodnotou nikdy nebyl, každá lidská společnost si až dosud stanovovala morální právo požadovat od svých příslušníků i oběť nejvyšší, pokud šlo o přežití celku, jeho záchranu či obranu.

  To dnes jakoby neplatí. Vlády a společenské autority se tváří, že společnost každému svému členovi zajišťuje stejný přístup k maximální lékařské péči a hlavní katastrofou, která nám prý hrozí, je situace, kdy by lékaři museli volit, komu se špičkové péče má dostat a komu ne.

  To je však absolutní manipulace, toto dilema musejí lékaři řešit neustále a dosud tak vždy činili a činí. Žádná existující společnost na světě není schopna zajistit dostupnost špičkové zdravotní péče pro veškerou svou populaci a není pravdou, že polymorbidní příslušníci nejstarší generace mají u nás či kdekoliv jinde na světě plošně k této maximální péči masově volný přístup. Ani nejbohatší země si nic takového nemohou dovolit.

  V případě covidové krize však vytvářejí oficiální místa i média falešný dojem, že stát takovou povinnost má a celá společnost má kategorickou morální povinnost státu za cenu jakýchkoliv obětí umožnit zachránit každý lidský život, nebo se o to alespoň pokusit.

  Proti této lživé moralistní manipulativní demagogii zneužívající humanistické a křesťanské tradice je velmi obtížné či zcela nemožné se v éře politické korektnosti otevřeně postavit.

  Je příznačné, že stejná logika a stejné morální vydírání společnosti byly použity i v případě masové migrace. Kategorický imperativ pomáhat – tentokrát masám stěhujících se migrantů – i za cenu sebezničení a rozvratu vlastní společnosti a ohrožení její budoucnosti byl vládami i mezinárodními organizacemi prosazován jako jedině možný. Nic nevadí, že žádný stát takto – jak vůči migrantům, tak v případě epidemie – v historii nikdy nepostupoval a vždy dosud vycházel z premisy ochránit především přežití a budoucnost vlastní společnosti jako celku.

  U nemoci Covid-19 se mělo už před rokem za prokázané, že její epidemie ve větší míře neohrožuje děti ani mladé a zdravé lidi. Naopak, její rozhodující část probíhá skrytě a bezpříznakově. Fatálně ohrožena je pouze velmi malá část nejstarší populace s mnoha polymorbiditami. Ta je přirozeně ohrožena na životě jakýmikoliv dalšími zdravotními riziky, takže její zvýšené ohrožení novou epidemií nebylo nic výjimečného ani překvapivého. Všechny epidemie se takto chovají a přestože se lidstvo vždy snažilo své nejstarší a nejslabší chránit a léčit, byli obvykle nejčastějšími oběťmi. Vždy však bylo vždy jasnou prioritou udržení a zajištění normálního fungování společnosti. Dnes nikoliv.

  Na nově postulované premise morální povinnosti státu ochránit za cenu jakýchkoliv obětí a společenských nákladů každý lidský život – zřejmě inspirován WHO či OSN – vznikl mezinárodní názorový mainstream, který na rozdíl od minulosti od prvopočátku prosadil zcela nečekaný a netradiční přístup k epidemii – totální paralýzu společenského i ekonomického života s údajným cílem šíření viru jakoby vymýtit, a to právě pod záminkou ochrany nejstarších a vážně nemocných.

  Namísto toho, aby vládám bylo doporučeno posilovat své zdravotnické systémy, urychleně doplnit a vyškolit zdravotnický personál, pořídit potřebnou techniku a léky a chránit rizikové skupiny, zavřely v březnu 2020 vlády napříč kontinenty jako přes kopírák školy, obchody, hranice a firmy, uzemnily letadla, umlčely kulturu a všem lidským obyvatelům naší planety nasadily na obličeje roušky a respirátory. Čím bohatší a vyspělejší země, tím důkladnější tato opatření byla, a tím větší bylo šíření nového koronaviru a jeho obětí. Odpovídal tomu poté i drastický hospodářský pokles v následujícím roce, který ona země následně zažila.

  Dnes vidíme, že Covid-19 a nový koronavirus evidentně nezmizely, ale mutují a šíří se nahodile a podle nejasné logiky. Co však přetrvává, to je podivný přístup mainstreamových státních a veřejných autorit jak k pandemii, tak s odkazem na ni ke společnosti. Opatření se stále tváří, jako by jejich cílem bylo virus vymýtit, i když už je dávno jasné, že to není možné. Logické by tedy bylo napřít hlavní úsilí na léčbu nemoci Covid-19 a na rozšíření kapacit zdravotnického systému tak, aby byl schopen zvládat léčení ohrožených skupin obyvatelstva. To se však neděje. Stovky miliard dolarů se vynakládají na program vakcinace globální populace neodzkoušenými vakcínami, zatímco léčba samotná a vývoj nových léků evidentně takovou globální prioritou nejsou. Přitom není vůbec jasné, jakou imunitu v těle očkovaných vakcinace opravdu zanechává, jak dlouho bude trvat a jak bude působit na různé mutace viru SARS-CoV-2.

  Tento veskrze podivný a málo uspokojivý vývoj má po roce zkušeností s pandemií na atmosféru ve společnosti a na očekávání veřejnosti velmi negativní vliv. Stát s odkazem na pandemii fakticky zruinoval podnikatelský sektor, některé jeho části jako turismus, leteckou dopravu, pohostinství aj. fakticky svévolně zlikvidoval. Celou ekonomiku učinil prakticky závislou na státních dotačních programech a diskrétních rozhodnutích vlády.

  Stát se chová jako za války a roztáčí obří dluhové financování svých explodujících výdajů bez ohledu na jejich udržitelnost a dlouhodobé důsledky. Devastací podnikatelského sektoru a suspendováním občanských svobod pod záminkou ochrany společnosti proti pandemii na sebe stát strhl veškerou moc a podřídil jí na zjevně neomezenou dobu své občany. V zájmu údajné záchrany nejstarší generace a vážně nemocných, která se stejně nezdařila, nemilosrdně zničil existenci statisíců a miliónů ostatních, kteří novým koronavirem vážně ohroženi nebyli. Zcela vědomě a bez zaváhání vlády prakticky všech zemí rozvrátily své veřejné finance a bez ohledu na dosavadní stav svého zadlužení ho dále giganticky zvyšují. Lze bez přehánění říci, že veřejné finance byly vládnoucími elitami zcela plánovitě obětovány s evidentním cílem zakrýt míru devastace, kterou vládami uvalené lockdowny ekonomice a společnosti působí.

  Roční trvání koronavirové krize už je docela dlouhá doba na to, aby se ve společnosti začaly vytvářet určité stereotypy chování a začaly formovat zájmy a očekávání, které odpovídají změněným poměrům a znamenají faktické opuštění zásad svobodně tržní ekonomiky a politické demokracie.

  Společnosti byla vnucena představa, že stát odpovídá za podmínky existence každého člověka, a proto mu musí také náležet odpovídající moc nad jednotlivci. Svoboda občana a jeho primární odpovědnost za svůj život a své štěstí byly s přispěním horlivě šířené koronavirové paniky odstraněny z piedestalu základních společenských hodnot. Pod vlajkou boje s pandemií se zavádí nový model společnosti, v němž je každý občan pouhým závislým klientem všemocného státu, na jehož dotacích existenčně závisí bez ohledu na to, zda je zaměstnancem či podnikatelem, který je zbaven svobody pohybu, který je možný pouze se státním souhlasem a jehož podřízení nové totalitě je viditelně demonstrováno veřejným zakrýváním obličeje a neustálým testováním.

  Zavedení tohoto „nového nevolnictví“ je prováděno postupně, aby nebudilo masový odpor. Média ve společnosti šíří pocit, že stejně jako nemoc nesmí vést ke smrti, tak i podnikání nesmí vést ke krachu. Pod jejich vlivem lidé přestávají chápat, že existenční a podnikatelské riziko jsou přirozenou součástí svobodného života a že je odpovědností každého s nimi počítat a předcházet jim. Šíří se víra, že to má být stát, který musí jednoho každého chránit, sanovat, dotovat a všechny možné škody mu kompenzovat. Pojem podnikatelské riziko zmizel ze světa, bankrot není přirozenou součástí hospodářského života, ale nepřijatelnou anomálií, která - pokud nemá být řešena nástroji trestního práva – musí být sanována a kompenzována státem z veřejných prostředků. Pro parciální zájmy různých vlivných podnikatelských skupin může být tento vývoj příznivý, a proto proti etatizaci ekonomiky a jejímu postátňování nikdo neprotestuje.

  Pomocí státních „protikovidových“ dotačních programů je vytvářena Potěmkinova vesnice zakrývající před veřejností šíři hospodářského rozvratu. Všechny „kurzarbeity“ a další dotační schémata uměle udržují zaměstnanost na pracovních místech, která již fakticky neexistují, a tak i v největší hospodářské krizi od války trvá nedostatek pracovních sil. Zombie firmy dál vegetují a sají veřejné prostředky. Celkový dopad tohoto vývoje na devastaci podnikatelského prostředí a svobodný trh je fatální. Veřejnost při tom nabyla přesvědčení, že každý podnikatelský neúspěch musí být z veřejných zdrojů pokryt a sanován a že je to tak správně. Opozice se s vládou předhání v požadavcích na ještě štědřejší subvence a kompenzace všeho všem.

  Předání veškeré moci ve společnosti do rukou státu a jeho byrokracie neprobíhá na rozdíl od komunistické minulosti cestou revoluční, ale evoluční. Už se nehovoří o revoluci ale o „resetu“ západní společnosti. Avantgardou nové společnosti už není dělnická třída, ale samozvané elity zaštítěné největším nadnárodním byznysem. Dnes jsou to ti nejbohatší, kteří volají po omezení soukromého vlastnictví a financují protikapitalistická hnutí.

  Katalyzátorem zásadní společenské přeměny není rozvrat způsobený světovou válkou jako v minulosti. Její úlohu převzala globální pandemie a umělý společenský a hospodářský rozvrat, který byl kolem ní uměle vyvolán. Jeho specifickou vlastností je, že je vytvářen a udržován na dluh za veřejné peníze. Vlády eskalují své deficity nad rámec představitelného a centrální banky v rozporu se všemi dřívějšími pravidly tento dluh profinancovávají.

  Měnová zásoba bobtná, ale inflace se nikdo nebojí. Má se za to, že to je hrozba minulých generací. Kvantitativní uvolňování, kursové závazky, odkup dluhopisů centrálními bankami, záporné úrokové sazby, to vše patří do arsenálu postupného zničení ekonomické základny starého řádu. Západní vyspělé ekonomiky v jejich důsledku dávno ztratily dynamiku, nejsou schopny restrukturalizace a ztrácejí konkurenceschopnost. Všudypřítomné jsou rostoucí cenové bubliny na trzích aktiv, především nemovitostí a akcií. Zrychlující se tištění extrémně laciných peněz udržuje toto letadlo při životě.

  Náraz koronavirové recese tyto problémy dále zesiluje. Nejenom proto, že ti zadlužení se stávají ještě zadluženějšími. Úrokové sazby v této situaci ztratily jakýkoliv význam regulačního nástroje hospodářské politiky. Jejich zvýšení by znamenalo devastující pohromu pro veřejné rozpočty i firemní finance. Kdysi vzývaná nezávislost centrálních bank se dnes stala fikcí. Byly podřízeny progresivistické politice, rezignovaly na snahu o vytváření a udržování zdravého finančního prostředí a plně se podílejí na progresivistickém ekonomickém aktivismu. Příkladem budiž aplikace zelené ideologie na regulaci fungování komerčních bank.

  Extrémní měnová i fiskální expanze umožňují maskovat a zakrývat rozměr hospodářské katastrofy, kterou umělé globální zastavení ekonomiky přineslo a přinese. Obnovení rovnováhy a růstu dosavadními nástroji bude nesmírně obtížné, ne-li nemožné. Vše směřuje k nové, trvalé dominantní roli státu v ekonomice – státu, který na sebe vědomě bere úkol „resetovat“ hospodářství a prosadit změny dosavadních principů, na nichž stálo.

  Inflace je v této situaci nevyhnutelnou budoucností, která jediná může redukovat zadlužení a obnovit rovnováhu na úkor úspor obyvatelstva. Bylo tomu tak vždy v přelomových dobách a dobře víme z historie, že žádný nadměrný válečný vládní dluh nebyl nikdy neinflačně splacen. Zadlužené jsou všechny hlavní západní velmoci, věřitelem je naopak nový globální rival Čína. Doba pro roztočení inflační spirály je tedy příznivá.

  Inflace není jediným nástrojem, který silám usilujícím o globální reset hraje do karet. Pády firem, bankroty a krachy, které nastanou či budou hrozit po zastavení či omezení vládních dotačních penězovodů vyvolají potřebu přímého vstupu státu do ekonomiky. Znárodnění či jiné formy vstupu státu do konkrétních firem už však nebudou považovány za akt revolučního násilí, ale za odpovědný a široce schvalovaný krok, který umožní nastolit společenskou zodpovědnost, nediskriminaci a rovnost, stejně tak jako ekologické standardy. Kapitalistickému sobectví bude za potlesku všech učiněna přítrž.

  Vše směřuje do poměrů, z nichž jsme pře více než třiceti lety s námahou vybředli. S novými hesly, novým nátěrem, ale stejnou podstatou. Bumážky, pasy, doložky a nejrůznější povolení a doklady - jak rychle už kolem nás znovu bují. Cenzura, udavačství, trasování, testování, hlášení, perlustrování - my starší si to stále ještě dobře pamatujeme. Je to vše kolem nás znovu a vše směřuje k tomu, že to s námi znovu zůstane. A je to při tom tak jednoduché, stačí pouze strašit dočasným zvýšením úmrtnosti nejstarších a nemocných občanů. Na cestu do nového otroctví se už vydáme sami.
  Jiří WEIGL
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 11:27 hodin:
  Staňte se průzkumníkem městské divočiny
  Všimli jste si malých očiček, pomrkávajících z dlažby Masarykova náměstí v Jihlavě? Souvisejí s výstavou OKULÁR Elišky Hanuš a Hany Sommerové v Nonstrop galerii v Malé Lazebnické ulici. Výstava OKULÁR zde bude až do konce června a její součástí je doprovodná hra, díky které se můžete stát průzkumníkem městské divočiny.
 • Vydáno v sobotu 17.4.2021 :
  Třebíč má suvenýrovou euro bankovku
  Spolek za starou Třebíč letos vydal pamětní suvenýrovou 0 Euro bankovku s motivem města Třebíče. Autorem návrhu třebíčské eurobankovky a realizátorem je PhDr. Martin Herzán – předseda Spolku za starou Třebíč.
 • Vydáno v pátek 16.4.2021 :
  Policisté se zaměřili na železniční přejezdy; řidiči často porušují pravidla
  Policisté odboru služby dopravní policie se dnes odpoledne zapojili do v našem kraji do dopravně bezpečnostního opatření, v rámci něhož se zaměřili na kontrolu dodržování zákonem stanovených povinností při jízdě přes železniční přejezd a chování v jeho blízkosti. Důvodem kontrol jsou kromě jiného také dva nedávné incidenty, které se staly na Třebíčsku, kde řidiči nákladní jízdní soupravy vjeli na chráněný železniční přejezd v momentě, kdy bylo v činnosti světelné i zvukové výstražné zařízení a sklápěly se závory.
 • Vydáno v pátek 16.4.2021 :
  U Hamerského rybníka u Mrákotína budou kvůli opravě silnice mobilní semafory
  Ředitelství silnic a dálnic zahájí v pondělí 19. dubna opravu povrchu u Mrákotína na Jihlavsku na silnici I/23 v délce 1094 metrů podél Hamerského rybníka. V místě prací bude uzavřen jeden jízdní pruh a doprava zde bude organizovaná kyvadlově semafory a to až do středy 28. dubna. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu ŘSD.
 • Vydáno v pátek 16.4.2021 :
  Husova ulice v Havlíčkově Brodě se dočká opravy, bude mít nový povrch i dopravní značení
  Dlouho plánovaná oprava povrchu v Husově ulici v Havlíčkově Brodě začne v pondělí 19. dubna. Práce se dotknou úseku od křižovatky s ulicí Horní po ulici Masarykova a potrvají do pondělí 30. dubna. Nevyhovující živičný povrch nahradí vrstva z asfaltobetonu. Práce budou spojeny s dopravním omezením.
 • Vydáno v pátek 16.4.2021 :
  Z policejního deníku: poškození pracovního stroje a krádež jeho vybavení; nález hlavic německých ručních granátů ve studni; distributor drog dopaden
  Policisté prověřují krádež v Kladerubech nad Oslavou na Třebíčsku. V době od úterního večera 13. dubna do středečního rána se pachatel vloupal do pracovního stroje, který stál u okraje lesa. Odcizil jeho vybavení a pracovní stroj navíc poškodil. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeži. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno ve čtvrtek 15.4.2021 :
  Za okny muzea v Třebíči jsou k vidění poslední majitelé panství z rodu Valdštejnů
  Za okny muzea v Třebíči jsou k vidění dva portréty z expozice Valdštejnové na Třebíči. Jedná se o vyobrazení posledního majitele panství Emanuela Valdštejna a jeho ženy Adrieny rozené Tůmové.
 • Vydáno ve čtvrtek 15.4.2021 :
  Z policejního deníku: posprejovaný vlak; opilý muž se válel na zemi, nadýchal 3,59 promile; alkohol a drogy za volantem
  Na vlakovém nádraží v Nádražní ulici v Náměšti nad Oslavou posprejoval od pondělního odpoledne 12. dubna do úterního rána neznámý vandal vlak. Na odstavenou vlakovou soupravu, na okno a dveře vagonu nastříkal nápis. Policisté provedli šetření a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci a po pachateli pátrají. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno ve čtvrtek 15.4.2021 :
  Díky nové metodě pomůžou gynekologové v jihlavské nemocnici desítkám žen
  V jihlavské nemocnici začali lékaři využívat novou metodu pro pacientky s nádorem děložního těla. Karcinom endometria je nejčastějším gynekologickým onkologickým onemocněním u žen. V Jihlavě pečují o desítky takových žen ročně.
 • Vydáno ve čtvrtek 15.4.2021 :
  Parčík u Žižkovy mohyly na Přibyslavsku prochází revitalizací
  Místo u Přibyslavi na Havlíčkobrodsku, kde podle legendy 11. října 1424 skonal husitský vojevůdce Jan Žižka a které se dnes nachází v katastru obce Žižkovo Pole, se mění k nepoznání. Pokračuje tam rozsáhlá revitalizace zeleně.
 • Vydáno ve středu 14.4.2021 :
  Káně lesní, pták roku 2021, je v Pavlově častým obyvatelem, loni tam pečovali o čtyřiadvacet jedinců
  Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2021 káni lesní. Jde o našeho nejhojnějšího dravce, který je častým obyvatelem záchranné Stanice Pavlov. „Jen za loňský rok jsme pečovali o 24 kání, všechna mláďata a pět dospělých kání se nám podařilo vychovat a vypustit zpět do volné přírody a o dalších pět se stále staráme,“ informoval ředitel záchranné Stanice Pavlov Zbyšek Karafiát.
 • Vydáno ve středu 14.4.2021 :
  Rozhodněte o letošní Absurditě roku - káva z pytlíku, pomlázky neprodávat či chutná koronaviru víc v malých nebo velkých obchodech
  Anketa Absurdita roku, která je každoročně vyhlašována jako součást podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku, se tentokrát zaměřila na vládní opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií. Nemohlo tomu být jinak a jak ukazují nominace, byl to z pohledu podnikatelů docela kovidový bizár. O vítězi hlasujte do 26. dubna zde. Vítězná absurdita bude vyhlášena 28. dubna! Odborným garantem ankety Absurdita roku je Hospodářská komora ČR.
 • Vydáno ve středu 14.4.2021 :
  Z policejního deníku: vloupání do chalupy; muž zaplatil zálohu za auto, které nikdy neviděl; žena skončila na záchytce
  Policisté hledají lupiče, který od začátku dubna do soboty 10. dubna násilím vnikl do rekreačního objektu v Jitkově na Havlíčkobrodsku. Pachatel poškodil vstupní dveře objektu a vnitřní prostory prohledal. Dále se vloupal ještě do garáže u chalupy. Zloděj ukradl mimo jiné nepojízdný motocykl ČZ 175, obrazy a součást křovinořezu, čímž majiteli způsobil předběžnou škodu asi třiadvacet tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a porušování domovní svobody. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno ve středu 14.4.2021 :
  Most na silnici I/38 v Rančířově na Jihlavsku bude opraven za omezeného provozu
  Již letos na jaře by měla být zahájena oprava mostu přes potok Okrouhlík v Rančířově na Jihlavsku na frekventované silnici I/38. Oprava na tahu Jihlava - Znojmo bude probíhat za provozu, byť s nezbytně nutným dopravním omezením, spočívajícím v kyvadlově řízené dopravě na mostě a jeho předmostích. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.
 • Vydáno ve středu 14.4.2021 :
  Ve Starči u Třebíče vysázeli dobrovolníci u cyklostezky další jabloně a slivoně
  Od podzimu zdobí stezku pro chodce a cyklisty, která spojuje Stařeč a Třebíč nově vysazené ovocné stromy. V sobotu 10. dubna se alej ovocných stromů rozrostla o dalších jedenáct nových ovocných stromků slivoní a jabloní.
 • Vydáno ve středu 14.4.2021 :
  Hasiči v pelhřimovské nemocnici skončí, covid lůžka jsou obsazena se sedmdesáti procent
  Sedm hasičů, kteří vypomáhají v nemocnici v Pelhřimově, odsud odejde ve čtvrtek 15. dubna. Do konce měsíce zůstanou v nemocnici tři vojáci, kteří asistují v odběrovém stanu před hlavní lůžkovou budovou nemocnice při odběrech antigenních a PCR testů. Uvedla to mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.
 • Vydáno ve středu 14.4.2021 :
  V jihlavské zoologické zahradě se zabydluje levhart perský z Polska
  Chovný samec levharta perského přicestoval v pondělí 12. dubna ve večerních hodinách do zoologické zahrady v Jihlavě z polské ZOO Plock.
 • Vydáno v úterý 13.4.2021 :
  Srneček opustil velkomeziříčský hřbitov
  Srnec ze hřbitova na Karlově ve Velkém Meziříčí odešel sám. Zaměstnanci technických služeb nebyli od neděle ve hledání srnce úspěšní a úterní sníh, ve kterém nebyly žádné stopy, je utvrdil v přesvědčení, že srnec našel cestu ven. Uvedla to mluvčí velkomeziříčské radnice Zuzana Najtová.
 • Vydáno v úterý 13.4.2021 :
  Univerzita třetího věku nabízí online kurz o duševním zdraví
  Vzhledem k současné epidemické situaci se pro nadcházející akademický rok není možné přihlásit do kurzů Univerzity třetího věku Vysoké školy polytechnické Jihlava (U3V). Od podzimu budou pokračovat ve výuce posluchači, kterým byla v návaznosti na opatření vlády v souvislosti s pandemií koronaviru loni v březnu výuka přerušena. Jedná se o více než 600 posluchačů v Jihlavě i v dalších městech regionu, kde U3V působí - Velké Meziříčí, Třebíč, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. Stávajícím i novým posluchačům U3V nyní nabízí VŠPJ online kurz Základy psychohygieny aneb Jak si udržet duševní zdraví.
 • Vydáno v úterý 13.4.2021 :
  Vedení Jihlavy usiluje o neinvazivní testy na školách
  Primátorka Jihlavy Karolína Koubová se svými kolegy řeší se Svazem měst a obcí ČR (SMOČR) možnost změnit způsob testování v mateřských a základních školách. Město jako zřizovatel základních a mateřských škol má jen velmi omezené možnosti zasahovat do metodiky ministerstva a vládních nařízení. Nyní se ale snaží co nejrychleji změnit způsob testování alespoň prostřednictvím tlaku na vládu a ministerstvo zdravotnictví.
Další články vydané ve dnech 2. 4. 2021 - 17. 4. 2021:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2021) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
8. 4. 2021 - Očkování a testování? Je to hřích, který nás může stát věčný život?

29. 3. 2021 - Jak astrologie funguje, vidíme nejlépe na vyšších horoskopech materialistů

29. 3. 2021 - Smysl života? Hledání správných dveří na konci průchodu!

19. 3. 2021 - Kde se vzaly davy oddaných dnešní diktatuře? Byly tu vždy – stačí si jen osvěžit paměť!

15. 3. 2021 - Je třeba v první řadě hledat léky, nikoli zlikvidovat ekonomiku, brát lidem svobodu a dusit je už rok stanným právem!

14. 3. 2021 - Tajemství české svatováclavské koruny i špatně provedených korunovací

5. 3. 2021 - Jsou politici upsáni Zlému? Ano, ale skoro všichni už dávno předtím, než do politiky vstoupili!

1. 3. 2021 - Protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi – a přemohl jsi je!

27. 2. 2021 - Lunární staročeský kalendář na březen roku 2021

18. 2. 2021 - Boj se Zlem? Ano, ale jeho zbraněmi nelze. Proto nemůže fungovat demokracie!


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…

- Jak jsem kdysi rozebíral a vzápětí postavil – kremační pec!

- Důstojník socialistické armády zůstane důstojníkem – i kdyby byl třebas ministrem!

- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...