Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V Divišově na Žďársku začne oprava mostu přes Nedvědičku, provoz bude řízen kyvadlově

Rekonstrukce mostu na silnici I/19 v Divišově na Žďársku, který zde překlenuje potok Nedvědička, bude zahájena v pondělí 19. července. Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu po polovinách. V místě prací se bude jezdit kyvadlově jedním pruhem. Provoz bude řízený světelnou signalizací. S uvedením mostu do provozu investor počítá letos v polovině listopadu. Předpokládá se, že dokončovací práce budou probíhat ještě v následujícím roce, ale ty by již do plynulosti provozu na silnici I/19 neměly zasáhnout. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.
Horní i dolní stavba je hodnocena stavebním stavem IV-uspokojivý. Z hlediska stavu mostu jsou nejvýznamnějším poškozením poruchy obkladního zdiva spodní stavby a poruchy pravého krajního nosníku z důvodu průsaků vody nefunkční izolací. Použitelnost mostu zásadním způsobem ovlivňuje i nefunkční záchytný systém.

Navržená rekonstrukce řeší zejména výměnu mostního svršku a vybavení mostu, sanaci podhledu a boků nosné konstrukce a spodní stavby a bude obsahovat tyto práce: Odstranění mostního svršku až na nosnou konstrukci, ubourání vrchu závěrné zídky (případně spádového betonu), ubourání vrchu křídel. Otryskání povrchu nosné konstrukce, vrchu závěrných zdí a křídel vysokotlakým vodním paprskem, zřízení spřažené desky a dobetonování vrchu závěrných zdí a křídel, položení hydroizolace a její přetažení na rub závěrné zdi pod úložný práh, zřízení drenáže rubu opěr, zřízení podélných drenáží v úžlabí, betonáž říms, položení vozovkových vrstev, instalace zábradlí na chodníku, sanace podhledu a boku nosné konstrukce. Betonové části spodní stavby (úložné prahy) budou též otryskány tlakovým vodním paprskem, napenetrovány inhibitorem koroze a sanovány. Betonové křídlo vpravo při opěře č.2 bude otryskáno a osazeno kotvícími trny. I kamenná spodní stavba bude otryskána a uvolněná malta bude odstraněna a spáry přespárovány. Dojde k dosypání náspů u křídel zeminou s jejím následným zpevněním kamennou dlažbou do betonu. Na obou římsách bude instalováno odnímatelné ocelové mostní zábradlí z otevřených válcovaných profilů. Vozovka na předmostích bude provedena v nové skladbě.

Vybraná stavební firma rekonstrukci provede za 7,89 milionu korun bez DPH s termínem uvedení do provozu za čtyři měsíce.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)