Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Obchvat Velkého Beranova na Jihlavsku bude v pátek 30. října předán řidičům

Obchvat Velkého Beranova, který propojí silnice II/602 a II/353, bude pro veřejnou dopravu otevřen v pátek 30. října. Dojde tak ke zkapacitnění nevyhovujícího dopravního napojení Jihlavy na dálnici D1 a odvedení zásadní části tranzitní i osobní dopravy z průtahu Novými Domky a Velkým Beranovem. Současně se zvýší bezpečnost silničního provozu v místech, kudy denně projede více než 12 tisíc aut.
V trase 4,3 km dlouhého obchvatu bylo postaveno pět mostů, z nichž dva nejdelší měří asi 90 a 140 metrů, a přehledná okružní křižovatka silnic II/602 a II/353. Část obchvatu v lese před Novými Domky mezi dvěma největšími mosty je doslova zaříznuta do skalního svahu. Kůrovcová kalamita v tomto úseku obnažila reliéf krajiny a teprve nyní naplno vynikla výjimečnost a náročnost této stavby, která ve zmíněném úseku splňuje kritéria v podstatě horské stavby – podélný sklon (stoupání/klesání) 6% od řeky Jihlavy, prudké střídání hlubokých údolí s mosty a skalních zářezů. Dále je ve směru obchvatu vidět velkorysé řešení křižovatek s bezpečnými odbočovacími pruhy včetně velké kruhové křižovatky o průměru asi 45m se samostatným odbočovacím pruhem ve vytíženém směru D1-Jihlava. Celý obchvat je vybudován v přehledné kategorii komunikace S9,5 (šířka jízdních pruhů 2x 3,5m).
„Dalšími zajímavými technickými detaily jsou např. podzemní retenční nádrž na odvedení dešťových vod z části stavby a vůbec celý systém odvodnění, prudké armované násypy, opěrné zdi, kvalitně provedené navazující místní komunikace včetně dalších mostů - např. nadjezd přes obchvat do Kozlova, protihlukové stěny a rekonstrukce historického mostu Hůlová jako součást místní komunikace do Henčova', uvedl Karel Liška z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

K. Liška doplnil, že ještě zbývá spousta dokončovacích prací zejména kolem mostů. Budou nutná drobná dopravní omezení při provozu – zejména snížení rychlosti, popřípadě omezení průjezdné šířky, dokončení místních komunikací do Nových Domků, do prosince letošního roku a do Henčova včetně mostu Hůlová, do května 2021. Kompletní dokončení celé stavby je plánováno k 30. červnu 2021.

Celá stavba si vyžádala částku 800 milionů korun, z toho evropská dotace včetně podílu ze státního rozpočtu činí 535 milionů korun.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)