Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2021), vychází již 9021 dnů

Dnes je úterý 22. červen
(9. červen církevního kalendáře iuliánského)
• 2021 rok křesťanského letopočtu
• 7510 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 22. 6.:
Úterý po neděli čtvrté po Svatém Duchu Sv. Paulina, biskupa a vyznavače
 • 30.5.2021:
  V květnu roku 1801 vyhořelo téměř celé Nové Město na Moravě
  Jedou z největších tragických událostí, která město zastihla na úsvitu moderních dějin, byl velký požár v květnu roku 1801. Za oběť mu padlo téměř celé město – vyhořelo 208 domů, kostel, evangelická modlitebna, zámek, purkrabství, oba pivovary a Hánův mlýn. Pro nejlepší pochopení atmosféry necháme promluvit pramen, u kterého jsme ponechali i dobový „jazyk“. Konkrétně se jedná o rukopis děkana Leopolda Pausy, který byl přímým účastníkem celé události.
  „1801 dne 20. května o ¾ 11 dopoledne o jarmarku ve středu před sv. Duchem vypukl v palírně jako r. 1779 nad nynější šenkovnou, tehdy při nálevně u průchodní brány z náměstí do Brněnské ulice a do druhého zámeckého dvora se táhnoucí, na seníku právě nad průchodní branou mezi štítem bývalého špejcharu, při velké vichřici neočekávaně požár. V několika minutách stála palírna se stájemi, důchod vedle zámku, vrchnostenský špejchar a Novodomská ulice v jednom plameni. Oheň, podporován vichřicí se všech stran burácející, šířil se tak rychle, že ve spěchu přivezenou stříkačku hned u vjezdu do Novodomské ulice u Češkového domu musili vypřáhnouti a nepoužitou nechati státi, a masy lidu k hašení přispěchavší, aby se samy zachránily, musely zlobě plamenů ustoupiti, stříkačku opustiti a utéci. Sotva seběhli se lidé ze Žďárské ulice a zadní části Nových domů, z Malé uličky, na pomoc na náměstí, sotva se oheň na přední části náměstí po celém špejcharu rozšířil a sousední purkrabství (hrádek) chytlo, již se počalo křičeti, že hoří Kostelíček s Malou uličkou. Vichřice přenesla v okamžiku oheň z kostelíčka na zadní část Žďárské ulice a tak stálo o 11. hodině město ze tří stran v plamenech. Lidé z předměstí pomáhali na náměstí hájiti, aniž by neměli tušení, že jejich vlastní domy již shořely. Když na náměstí počali křičeti, že strana s farou hoří, byly zadní budovy celé této části od Žďárské ulice až k Hrádku v jednom plameni. Na záchranu nebylo pomyšlení.

  Měšťanské domy od č. 4 vedle zámku dolů, Bobrovská ulice až k Žďárské bráně i s Kazmírovým mlýnem, dále Janská ulice, pak za vodou domy u žďárské silnice od mostu s Klečkovým mlýnem a konečně tři nejzazší domy proti Novodomské ulici obráceně se třemi pazderkami na vrchnostenské louce a vrchnostenským domkem u střelnice zůstaly ušetřeny. Také farní kostel , poněkud za větrem stojící, byl by jistě odolal, kdyby vichřicí zvířené plameny z vysokého domu Věcovských, věži tak blízko stojícího, vedle fary, nebyly narážely na trojitou její báň. Věž počala hořeti od prostřední báně dolů a kostel byl poslední ve městě hořící budovou, a o tři čtvrtě na 2. hodinu vyhořelá plechová báň k domu Věcovských se zhroutila a oheň po kostelní střeše rozšířila. Od hořící zvonice uvnitř věže chytily i schody a ohrožovaly vnitřek jinak klenutého chrámu tím, že ze schodů vedly dvéře na dřevěný kůr. Schody hořely od hora dolů a nikdo se neodvážil na ně přec na záchraně jich spočívalo zachování vnitřku kostela. Podepsanému Leopoldu Pausovi, jenž zde byl tehdy kooperátem, podařilo se konečně pohnouti zámečníka Jana Kočenta, aby s ním vystoupil na schody a nesl za ním putnu vody pro případ, kdyby nebezpečí bylo již tak veliké, aby si alespoň zpáteční cestu mohli uchrániti. A tento odvážný čin stal se právě včas, neboť schody teprve počínaly hořeti. Když jejich příkladu i jiní následovali, byly hořící schody společným úsilím uhašeny a tím nebezpečí vnitřku kostela odtud hrozící na tak dlouho odvráceno, až žďárský vrchní p. Jan Uhrich přijel se stříkačkou a oheň na tomto nebezpečném místě úplně uhasil. Vrchnostelsné oratorium, které mělo tehdy jen rákosový strop, shořelo bez nebezpečí pro vnitřek kostela. Zato širokým otvorem v klenutí nad varhanami srážela vichřice oheň z kostelní věže přímo na varhany. Když zmíněný kooperátor toto nebezpečí postřehl a viděl, že vchod na kůr zříceným trámovím je uzavřen, pohnul prosbami nějakého člověka ze vsi Řečice, že po prkně z kostela na kůr vylezl a odevzdav se do ochrany Boží do valícího se dovnitř kouře a ohně na skříň varhanovou se posadil a stálým poléváním varhan oheň tak dlouho oddaloval, až připojením hadice na žďárskou stříkačku i zde nebezpečí bylo odstraněno. Ve věži hořelo až do večera, zvony však se nezřítily na spodní klembu, nýbrž klesaly pomalu mezi hořícím trámovím, které se křížem krážem vzepřelo. Zvony jednak horkem pukly, jednak se roztavily: jen zvonek Urban, který byl zavěšen v okně, zůstal ve výklenku celý. To bylo dobře viděti z uhašených schodů a proto vystupovali a sestupovali velcí i malí, aby toto smutné divadlo uviděli a nikdo se nemohl slzám ubrániti.

  Také vršek fary se zahradním plotem shořel. Kostelní stříbro a od kooperátora matriky, účty a jiné knihy zůstaly ušetřeny ve sklepě pod kaplánkou; bohatá knihovna u faráře a ostatní farní dokumenty padly však plamenům za oběť.

  Ale i při tomto velkém nebezpečí mohlo se však zachrániti, kdyby byl měl kooperátor k tomu volný přístup, nebo kdyby podagrou nemocný farář Jan Hustý byl mohl vstáti z postele a potřebné zaříditi. Zmíněný farář měl právě převzíti administraci fary v Telči. Když však při požáru o všechny zásoby obilí, o celé zařízení i všechno hospodářské nářadí přišel, vzdal se nároku na Telč, poděkoval se také z novoměstské fary, přijal faru náboženského fondu v Chlumu, kde oslepl a v Kamenici dne 30. ledna 1810 zemřel. Zajímavo je, že farář, jehož 14 dní již poutala podagra na lůžko, leknutím se uzdravil a do konce svého života již této nemoci nepocítil.

  Nadmíru smutnými byly blížící se svatodušní svátky. Kostel byl navátým popelem a uhelným prachem i nalitou vodou tak znečištěn, že na vyklízení před slavností nebylo ani pomyšlení, protože pohořelí nebyli ani s to, aby si svá spáleniště upravili a částečně zachráněný majetek někde uložili. K tomu ještě byl kostel jediným skladištěm pro svršky pohořelých. Nezbývalo tudíš jiného, než na Boží hod vykonati služby boží u sochy sv. Anny na náměstí a Boží tělo vůbec nekonati. Z obce Petrovice vypůjčil se zvonek a zavěsil vedle sochy mezi dvě dřeva. Bídné postavení pohořelých zhoršilo ještě trvalé deštivé počasí, které v létě počalo a až do pozdního podzimu potrvalo, takže nejen nutné stavby zdržovalo, ale zničilo i požaté obilí, protože nebylo kam je k usušení ukliditi. Mnoho rodin vystěhovalo se do okolních vesnic a zachráněné nebo již pokryté domy byly přeplněny. Fara, jakož i mnoho jiných spálenišť, zůstalo až do podzima neobydleno. Každý snažil se ovšem nejprve dobytek někdy umístit a proto bydlelo mnoho rodin až do postavení příbytků společně s dobytkem v chlévech, v kolnách z nouze postavených, v přikrytých skladištích a kuchyních. Kostelíček P. Marie obývalo až do podzimu více než 10 rodin. Oba kostely byly do zimy pokryty, k čemuž dala všechen materiál a platila řemeslníky z důchodu vrchnost, Františka Karolina, sv. pí Vraždová z Kunevaldu, roz. Hrušovská z Hrušova; práci byli povini vykonávat farníci. Fara byla částečně v tomto, částečně v roce 1802 vystavena a r. 1803 dokončena. Jelikož kostel uvnitř mimo poškození varhan a prohoření oratoria, které pak bylo zaklenuto, větší škody neutrpěl, pospíchalo se tím více se stavbou věže, aby kam bylo umístiti jak zvony k přelití do Brna zaslané, tak městské hodiny.

  Krásná třemi plechovými báněmi opatřená věž více však své ozdoby nedostala, neboť z nouze byla jen čtyřhranou, nízce zašpičatělou střechou přikryta. Staré věžní hodiny, které bily sice také čtvrtě, měly však jen hodinovou ručičku, oheň úplně zničil. Proto město objednalo nové, které hodinář Spurný ze Zámku Žďáru zhotovil a 1805 na věži umístil. Jelikož cimbály, umístěné v hořejší plechové báni, oheň úplně zničil, připojil se bicí stroj přímo ke kostelním zvonům.“
  Libor DENK
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 16:13 hodin:
  Radnice se důrazně zaměří na zajištění bezpečí občanů
  Třebíčská radnice už v průběhu května zaznamenala nárůst počtu nově příchozích obyvatel romské národnosti do Třebíče. Bohužel tato situace s sebou přinesla problémy v oblasti veřejného pořádku, které vygradovaly dvěma vážnými incidenty. Reakcí na dvě fyzická napadení z posledních týdnů je posílení pěších hlídek strážníků i policistů. (Reakce na otevřený dopis zastupitele města Stanislava Neumana)
 • Vydáno dnes v 15:47 hodin:
  Zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany vyráží do terénu pomáhat potřebným
  Před víkendem práce na jaderné vinici u elektrárny, v průběhu týdne úklid Dalešické přehrady nebo pomoc v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step. To není zdaleka výčet všech činností, do kterých se dukovanští zaměstnanci zapojují v rámci tzv. dobrovolnických dnů. Projekt firemního dobrovolnictví „Čas pro dobrou věc“ organizuje Skupina ČEZ od roku 2008 a mezi zaměstnanci má stále větší odezvu. Po loňské nucené pauze se znovu otevírají dveře dobrovolnickým aktivitám.
 • Vydáno dnes v 13:06 hodin:
  Nakrmte táborské labužníky; v zoo připravíte hostinu nosálům
  Jedním z největších labužníků a jedlíků v táborské zoologické zahradě je nosál červený. Na posezení spořádá velkou hromadu jídla. Jako všežravec nepohrdne různými plody, houbami, hmyzem ani menšími hlodavci. Úplně nejraději však má ptačí vejce, na kterých si velmi pochutnává. Ošetřovatelé ho čas od času škádlí tím, že mu potravu schovají na nejrůznějších místech. Najít ji ale nosálovi trvá jen malou chvíli. Díky svému citlivému nosu, který dokáže otočit až o 45 stupňů, vyčenichá jakoukoliv dobrotu během malinké chvilky.
 • Vydáno dnes v 12:59 hodin:
  Výstava Andělé bez křídel aneb O maminkách v době covidu
  Tíha stávajících povinností a k tomu ještě mnoho nových. Zimní a jarní realita tisíců matek, které ke svým běžným povinnostem přibraly i ty „covidové“. Jejich extrémní nasazení zachytil ve výstavě Andělé bez křídel aneb O maminkách v době covidu žďárský fotograf Milan Šustr. Výstavu si mohou zájemci prohlédnout v prostorách Rodinného centra Srdíčko ve Žďáru nad Sázavou až do konce září. Přístupná je každý všední den od 8 do 15 hodin
 • Vydáno dnes v 12:13 hodin:
  Paliativní tým v pelhřimovské nemocnici oslavil druhé narozeniny
  Jako společnost procházíme v současné době velikou proměnou, která se týká péče o nevyléčitelně nemocné. Přestáváme odsouvat život se závažnou nemocí a umírání za zdmi nemocnic, nebo ústavů. Uvědomujeme si čím dál naléhavěji potřebu vrátit téma umírání zpět do našich životů, neboť je jeho neodmyslitelnou součástí. Pro pacienty, kterým medicína již nedokáže nabídnout nic, co by vedlo k vyléčení jejich nemoci, nabízí pomocnou ruku paliativní/hospicová péče. Ta pelhřimovská na narozeninovém dortu sfoukla v březnu 2021 již druhou svíčku.
 • Vydáno v úterý 22.6.2021 :
  Z policejního deníku: zloděj ukradl telefon, tablet i peníze; žena a hledaný muž pobývali v chatě; opilec nadýchal skoro čtyři promile
  Do domu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku se v době od večerních hodin soboty 19. června do osmé hodiny ráno následujícího dne vloupal neznámý zloděj, odkud ukradl mobilní telefon, tablet a peníze. Škoda byla vyčíslena na částku kolem deseti tisíc korun. Policisté z Chotěboře případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a po pachateli pátrají. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno v úterý 22.6.2021 :
  Na Pelhřimovsku na silnici I/19 se pod plně naloženou cisternou utrhla krajnice, skončila na boku
  Na silnici I/19 na Pelhřimovsku havarovala v pondělí 21. června kolem půl šesté večer cisterna.
 • Vydáno v úterý 22.6.2021 :
  Při požáru bytu v Novém Městě na Moravě zemřel starší muž
  Při požáru přízemního bytu v panelovém domě v Novém Městě na Moravě zemřel muž. Oheň vzplál v úterý 22. června krátce před pátou hodinou ráno.
 • Vydáno v pondělí 21.6.2021 :
  Hasiči na Vysočině během bouřky vyjeli k padesáti událostem; v Jihlavě vypadl proud a vyřadil z provozu klasické trolejbusy
  Hasiči na Vysočině zasahovali v pondělí 21. června od třetí hodiny odpoledne u pěti desítek událostí v souvislosti s počasím. Nejvíce výjezdů měli na Jihlavsku a Žďársku. V Jihlavě výpadek elektřiny vyřadil asi na hodinu z provozu klasické trolejbusy.
 • Vydáno v pondělí 21.6.2021 :
  V Třešti vystaví keramiku z tvorby Boženky Herzové a knihy Zdeňka Hynka z Batelova
  Výstava s titulem Oživlá keramika představuje keramiku z tvorby Boženky Herzové doplněna o knihy autora Zdeňka Hynka bude zahájena v pátek 25. června v Schumpeterově domě v Třešti. Oba autory spojuje nedaleký Batelov a skutečnost, že se oba věnují koníčku, který je naplňuje. Uvedla to kurátorka výstavy Milina Matulová.
 • Vydáno v pondělí 21.6.2021 :
  Z policejního deníku: mladík v podmínce ukradl oblečení; nezletilý chlapec se opil tak, že skončil v nemocnici; cizinec byl v Jihlavě, i když tam nesmí
  Osmnáctiletý recidivista, který ukradl v sobotu 19. června po druhé hodině odpoledne v jihlavské prodejně oblečení za necelý jeden tisíc korun, je podezřelý ze spáchání trestného činu. Mladík byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzen, letos na jaře byl soudem potrestán podmíněným trestem odnětí svobody. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno v pondělí 21.6.2021 :
  Ciferník se vrátil na jihlavskou radnici v původní podobě z konce 18. století
  Čtvercový podklad černé barvy se zlatými ornamenty, které rámují kruh ciferníku, pozlacené číslice i rafičky. To je „staronová“ podoba hodin na věži jihlavské radnice, která kopíruje podobu konce 18. století.
 • Vydáno v pondělí 21.6.2021 :
  Víkend na Vysočině ve znamení tropů, zdravotních komplikací a vážných úrazů
  Záchranáři z Vysočiny mají za sebou náročný tropický víkend, kdy se teploty pohybovaly nad 30 stupni Celsia. A právě vysoká teplotní denní maxima hrála velkou roli ve složení výjezdů, kterých od pátku 18. června do neděle 20. června uskutečnily posádky záchranářů více jak 400. Zdravotníci museli řešit nejen kolapsy a srdeční příhody z horka, ale také řadu vážných úrazů v souvislosti s koupáním nebo jízdou na kole
 • Vydáno v pondělí 21.6.2021 :
  Pacienti v jihlavské nemocnici budou mít lepší připojení k internetu
  V jihlavské nemocnici se rozšíří WiFi síť. Kvalitní připojení je důležité pro pacienty jak kvůli vyplnění stráveného času v nemocnici, tak pro spojení s blízkými. To se ukázalo především v posledním roce, jak je důležité. Investice byla možná díky sponzorovi. Uvedla to mluvčí nemocnice v Jihlavě Monika Zachrlová.
 • Vydáno v pondělí 21.6.2021 :
  Lidé s roztroušenou sklerózou zasadí v Jihlavě slunečnice
  Desítky slunečnic zasadí v pátek 25. června pacienti s roztroušenou sklerózou u Magistrátu města Jihlavy. Akce s názvem Rozsviťme Českou republiku odstartuje o půl jedenácté dopoledne. Pacienti chtějí upozornit na nemoc, kterou v Česku trpí přes 20 000 lidí.
 • Vydáno v pondělí 21.6.2021 :
  Z rybníka Lomák u Bílého Kamene na Jihlavsku vytáhli policejní potápěči tělo muže
  V rybníku u obce Bílý Kámen na Jihlavsku se v neděli 20. června večer zřejmě utopil muž narozený v roce 1979. Jeho tělo vytáhli z vody policejní potápěči v pondělí 21. června asi v 00.30 hodin. Pro potvrzení příčiny úmrtí bude nařízená pitva. Uvedla to mluvčí policie Dana Čírtková.
 • Vydáno v pondělí 21.6.2021 :
  Silnice I/34 od Ždírce nad Doubravou po hranice Pardubického kraje bude z důvodu oprav uzavřena
  Silnici I/34 od Ždírce nad Doubravou až na hranici s Pardubickým krajem v 3,2 km Ředitelství silnic a dálnic opraví. Povrch vozovky má v tomto úseku řadu poruch. Silnice bude od středy 23. června až do konce letních prázdnin uzavřena, objížďka a doprava bude obousměrně převedena po silnici I/37 na Trhovou Kamenici a dále po silnici II/343 na Hlinsko, kde se opět napojí na silnici I/34. Zvláštní obousměrná objízdná trasa je pak určena pro autobusovou dopravu ve směru na Krucemburk a dále po silnici III. třídy s napojením na opravovanou silnici I/34 před Hlinskem. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu ŘSD.
 • Vydáno v neděli 20.6.2021 :
  Korálkové, kovové i černá pompadurka - jihlavské muzeum vystaví historické kabelky ze sbírky Dany Komárkové
  Výstava s titulem Půvab dámských kabelek bude zahájena ve čtvrtek 24. června v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Zájemci si tak budou moci prohlédnout historické kabelky ze soukromé sbírky paní Dany Komárkové z Želetavy na Třebíčsku.
 • Vydáno v neděli 20.6.2021 :
  Z policejního deníku: senior který boural na kole, neměl helmu; seniorka havarovala na elektrokole; opilá řidička bourala i s dětmi
  Policisté přijali v sobotu 19. června v 8.40 hodin oznámení o nehodě na Havlíčkobrodsku. Devětapadesátiletý řidič osobního vozu Ford s přívěsem, který jel obcí Havlíčkův Brod od Krátké Vsi, odbočoval vpravo do čerpací stanice. Řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla na vzdálenost, na kterou má rozhled, a včas nestihl reagovat na autobus, který byl zaparkovaný v místě čerpací stanice po pravé straně. Došlo ke střetu přední části vozidla Ford a levé zadní části zaparkovaného autobusu. Při nehodě došlo k lehkému zranění spolujedoucí z Fordu, kterou převezli záchranáři do nemocnice v Havlíčkově Brodě. Ke zranění jiných osob nedošlo. Při dopravní nehodě vznikla hmotná škoda na Fordu a autobusu v celkové výši 70 tisíc korun. Policisté viníkovi uložili na místě pokutu. Uvedla to mluvčí policistů Dana Čírtková.
 • Vydáno v sobotu 19.6.2021 :
  Víte, že se dá velmi snadno laicky odhadnout, jak daleko je od nás vzdálena bouřka?
  Během bouřky nevycházejte zbytečně ven z domu, neplánujte si výlety, pokud předpověď hlásí jejich výskyt. Blesk je silný, viditelný elektrostatický výboj o vysoké teplotě (až 30 000 stupňů C°). Elektrické napětí uvolněné při jeho úderu je obrovské a dosahuje i 100 MV (megavoltů), což je 454 545 krát více, než má elektrické napětí ve vaší zásuvce.
Další články vydané ve dnech 7. 6. 2021 - 22. 6. 2021:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2021) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
16. 6. 2021 - Vidění o času…

5. 6. 2021 - Jen za první čtvrtletí tohoto roku zemřelo o deset tisíc starobních důchodců více, než v jiných letech! Proč asi?

26. 5. 2021 - Přehled zastoupení jednotlivých astrologických konstelací v české, moravské a slovenské populaci

23. 5. 2021 - Glosa svatodušní: Vládnout má politik, nikoli lidsky omezení experti!

23. 5. 2021 - K Hodu Božímu svatodušnímu: Žijeme jen proto, že nás oživuje Duch svatý

19. 5. 2021 - Nastal čas odložit spory – a zvolit vlastní svobodu. Zabránit stůj co stůj covidistické diktatuře!

2. 5. 2021 - Co je Církev Kristova? A kdo jsou křesťané?

8. 4. 2021 - Očkování a testování? Je to hřích, který nás může stát věčný život?

29. 3. 2021 - Jak astrologie funguje, vidíme nejlépe na vyšších horoskopech materialistů

29. 3. 2021 - Smysl života? Hledání správných dveří na konci průchodu!


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…

- Jak jsem kdysi rozebíral a vzápětí postavil – kremační pec!

- Důstojník socialistické armády zůstane důstojníkem – i kdyby byl třebas ministrem!


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...