Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2021), vychází již 8983 dnů

Dnes je 16. květen
(3. květen církevního kalendáře iuliánského)
• 2021 rok křesťanského letopočtu
• 7510 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 16. 5.:
Neděle po Nanebevstoupení Páně Sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, patrona zemí Koruny české Sv. Ubalda, biskupa a vyznavače
 • 27.4.2021:
  Prim. MUDr. Radan Doubek: Cílem je poskytovat péči na vysoké úrovni
  Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Pelhřimově vede od letošního roku primář MUDr. Radan Doubek. Jeho hlavním cílem je poskytovat péči na vysoké úrovni a v co nejširším spektru činnosti při zachování příjemného a vstřícného prostředí pro klientky. Zároveň je propagátorem zavádění nových medicínských postupů, jako je např. možnost odběru plodové vody v těhotenství nebo péče o těhotné ženy se závažnými riziky tak, aby nemusely cestovat do vzdálených center. K tomu ostatně pomůže i výstavba nového moderního pavilonu, kam se oddělení přestěhuje a nabídne komfortnější prostředí nebo snazší dostupnost centrálních operačních sálů.
  Gynekologicko-porodnické oddělení zaujímá v pelhřimovské nemocnici významnou roli. Jaké máte cíle ve fungování oddělení?

  V rámci činnosti našeho oddělení bychom chtěli navázat na dosavadní práci a pokud možno ji rozvíjet v souladu s aktuálními trendy. Jako prioritu rozvoje vidím především rozšíření spektra poskytované péče pro naše klientky, a to zejména v průběhu těhotenství a porodu, s důrazem na individualitu a vstřícný přístup. Jde o zavedení některých nových metod a postupů jako jsou například tejpování v graviditě, vaginální napářka během porodu, nebo techniky využívající podpůrného šátku (Rebozo), které provádějí naše porodní asistentky. Další částí je pak specializovaná péče o rizikové těhotné (prenatální diagnostika a některé specializované porodnické výkony). Cílem naší práce je tedy poskytovat péči na vysoké úrovni a v co nejširším spektru činnosti při zachování příjemného a vstřícného prostředí pro všechny klientky.

  V současné době probíhá výstavba moderního pavilonu, kde najdou zázemí mimo jiné tři oddělení: gynekologicko-porodnické, dětské a neurologické. Co pro Vás budou nové prostory znamenat?

  Stávající prostory, ve kterých se nachází naše oddělení, jsou v současné době již zcela nevyhovující, neodpovídající trendům současné medicíny. Proto jsme velmi uvítali rozhodnutí o stavbě nového pavilonu. Očekávaným přínosem je nejen komfortnější prostředí pro naše klientky i personál, ale také výrazné zlepšení po stránce organizační. Jako příklad bych uvedl snazší dostupnost centrálních operačních sálů, možnost rychlejšího řešení akutních stavů vyžadujících mezioborovou spolupráci apod.

  Porod a narození dítěte je jedním z nejdůležitějších okamžiků v životě každého rodiče. Jaké služby rodičkám nabízíte?

  Hlavním cílem našeho snažení je být oporou a pomocí rodičce nebo páru ať už v průběhu těhotenství, porodu nebo po něm. Snažíme se vytvořit, pokud možno, příjemné prostředí s pocitem důvěry a respektu k přáním budoucích maminek, vysvětlit naše plánované postupy, předcházet možným komplikacím, a pokud k nim dochází, řešit je nejlepším možným způsobem. Pracujeme na tom, aby maminky mohly být v co nejčasnějším a největším kontaktu se svým dítětem, a to i u operačních porodů. Zavádíme také nové medicínské postupy (např. obrat plodu v poloze koncem pánevním, možnost odběru plodové vody v těhotenství, péči i o těhotné ženy se závažnými riziky tak, aby nemusely často cestovat do vzdálených center).

  Rýsují se i jiné možnosti týkající se zmírnění bolesti rodiček u porodu, tedy kromě epidurální analgezie?

  Vnímání bolesti za porodu je značně individuální. Pokusy o zmírnění bolestivosti nejen v průběhu porodu sahají hluboko do historie. Od prvotních snah spojených s odháněním démonů a používáním amuletů vedla cesta dále k využití akupunktury a tlakových bodů nebo např. opia, vína či extraktů z konopí. Převratným se stal rok 1846, kdy byla poprvé podána narkóza v podobě, která je blízká dnešní (éter) a již rok poté byla tato forma tlumení bolesti využita k tišení porodních bolestí. Následný vývoj byl pak spojen s hledáním nových účinných látek a aplikačních cest (po roce 1853 využití injekčních stříkaček s jehlou). Dalším významným krokem se stalo zavedení technik regionálního tlumení bolestí – ve formě spinální či epidurální analgezie, resp. anestezie, a to od počátku 20. století. V současné době se při tlumení porodních bolestí snažíme kombinovat metody farmakologické s nefarmakologickými. Na samém počátku je ideální pochopení vlastního průběhu porodního děje rodičkou a partnerem, k čemuž mohou pozitivně přispět např. předporodní kurzy pro těhotné. Z nefarmakologických metod preferujeme za porodu tlumení bolestí s využitím teplé vody (hydroanalgezie), dále možnost audioanalgezie, masáže či aromaterapie. Farmakologické postupy, které využíváme, zahrnují především podávání látek tlumících bolest nitrožilně a jako nejefektivnější metodu pak epidurální analgezii, jejíž aplikace anesteziologem je k dispozici kdykoli 24 hodin denně. Při rozhodování o způsobu analgezie postupujeme vždy individuálně, na základě průběhu porodu a vnímání bolestivosti rodičkou, vždy se snahou respektovat její přání.

  Velkou podporou u porodu bývá pro nastávající maminky otec nebo jiná blízká osoba. Změnilo období pandemie tuto možnost?

  Přítomnost třetí osoby u porodu – nejčastěji otce dítěte – je dnes již standardní součástí moderního porodnictví. I v době zatížené bojem s epidemií Covid-19 tuto možnost zachováváme. K porodu může třetí osoba po změření teploty a provedení testu na Covid-19 s negativním výsledkem. Stejně tak může tatáž osoba každý den na 30 minut navštívit maminku na oddělení šestinedělí.

  V určitém omezeném režimu žijeme kvůli onemocnění COVID-19 více než rok. Odrazilo se toto období i na počtu porodů?

  Počet porodů ve srovnání s předchozími roky zůstal na našem porodním sále přibližně stejný. Budeme rádi, pokud se nám podaří počet porodů navýšit, ovšem to ze zcela jiných důvodů, než jakým je současná epidemiologická situace.

  Zasáhlo onemocnění Covid-19 do chodu pelhřimovského oddělení? Jak například probíhá péče o covid pozitivní rodičky na oddělení?

  Pro péči o Covid-19 pozitivní rodičky byl vypracován standardní postup. Je tedy přesně dáno, jak v takové situaci postupovat. Porod a bezprostřední poporodní období probíhá na samostatném (k tomuto účelu vybaveném) boxu, kde má těhotná žena veškeré zázemí. Vstup na box je omezen pouze pro vyčleněný personál vybavený speciálními pomůckami a oděvem. Obdobným způsobem probíhá následná poporodní péče na samostatných pokojích lůžkové části oddělení vč. péče o novorozence.

  Pane primáři, dokážete odhadnout, kolik dětí jste přivedl na svět?

  Osobní statistiku o počtu odvedených porodů, resp. těch, u nichž jsem byl přítomen, nemám k dispozici. Nicméně za 22 let porodnické praxe na klinickém a následně okresních pracovištích jde nejspíše o několik tisíc porodů.

  Vzpomenete si na první porod, který jste vedl?

  První samostatný porod, který jsem vedl pod dohledem zkušenější kolegyně, si vybavuji velmi dobře. Bylo to v době krátce po mém nástupu na Gynekologicko-porodnickou kliniku na Obilním trhu v Brně a šlo o předčasný porod ve 27. týdnu těhotenství s plodem v poloze koncem pánevním. Dá se tedy říct, že šlo o poněkud netradiční vstup do porodnické praxe.

  Během své praxe jste se zajisté setkal s mnoha zajímavými porodními příběhy. Je ovšem nějaký, na který si vždy rád vzpomenete, tzv. Vám vykouzlí úsměv na tváři?

  Každý porod představuje jedinečný příběh. A vždy, když mohu přispět svým dílem k jeho zdárnému průběhu, ať už jde o situace jednodušší či náročnější, mám radost. Vidět spokojenou zdravou maminku se zdravým miminkem v náručí je pro mě naplňující pocit.

  Jaký máte názor na domácí porody?

  Domácí porody jsou svým počtem okrajovou, ale o to více medializovanou, součástí porodnictví. Osobně nepovažuji porod doma za ideální řešení a nemohu ho doporučit. Otázkou je, z jakých důvodů se těhotná žena nebo pár rozhodují pro porod v domácím prostředí. Může to být dáno například špatnou zkušeností z předchozích porodů v nemocnici, nebo obavami z přílišných intervencí v průběhu porodního děje. V případě, že některá budoucí rodička uvažuje o porodu doma z výše uvedených důvodů, je podle mě nejlepší, má-li o to zájem, situaci s ní probrat a nabídnout možné alternativy – například tzv. ambulantní porod, kdy žena několik hodin po porodu v porodnici odchází domů i s dítětem. Následná péče je pak vedena ambulantně příslušným specialistou, popř. ambulantně v součinnosti s nemocnicí.

  Vzhledem k pokrokům vědy a objevům reprodukční biologie se dnes daří otěhotnět i starším matkám. Kde je podle Vás pomyslná hranice pro početí?

  Určit jednoznačně hranici, za kterou by již nebylo možné jít, je velmi složité. Obecně lze ale říct, že jakýmsi biologickým limitem je věk kolem 45 let. Za ideální období k početí dítěte je považován 20.-30. rok života, ovšem zcela běžným se dnes stává těhotenství mezi 30.-35. rokem. V současné době tedy můžeme být svědky odkládání těhotenství do vyššího věku, s čímž bývá spojeno někdy až automatické spoléhání na obrovské pokroky v oblasti reprodukční medicíny. Je ovšem třeba mít na paměti, že gravidita ve vyšším věku bývá častěji spojena s určitými riziky, ať už jde např. o vyšší pravděpodobnost vzniku abnormalit v genetické výbavě plodu nebo některých mateřských komplikací. Kromě těchto medicínských hledisek jde v případě těhotenství žen kolem 50. roku také o otázku etickou.

  Prim. MUDr. Radan Doubek (*1975, Vyškov na Moravě)

  Lékař specializující se na problematiku rizikových těhotenství a porodnictví, soudní znalec, vyučující na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence Masarykovy univerzity Brno. Vystudoval Gymnázium ve Vyškově na Moravě, poté absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Atestace I. a II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví, atestace v oboru perinatologie a fetomaternální medicína.
  Alexandra KNAPOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v sobotu 15.5.2021 :
  V jihlavské zoologické zahradě se narodil dikobraz palawanský
  V zoologické zahradě v Jihlavě se narodilo mládě dikobraza palawanského. Tento druh hlodavce pochází z filipínskeho ostrova Palawan. Je býložravý, rád pobývá v norách, pod kořeny a v dutinách skal. Je ohrožený úbytkem přirozeného prostředí - kácením pralesů a také lovem pro maso.
 • Vydáno v sobotu 15.5.2021 :
  Festival Hudba tisíců Mahler Jihlava 2021 zahájí koncert Symfonie č. 7 v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava a dirigenta Marka Štilce
  Již dvacátý jubilejní ročník festivalu Hudba tisíců - Mahler Jihlava zahájí ve čtvrtek 20. května v 17 hodin koncert v jihlavském domě kultury zazní Symfonie č. 7 Gustava Mahlera v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava a dirigenta Marka Štilce. Pořadatelé se stále snaží o udělení výjimky pro alespoň 50 diváků, koncert proběhne i na mnoha online platformách.
 • Vydáno v pátek 14.5.2021 :
  Výstava Vladimír Kiseljov – Bratři vášně: Wagner – Bruckner - Mahler v Jihlavě u příležitosti 110. výročí úmrtí skladatele Gustava Mahlera
  Výstava s titulem Vladimír Kiseljov – Bratři vášně: Wagner – Bruckner - Mahler bude od úterý 18. května k viděni v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě. Kurátorem výstavy je Jiří Tichý. Vernisáž se z epidemiologických důvodů uskuteční pouze ONLINE v pondělí 17. května v 17 hodin na facebooku Domu Gustava Mahlera. Součástí bude hudebně výtvarná performance Vladimíra Kiseljova na znějící 4. větu Symfonie č. 1 Gustava Mahlera.
 • Vydáno v pátek 14.5.2021 :
  Z policejního deníku: policisté chytili zloděje dlažby; krádež notebooku a dalších věcí z auta; opilci skončili na záchytce
  Policisté z Kamenice nad Lipou dopadli zloděje kamenné dlažby z počátku dubna v Žirovnici na Pelhřimovsku. V době od konce března do neděle 4. dubna, tehdy neznámý pachatel odcizil u rybníka Budín dvaadvacet kamenných desek, čímž majiteli způsobil škodu přes patnáct tisíc korun. Policisté na základě získaných poznatků v rámci intenzivního prověřování policisté vypátrali ukradenou dlažbu a odhalili dva muže podezřelé z této trestné činnosti. Dlažbu si tak mohl vzít zpět její majitel a oběma mužům policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno v pátek 14.5.2021 :
  Dominanta Karlova náměstí v Třebíči bude do konce října zrekonstruovaná
  Pískovcové sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí v Třebíči v nadživotní velikosti prochází restaurátorským zásahem Jana Vodáčka z Kamenného Malíkova. Socha včetně žulového soklu byla hodně znečištěna a vyžaduje důkladné vyčištění, drobné defekty, například na levá ruce sv. Cyrila, nebo žehnající ruka se musí opravit.
 • Vydáno v pátek 14.5.2021 :
  Linka 155, která zachraňuje životy, slaví svůj den. Na Vysočině loni záchranáři přijali více jak 87 tisíc tísňových volání
  Za loňský rok ošetřily posádky zdravotnických záchranných služeb v České republice pacienty při 963 130 událostech. Denně vyrazí zdravotníci na pomoc přibližně třem tisícům lidí. Z některé z výjezdových základen napříč republikou vyjede posádka v průměru každou půl minutu. Na začátku naprosté většiny těchto příběhů je trojmístné číslo vytočené na telefonu: 155. Na sobotu, se symbolickým datem 15. 5., připadl už pátý Den linky 155.
 • Vydáno v pátek 14.5.2021 :
  Na silnici I/38 u Havlíčkova Brodu začne oprava kanalizace odvodnění
  V závislosti na počasí, zahájí v pondělí 17. května Ředitelství silnic a dálnic opravu kanalizace odvodnění silnice I/38 v krajnici silnice při výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem na Jihlavu. Jedná se o navazující úsek od současné provizorní komunikace v místě výstavby okružní křižovatky jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu v délce přibližně 200 metrů. V místě oprav se bude jezdit jedním pruhem a dopravu bude řídit semafor.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  Celníci na Vysočině zajistili přes 26 tisíc cigaret bez platné tabákové nálepky
  V rámci celorepublikové kontrolní akce, jež byla zaměřena na značení tabákových výrobků v souvislosti se změnou sazby spotřební daně, zajistili pracovníci Celního úřadu pro Kraj Vysočina 26 600 kusů cigaret.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  V Předíně zbourají most, doprava povede po provizorní komunikaci a řízena bude kyvadlově
  Demolici starého a následnou výstavbu nového mostu na silnici I/23, který v Předíně na Třebíčsku překlenuje říčku Brtnici, provede společnost Mitrenga-stavby, spol. s r.o. za 7,78 milionů korun bez DPH.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  Z policejního deníku: recidivista s komplicem kradli mobily; nález munice z druhé světové války; krádež kola
  Ze spáchání trestného činu je podezřelý devětadvacetiletý muž z Havlíčkobrodska, který ukradl v obchodním domě v Jihlavě zboží v hodnotě za více než třináct tisíc korun. Ve středu 12. května kolem třetí hodiny vzal společně se svým komplicem v prodejně dva mobilní telefony s boxy oba muži se snažili zboží z obchodu odnést bez zaplacení. Zastavil je ale pracovník ostrahy a na místo byli přivoláni policisté. Odcizené zboží muži vydali. Policisté odvezli oba na oddělení policie. Provedeným šetřením zjistili, že devětadvacetiletý muž kradl v obchodě navíc ještě v pondělí, kdy si před devátou hodinou dopoledne odnesl z prodejny telefony v hodnotě přes šest tisíc korun. Policejní inspektor sdělil muži podezření ze spáchání trestného činu krádeže, případ je řešen ve zkráceném přípravném řízení. Jeho jednadvacetiletý spolupachatel je podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  U Svatého Kříže na silnici I/38 se stala tragická nehoda, silnice již je plně průjezdná
  Tragická dopravní nehoda se stala ve čtvrtek 13. května ve 13.40 hodin na silnici I/38 u odbočky na obec Svatý Kříž na Havlíčkobrodsku. Při havárce zemřel řidič osobního auta. Silnice byla neprůjezdná asi do 20. hodiny z důvodu vyprošťování nákladního vozidla.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  Pelhřimovské muzeum rekordů má ve sbírkách další přírůstek - půlmetrákový kuchyňský nůž
  Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově představilo pozoruhodný exponát, který mohou společně s několika stovkami dalších českých NEJ… obdivovat jeho návštěvníci. Největší kuchyňský nůž v České republice váží půl metráku a k jakékoliv manipulaci s ním - např. k dnes vyzkoušenému krájení melounu - je třeba tří chlapů! Do Pelhřimova – města rekordů si nůž našel cestu díky Václavu Louckému, v jehož hlavě se myšlenka kdysi zrodila. Pan šéfkuchař ho nechal vyrobit už v roce 1977, ale několik desetiletí ho nyní nikdo neviděl.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  Lávka z Polanky v Třebíči typu Bailey Bridge do šrotu nepůjde
  Město Třebíč hledá nejlepší využití pro ocelovou montovanou lávku přes řeku Jihlavu, která ústí u vchodu do areálu koupaliště Polanka. Záměrem města je ponechat zajímavou konstrukci ve veřejném prostoru.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  Svatojánská pouť na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou pod širým nebem
  Svatojánská pouť na Zelené hoře u barokního chrámu svatého Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou se letos bude ve dnech 15. - 16. května konat pod širým nebem. Důvodem jsou rozsáhlé opravy interiéru kostela a části ambitů.
 • Vydáno ve středu 12.5.2021 :
  Přes Českou republiku pojedou americké konvoje; přespí v Rančířově na Jihlavsku
  Šest stovek amerických vojáků se 190 kusy vojenské techniky postupně přejede přes Českou republiku z Německa na Slovensko od soboty 22. května do středy 26. května. Vojáci pojedou do Maďarska na mezinárodní cvičení Saber Guardian 2021, které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021.
 • Vydáno ve středu 12.5.2021 :
  Prvních čtyři sta metrů obchvatu Osové Bítýšky už je uvolněn pro dopravu
  Když Ředitelství silnic a dálnic na počátku dubna obnovilo práce na obchvatu Osové Bítýšky, pracovalo se zejména na vozovce I/37 v první části obchvatu směrem od Žďáru nad Sázavou. Nyní již je na tento 400 metrů dlouhý úsek, od napojení původní silnice I/37 u vlakového nádraží po nově vybudovanou křižovatku obchvatu se silnicí II/390, převedena doprava pro veřejnost.
 • Vydáno ve středu 12.5.2021 :
  U příležitosti Světového dne boje proti mozkové mrtvici bude v sobotu Mariánský sloup v Jihlavě svítit narůžovo
  Světový den boje proti mozkové mrtvici letos připadne na sobotu 15. května. Jihlava stejně jako celá řada dalších měst se připojila k iniciativě upozorňující na problematiku cévní mozkové příhody, která je druhou nejčastější příčinou úmrtí v Česku a proto Mariánský - morový - sloup na Masarykově náměstí bude v sobotu 15. května od 15 hodin růžově osvícen.
 • Vydáno ve středu 12.5.2021 :
  Zfetovaný opilec z Hrotovic za jízdu v nepříčetnosti, při níž u Stonařova zmrzačil dva lidi, dostal šest let
  Celkem šest let stráví ve vězení patnáctkrát soudně trestaný Lukáš Spielvogel z Hrotovic na Třebíčsku. Rozhodl o tom ve středu 12. května odvolací soud v Brně.
 • Vydáno ve středu 12.5.2021 :
  Z policejního deníku: distributorovi drog až pět let za mřížemi; krádež katalyzátoru; šestnáctiletý chodec skončil po střetu s autobusem v brněnské nemocnici
  Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání sedmadvacetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Drogy distribuoval dalším lidem na různých místech Jihlavy přibližně od loňského podzimu. Zájemci si od něho pervitin zejména kupovali, někdy jim drogu poskytl za různé protislužby. Rozdistribuoval desítky gramů pervitinu. Kriminalisté podezřelého muže dopadli na základě operativního šetření, stíhán je na svobodě a případ dále vyšetřují. Za spáchanou drogovou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno ve středu 12.5.2021 :
  Puma Líla se začala opalovat a když má náladu, předvede svou ladnou krásu návštěvníkům
  Puma Líla z táborské zoologické zahrady se chová jako pravá kočičí dáma. První teplejší sluneční paprsky ji přiměly opustit své útulné zázemí v ubikaci a stále častěji vyrážet na procházky po svém velkorysém venkovním výběhu. Jako by se snažila trochu se před příchodem léta ještě opálit. Pro návštěvníky je to jedinečná možnost, kdy mohou tuto jinak spíše plachou kočkovitou šelmu obdivovat. Pokud se Líle zalíbí, nemá problém zaujmout postoj modelky a chvíli fotografům zapózovat. Ale pozor, pokud se jí někdo nelíbí nebo se jí dokonce pokusí vylekat. To své rozčilení dokáže dát hodně hlasitě najevo. Hlavně pozdě večer nebo brzo ráno se z ní stává nefalšovaný lovec, který dokáže na útok ze zálohy číhat i dlouhé desítky minut.
Další články vydané ve dnech 1. 5. 2021 - 16. 5. 2021:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2021) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
2. 5. 2021 - Co je Církev Kristova? A kdo jsou křesťané?

8. 4. 2021 - Očkování a testování? Je to hřích, který nás může stát věčný život?

29. 3. 2021 - Jak astrologie funguje, vidíme nejlépe na vyšších horoskopech materialistů

29. 3. 2021 - Smysl života? Hledání správných dveří na konci průchodu!

19. 3. 2021 - Kde se vzaly davy oddaných dnešní diktatuře? Byly tu vždy – stačí si jen osvěžit paměť!

15. 3. 2021 - Je třeba v první řadě hledat léky, nikoli zlikvidovat ekonomiku, brát lidem svobodu a dusit je už rok stanným právem!

14. 3. 2021 - Tajemství české svatováclavské koruny i špatně provedených korunovací

5. 3. 2021 - Jsou politici upsáni Zlému? Ano, ale skoro všichni už dávno předtím, než do politiky vstoupili!

1. 3. 2021 - Protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi – a přemohl jsi je!

27. 2. 2021 - Lunární staročeský kalendář na březen roku 2021


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…

- Jak jsem kdysi rozebíral a vzápětí postavil – kremační pec!

- Důstojník socialistické armády zůstane důstojníkem – i kdyby byl třebas ministrem!


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...