Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Budete v době voleb v nemocnici? Existuje několik možností, jak i zde můžete odevzdat svůj hlas

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021. Žádáme pacienty a rodinné příslušníky dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, aby se řádně seznámili s uvedenými podmínkami účasti ve volbách. Existuje několik možností, jak postupovat, odvislých do určité míry od charakteru hospitalizace, a to, zda jde o hospitalizaci dlouhodobou či krátkodobou.
Dlouhodobě hospitalizovaní pacienti:

V případě, že se dlouhodobě hospitalizovaný pacient chce zúčastnit voleb, musí být zapsán do zvláštního seznamu voličů, formulář Nahlášení k zápisu do seznamu voličů pacientovi předá personál oddělení, kde je hospitalizován. Zvláštní seznam voličů musí být na Městský úřad Nové Město na Moravě předán do pátku 1. 10. do 14:00.

Obecní úřady v obcích, ve kterých je volič zapsán ve stálém seznamu voličů, budou o zapsání voliče do zvláštního seznamu informovány. Volič (dlouhodobě hospitalizovaný pacient) pak bude hlasovat v nemocnici do přenosné volební schránky, se kterou se dostaví členové okrskové volební komise. Volič hlasuje pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno, hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.

Krátkodobě hospitalizovaní pacienti:

Mohou volit za předpokladu, že si před nástupem do nemocnice vyřídili voličský průkaz. Volič může o voličský průkaz požádat osobně nebo písemně na obecním úřadě, kde má hlášen trvalý pobyt.

Od 23. září 2021 může obecní nebo zastupitelský úřad začít voličské průkazy vydávat nebo rozesílat.

V pátek 1. října 2021 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou.

Ve středu 6. října 2021 končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu.

Ve dnech voleb pak volič uvědomí zdravotnický personál nemocnice o skutečnosti, že mu byl vydán voličský průkaz a má zájem hlasovat ve volbách.

Voličský průkaz v den voleb volič odevzdá členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou a po prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky volič obdrží úřední obálku s úplnou sadou hlasovacích lístků a bude moci hlasovat. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako nemocnice. V tomto případě může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

POZOR:

Voliči, který je v nemocnici, a:

není zapsán ve zvláštním seznamu voličů,
nemá voličský průkaz,
nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nachází,
nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 6. října 2021 od 16.00 hodin, a nemá-li volič vystaven voličský průkaz, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)