Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Po dobu oprav průtahu v Pohledu bude silnice úplně uzavřena

K tomu, abychom zahájili opravu silnice I/19 na průtahu obcí Pohled na Havlíčkobrodsku, již máme potřebné stavební povolení. Momentálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele, přičemž o zakázku v předpokládané hodnotě 23,58 milionů korun bez DPH se uchází 4 subjekty. Z těchto nabídek je nejnižší cena 21,45 milionů korun bez DPH současně s nejkratší dobou uvedení do provozu 16 týdnů. Nyní hodnotící komise vyhodnocuje všechny podané nabídky z hlediska splnění požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ekonomické výhodnosti
Stavba navazuje na již ukončené nebo probíhající opravy silnice I/19 mezi Pohledem a Keřkovem, které zlepšují stav i bezpečnost této komunikace. Technický stav vozovky stávající části silnice již neodpovídá požadavkům kladeným na silnice I. třídy, a tak účelem stavby je zejména zlepšení technického stavu vozovky, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově prodloužení její životnosti. Připravovaná oprava na průtahu Pohledem v celkové délce 1,04 km představuje práce v úseku od konce stavby přeložky silnice I/19 (součást stavby I/34 Rouštany - Pohled) až za poslední sjezd na konci obce Pohled směrem na Simtany. Oprava vozovky bude v celé trase prováděna přibližně s mírnou šířkovou korekcí, aby se docílilo sjednocení šířky na 3,0 m jízdní pruh a 0,25 m vodicí proužky. Celková šířka zpevnění asfaltem bude maximálně 6,5 metru.

V rámci prací dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládce nových. V některých úsecích se přepokládá kompletní sanace vozovky z důvodu nedostatečně únosných okrajů v místech historického rozšiřování komunikace. Dojde rovněž k obnově a doplnění svodidel, aby zádržný systém v řešeném úseku odpovídal současným normám. Způsob odvodnění zůstane zachován. Odvedení vody z povrchu vozovky do uličních vpustí bude v části Přibyslavské ulice zlepšeno novými obrubníky. V úsecích s výskytem silničních příkopů podél silnice I/19 budou tyto pročištěny a osety hydroosevem. Opraven bude 1 propustek pod silnici a dále se pročistí stávající propustky pod sousedními sjezdy. Všechna kolmá čela těchto propustků v extravilánu budou odstraněna a nahrazena čely šikmými.

Opravu plánujme za úplné uzavírky silnice I/19. Důvodem pro toto opatření je nedostatečná šířka stávající silnice, která neumožňuje provádění po polovinách. Doprava bude do 3,5t a nad 3,5t bude převedena na své značené objízdné trasy. V současné době obec Pohled realizuje svoji investiční akci (výstavba nové kanalizace) s uzavírkou ulice Přibyslavská. Termín zahájení opravy silnici I/19 je tak závislý na termínu dokončení kanalizace. Nicméně pokud to bude časově možné, budeme se snažit naši akci realizovat ještě do konce této stavební sezóny.

Martin BUČEK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)